Etholiadau Seneddol (Etholiadau Cyffredinol)

Yn ystod Etholiadau Seneddol (neu Etholiadau Cyffredinol), gallwch bleidleisio dros eich Aelod Seneddol lleol (AS). Mae AS yn rhannu eu hamser rhwng eu gwaith yn y Senedd yn Llundain a’u gwaith yn eu hetholaeth leol.

Mae tair etholaeth yn Sir Ddinbych: Dyffryn Clwyd, Gorllewin Clwyd a De Clwyd.

Dyffryn Clwyd

Gweld canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Rhybudd Etholiad - Dyffryn Clwyd

Rhybudd enwau asiantwyr etholiadol & is-asiantwyr a'i swyddfeydd - Dyffryn Clwyd

Lleoliad gorsafoedd pleidleisio - Dyffryn Clwyd

Datganiad am y personau a enwebwyd a rhybudd pleidleisio - Dyffryn Clwyd

Etholaeth Gorllewin Clwyd

Gweld canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin Clwyd

Rhybudd Etholiad - Gorllewin Clwyd 

Hysbysiad am enwau a swyddfeydd asiantiaid yr etholiad - Gorllewin Clwyd

Lleoliad gorsafoedd pleidleisio - Gorllewin Clwyd

Datganiad o unigolion a enwebwyd a hysbysiad o bleidlais - Gorllewin Clwyd

De Clwyd

Gweld canlyniadau etholiadau ar gyfer De Clwyd

Rhybudd - Etholiad De Clwyd

Datganiad o unigolion a enwebwyd a rhybydd o bleidlais - De Clwyd

Pleidleisio

I bleidleisio mewn etholiad cyffredinol mae’n rhaid i chi fod wedi cofrestru i bleidleisio, yn 18 oed neu drosodd ar ddiwrnod y pleidleisio a hefyd:

  • fod yn ddinesydd Prydeinig, dinesydd cymwys y Gymanwlad neu'n ddinesydd Gwerinaeth Iwerddon
  • ddim yn destun unrhyw anghymhwysedd cyfreithiol i bleidleisio

Ewch i ganfod sut i gofrestru i bleidleisio

Yn ychwanegol, nid all y canlynol bleidleisio mewn etholiad cyffredinol y DU:

  • aelodau Tŷ'r Arglwyddi (er gallant bleidleisio mewn etholiadau i awdurdodau lleol, cyrff deddfwriaethol datganoledig a Senedd Ewrop)
  • dinasyddion yr UE sy'n byw yn y DU (er gallant bleidleisio mewn etholiadau i awdurdodau lleol, cyrff deddfwriaethol datganoledig a Senedd Ewrop)
  • unrhyw un heblaw dinaysddion Prydeinig, Gwyddelig a dinasyddion cymwys y Gymanwlad
  • pobl euogfarnedig sydd yn y ddalfa o ganlyniad i'w dedfryd (ond gall carcharorion ar remand, carcharorion nad ydynt wedi'u cael yn euog a charcharorion dinesg bleidleisio os ydynt ar y gofrestr etholiadol)
  • unrhyw sydd wedi'u cael yn euog o fewn y pum mlynedd blaenorol o arferion llwgr neu anghyrfreithlon mewn perthynas ag etholiad

Dod o hyd i orsaf bleidleisio