Etholiadau Seneddol (Etholiadau Cyffredinol)

Yn ystod Etholiadau Seneddol (neu Etholiadau Cyffredinol), gallwch bleidleisio dros eich Aelod Seneddol lleol (AS). Mae AS yn rhannu eu hamser rhwng eu gwaith yn y Senedd yn Llundain a’u gwaith yn eu hetholaeth leol.

Mae tair etholaeth yn Sir Ddinbych: Dyffryn Clwyd, Gorllewin Clwyd a De Clwyd.

Dyffryn Clwyd

Gweld canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Etholaeth Gorllewin Clwyd

Gweld canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin Clwyd (gwefan allanol)

De Clwyd

Gweld canlyniadau etholiadau ar gyfer De Clwyd (gwefan allanol)

Pleidleisio

I bleidleisio mewn etholiad cyffredinol mae’n rhaid i chi fod wedi cofrestru i bleidleisio, yn 18 oed neu drosodd ar ddiwrnod y pleidleisio a hefyd:

Ewch i ganfod sut i gofrestru i bleidleisio.

Yn ychwanegol, nid all y canlynol bleidleisio mewn etholiad cyffredinol y DU:

  • aelodau Tŷ'r Arglwyddi (er gallant bleidleisio mewn etholiadau i awdurdodau lleol, cyrff deddfwriaethol datganoledig a Senedd Ewrop)
  • dinasyddion yr UE sy'n byw yn y DU (er gallant bleidleisio mewn etholiadau i awdurdodau lleol, cyrff deddfwriaethol datganoledig a Senedd Ewrop)
  • unrhyw un heblaw dinaysddion Prydeinig, Gwyddelig a dinasyddion cymwys y Gymanwlad
  • pobl euogfarnedig sydd yn y ddalfa o ganlyniad i'w dedfryd (ond gall carcharorion ar remand, carcharorion nad ydynt wedi'u cael yn euog a charcharorion dinesg bleidleisio os ydynt ar y gofrestr etholiadol)
  • unrhyw sydd wedi'u cael yn euog o fewn y pum mlynedd blaenorol o arferion llwgr neu anghyrfreithlon mewn perthynas ag etholiad