Etholiadau Seneddol (Etholiadau Cyffredinol)

Yn ystod Etholiadau Seneddol (neu Etholiadau Cyffredinol), gallwch bleidleisio dros eich Aelod Seneddol lleol (AS). Mae AS yn rhannu eu hamser rhwng eu gwaith yn y Senedd yn Llundain a’u gwaith yn eu hetholaeth leol.

Mae tair etholaeth yn Sir Ddinbych: Dyffryn Clwyd, Gorllewin Clwyd a De Clwyd.

Dod o hyd i’ch Aelod Seneddol

Bydd yr Etholiad Seneddol nesaf yn cael ei gynnal ar 8 Mehefin 2017.

Gweld yr rhybudd etholiad

Lawrlwythwch  yr amserlen ar gyfer yr etholiad cyffredinol Seneddol ar 8 Mehefin  2017

Dyffryn Clwyd

Gweld yr Datganiad am y Personau a Enwebwyd & Rhybudd Pleidleisio - Dyffryn Clwyd

Gweld yr Rhybudd Asiantwyr & Is-Asiantwyr - Dyffryn Clwyd

Gweld yr Lleoliadau y gorsafoedd pleidleisio - Dyffryn Clwyd

Canlyniadau’r etholiad ar gyfer Dyffryn Clwyd

Etholaeth Gorllewin Clwyd

Gweld yr Datganiad am y Personau a Enwebwyd & Rhybudd Pleidleisio - Gorllewin Clwyd

Gweld yr Rhybudd Asiantwyr a Is-Asiantwyr - Gorllewin Clwyd

Gweld yr Lleoliadau y gorsafoedd pleidleisio Gorllewin Clwyd

Canlyniadau’r etholiad ar gyfer Gorllewin Clwyd

De Clwyd

Gweld yr Datganiad o Unigolion a Enwebwyd a Rhybydd o Bleidlais - De Clwyd

Gweld yr Rhybudd Asiantwyr & Is-Asiantwyr - De Clwyd

Gweld yr Rhestr o Orsafoedd Pleidleisio - De Clwyd

Canlyniadau’r etholiad ar gyfer De Clwyd

Pleidleisio

I bleidleisio mewn etholiad cyffredinol mae’n rhaid i chi fod wedi cofrestru i bleidleisio, yn 18 oed neu drosodd ar ddiwrnod y pleidleisio a hefyd:

  • fod yn ddinesydd Prydeinig, dinesydd cymwys y Gymanwlad neu'n ddinesydd Gwerinaeth Iwerddon
  • ddim yn destun unrhyw anghymhwysedd cyfreithiol i bleidleisio

Ewch i ganfod sut i gofrestru i bleidleisio

Yn ychwanegol, nid all y canlynol bleidleisio mewn etholiad cyffredinol y DU:

  • aelodau Tŷ'r Arglwyddi (er gallant bleidleisio mewn etholiadau i awdurdodau lleol, cyrff deddfwriaethol datganoledig a Senedd Ewrop)
  • dinasyddion yr UE sy'n byw yn y DU (er gallant bleidleisio mewn etholiadau i awdurdodau lleol, cyrff deddfwriaethol datganoledig a Senedd Ewrop)
  • unrhyw un heblaw dinaysddion Prydeinig, Gwyddelig a dinasyddion cymwys y Gymanwlad
  • pobl euogfarnedig sydd yn y ddalfa o ganlyniad i'w dedfryd (ond gall carcharorion ar remand, carcharorion nad ydynt wedi'u cael yn euog a charcharorion dinesg bleidleisio os ydynt ar y gofrestr etholiadol)
  • unrhyw sydd wedi'u cael yn euog o fewn y pum mlynedd blaenorol o arferion llwgr neu anghyrfreithlon mewn perthynas ag etholiad

Dod o hyd i orsaf bleidleisio

Dyddiadau pwysig

Y dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio: 22 Mai 2017

Y dyddiad cau i wneud cais am bleidlais drwy'r post5pm 23 Mai 2017

Y dyddiad cau i wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy5pm 31 Mai 2017