Cofrestru i bleidleisio

I bleidleisio mewn etholiadau lleol, cenedlaethol ac Ewropeaidd, mae’n rhaid i’ch enw fod ar y gofrestr etholiadol. Mae hon yn rhestr o enwau a chyfeiriadau pawb sydd wedi cofrestru i bleidleisio. Os nad ydych chi ar y rhestr, ni chewch bleidleisio.

Ni fyddwch yn cael eich rhoi ar y rhestr hon yn awtomatig, hyd yn oed os ydych chi’n talu treth y cyngor, felly mae’n bwysig eich bod yn cofrestru.

Sut ydw i’n cofrestru?

Gallwch gofrestru i bleidleisio  yn gyflym ac yn rhwydd ar-lein.  Bydd arnoch chi angen nodi eich dyddiad geni a'ch rhif Yswiriant Gwladol (YG).  Os nad ydych chi'n gwybod eich rhif YG, cewch wybodaeth ar sut i'w gael yma.

Cofrestru i bleidleisio ar-lein

Mae'n rhaid i bob aelod o'r teulu gofrestru yn unigol, a darparu eu rhif Yswiriant Gwladol a'u dyddiad geni fel tystiolaeth.

O'r blaen, byddai un person ym mhob cartref yn cofrestru'r holl breswylwyr cymwys yn defnyddio'r ffurflen ganfasio blynyddol.  Ond rŵan byddwch yn derbyn 'ffurflen ymholiad aelwyd' flynyddol, a bydd arnoch chi angen ychwanegu unrhyw un dros 16 oed sy'n byw yn eich cartref.  Bydd unrhywun heb gofrestru yn derbyn gwahoddiad drwy'r post i wneud hynny.

Unwaith byddwch chi wedi cofrestru does arnoch chi ddim angen ailgofrestru, oni bai'ch bod yn symud tŷ.  Fodd bynnag, fe ddylech chi gwblhau a dychwelyd y ffurflen ymholiad aelwyd yn flynyddol.

Pwy sy’n gallu cofrestru?

Gallwch gofrestru i bleidleisio os ydych chi’n: 

 • 16 oed â hyn (ond ni chewch bleidleisio nes eich bod yn 18) AC YN 
 • Ddinesydd Prydeinig NEU 
 • Dinesydd Gwyddelig, y Gymanwlad neu’r Undeb Ewropeaidd sy’n preswylio yn y DU.

Gwybodaeth am ddinasyddion cymwys i bleidleisio yn etholiadau’r DU.

Dan y ddeddfwriaeth bresennol, nid yw bod yn briod â dinesydd Prydeinig na bod â cherdyn preswyl parhaol i fyw yn y DU yn eich gwneud yn ddinesydd Prydeinig ac felly ni chewch bleidleisio yn etholiadau’r DU.

Y gofrestr etholiadol a'r gofrestr 'agored'

Hysbysiad Preifatrwydd

Hysbysiad Preifatrwydd Swyddog Cofrestru Etholiadol a Swyddog Canlyniadau

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio sut mae’r Swyddog Cofrestru Etholiadol a’r Swyddog Canlyniadau yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol amdanoch chi i ddarparu gwasanaethau’n effeithlon ac yn effeithiol.

Rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon i’n caniatáu i ymgymryd â swyddogaethau penodol yr ydym yn gyfrifol amdanynt ac i’ch darparu chi gyda gwasanaeth statudol, fel y nodir yn Neddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983, Deddf Gweinyddu Etholiadol 2013 a’r rheoliadau cysylltiedig.

Y Swyddog Cofrestru Etholiadol a'r Swyddog Canlyniadau yw’r Rheolydd Data ac mae wedi cofrestru hefo swyddfa Y Comisiynydd Gwybodaeth o dan gyfeirnod cofrestru Z6341445. Y Rheolydd Data yw

Judith Greenhalgh,

Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN

Pa wybodaeth sy’n cael ei chofnodi?

Rydym yn cofnodi gwybodaeth am etholwyr posib a chyfredol. Efallai bod y wybodaeth wedi cael ei hysgrifennu (cofnodion papur), neu’n cael ei chadw ar gyfrifiadur (cofnodion electronig).

Gall y cofnodion hyn gynnwys:

 • Manylion sylfaenol amdanoch chi, megis enw, cyfeiriad, dyddiad geni, Rhif Yswiriant Gwladol, Manylion cyswllt (cyfeiriad e-bost/rhif ffôn), cenedligrwydd a’ch cyfeiriad blaenorol
 • Gwybodaeth pleidlais absennol (post/procsi, yn cynnwys manylion eich procsi ac unrhyw un sydd wedi eich helpu)
 • Ffurflenni cais wedi’u sganio a dyddiadau unrhyw lythyrau gohebiaeth
 • Nodiadau am unrhyw amgylchiadau perthnasol rydych wedi dweud wrthym amdanynt
 • Preswylwyr eraill yn eich cartref
 • Os ydych chi dros 70 mlwydd oed, neu o dan 16/17 mlwydd oed
 • Os ydych chi wedi dewis i optio allan o Fersiwn agored y Gofrestr ai peidio
 • Unrhyw dystiolaeth pellach gennych chi, megis copïau o’ch pasbort, 
 • Tystysgrif Priodas, trwydded yrru, caniatâd preswylfa biometreg, Cerdyn Adnabod AEE
 • Ymlyniad gwleidyddol

Mae’n bwysig bod eich cofnodion yn fanwl ac yn ddiweddar, gan eu bod yn ein helpu ni i sicrhau bod ein staff yn gallu eich darparu gyda’r help, cyngor neu’r gefnogaeth sydd ei angen arnoch. Os nad yw eich gwybodaeth yn gywir, yna cysylltwch â ni fel ein bod yn gallu ei newid.

Gov.uk

I wirio pwy ydych chi, bydd y data yr ydych yn ei ddarparu yn cael ei brosesu gan y Gwasanaeth Digidol Cofrestru Etholiadol Unigol a reolir gan Swyddfa'r Cabinet. Fel rhan o'r broses yma bydd eich data yn cael ei rhannu gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau a chyflenwyr Swyddfa'r Cabinet sy'n brosesyddion data ar gyfer Gwasanaeth Digidol Cofrestru Etholiadol Unigol. Gallwch gael mwy o wybodaeth am hyn yma https://www.registertovote.service.gov.uk/register-to-vote/privacy

Ar gyfer beth y defnyddir y wybodaeth?

Byddwn ond yn defnyddio’r wybodaeth a rowch i ni ar gyfer pwrpasau etholiadol. Byddwn yn gofalu am y wybodaeth bersonol hon mewn modd diogel a byddwn yn dilyn y ddeddfwriaeth diogelu data. Ni fyddwn yn rhannu gwybodaeth bersonol amdanoch chi neu wybodaeth bersonol yr ydych efallai’n ei rannu am bobl eraill gydag unrhyw un arall nac ychwaith unrhyw sefydliad arall, ac eithrio ei bod yn bod yn gyfreithiol gwneud hynny.

Mae'r Cofrestr Etholwyr yn ddogfen gyhoeddus a ellir ei weld drwy apwyntiad ac o dan reolaeth llym yn unig.

Gall eich gwybodaeth gael ei rhannu / datgelu gyda’r canlynol -

 • Argraffydd neu gyflenwr wedi’i gontractio (prosesydd) sy’n gweithredu ar eich rhan
 • Pleidiau gwleidyddol cofrestredig, cynrychiolwyr etholedig, ymgeiswyr, asiantwyr a chyfranogwyr cymeradwy sy’n gallu ei defnyddio at bwrpasau etholiadol yn unig
 • Yr Adran Gwaith a Phensiynau a fyddai hefyd  yn defnyddio eich gwybodaeth i wirio eich cymhwyster ar gyfer yr cofrestr etholwyr.
 • Asiantaethau cyfeirnod credyd, y Llyfrgell Brydeinig , Awdurdod Ystadegau'r Deyrnas Unedig, y Comisiwn Etholiadol a derbynwyr statudol eraill o’r Comisiwn Etholiadol
 • Manylion os ydych chi wedi pleidleisio ai peidio (ond nid sut) i’r rheiny sy’n gymwys yn gyfreithiol i’w dderbyn ar ôl etholiad
 • Pan mae iechyd a diogelwch eraill mewn perygl
 • Pan mae’r gyfraith yn gofyn i ni basio gwybodaeth ymlaen mewn amgylchiadau arbennig
 • Atal troseddu neu ddatgelu twyll fel rhan o’r Fenter Twyll Cenedlaethol

Rhaid i unrhyw un sy'n derbyn gwybodaeth gennym ni ei chadw'n gyfrinachol yn ôl y gyfraith. Ni fyddent yn ei defnyddio am unrhyw reswm arall ac mae'n rhaid iddynt ei ddiogelu yn yr un ffordd.

Mae’n ofyniad cyfreithiol adrodd gwybodaeth benodol i awdurdodau priodol – er enghraifft:

 • Pan dosbarthir gorchymyn llys ffurfiol
 • Asiantaethau gorfodi'r gyfraith i atal neu ddatgelu trosedd
 • Swyddfa Ganolog Galwad i'r Rheithgor i nodi’r unigolion hynny sydd dros 76 mlwydd oed ac nid bellach yn gymwys ar gyfer y wasanaeth rheithgor

Am faint?

Mae gofyn i’r Swyddog Cofrestru Etholiadol a’r Swyddog Canlyniadau brosesu eich data personol mewn perthynas â pharatoi ar gyfer a chynnal Etholiadau. Caiff eich manylion eu cadw a’u diweddaru mewn perthynas â’n rhwymedigaethau cyfreithiol ac yn unol â’r cyfnodau cadw statudol. Mae’r Swyddog Cofrestru Etholiadol a’r Swyddog Canlyniadau yn cynnal dogfen polisi cadw wedi’i ymgorffori i ddogfen polisi cadw Cyngor Sir Ddinbych.

Categorïau Arbennig data personol

Mae rhannau o’r wybodaeth a gesglir yn cael ei ddosbarthu mewn categori arbennig data personol. Caiff hyn ei brosesu er budd sylweddol y cyhoedd fel y nodir yn Neddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983 a’r rheoliadau cysylltiedig. I brosesu’r math hwn o wybodaeth mae gennym ddogfen polisi ar wahân sy’n nodi sut y bydd y wybodaeth hon yn cael ei thrin. 

Hawl i Wrthwynebu

Mae gennych hawl i wrthwynebu defnyddio manylion cyswllt eich cyfeiriad e-bost neu rif ffôn ar gyfer pwrpas cofrestru etholiadol. Os nad ydych eisiau cyswllt ar e-bost neu dros y ffôn dylech gysylltu â’r Swyddog Cofrestru Etholiadol sef y Rheolydd Data i datdanysgrifio.

Hawl i Gael eich Anghofio

Nid yw hyn yn gymwys wrth gynnal cofrestr etholwyr.  Nid oes modd gofyn i dynnu eich manylion o gofrestrau presennol neu hanesyddol.

Gwybodaeth Bellach

Am wybodaeth bellach ac os ydych chi’n credu y torrwyd eich hawliau, cysylltwch â

Hawl i Wybodaeth, Tîm Rheoli Gwybodaeth Corfforaethol, Cyngor Sir Ddinbych, PO Box 62, Rhuthun, LL15 9AZ.