Sut i bleidleisio

Gwybodaeth bwysig am bleidleisiau post gan Gyngor Sir Ddinbych

Yn ddiweddar, anfonwyd gwybodaeth berthnasol i’r trigolion hynny yn Sir Ddinbych sydd wedi gwneud cais am bleidlais bost yn yr etholiad llywodraeth leol sy’n digwydd yn fuan.

Roedd y daflen wybodaeth yn cyfeirio at y papurau pleidleisio anghywir. Yn ogystal, roedd y daflen yn hysbysu pleidleiswyr eu bod nhw ond yn cael pleidleisio am un ymgeisydd yn unig, sydd yn anghywir ar gyfer y wardiau aml-gynghorydd ac ar gyfer etholiadau cynghorau tref a chymuned. 

Mae'r pecynnau pleidleisio drwy'r post yn cynnwys y papurau pleidleisio cywir ar gyfer pob pleidleisydd. Nid oes unrhyw gamgymeriad ar y papurau pleidleisio - maent wedi'u hargraffu'n gywir ac yn cynnwys cyfarwyddiadau priodol i bleidleiswyr ar nifer y pleidleisiau y gallant eu bwrw.

Os ydych yn pleidleisio drwy’r post, dilynwch y cyfarwyddiadau ar y papur pleidleisio.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael o wefan y Cyngor neu drwy'r Uned Etholiadau ar 01824 706000 (Dydd Llun-Dydd Gwener 8.30am-5pm) neu etholiadau@sirddinbych.gov.uk

Mae’r Cyngor yn ymddiheuro am y camgymeriad ac am unrhyw ddryswch.

Mae sawl ffordd y gallwch chi bleidleisio.

Pleidleisio yn yr Orsaf Bleidleisio

Os ydych chi wedi cofrestru, byddwch yn derbyn cerdyn pleidleisio oddeutu 1 mis cyn diwrnod yr etholiad.

Ar ddiwrnod yr etholiad, ewch i’r orsaf bleidleisio sydd wedi ei nodi ar eich cerdyn, rhwng 7am a 10pm. Bydd gofyn i chi gadarnhau eich enw a’ch cyfeiriad, neu gallwch ddangos eich cerdyn pleidleisio. Does dim angen y cerdyn pleidleisio arnoch chi i fwrw’ch pleidlais, felly peidiwch â phoeni os ydych chi’n ei anghofio.

Byddwch yn derbyn papur pleidleisio a bydd yn rhaid i chi roi ‘X’ yn y blwch wrth ymyl yr ymgeisydd yr hoffech chi bleidleisio drosto. Peidiwch â rhoi unrhyw farc arall ar y papur neu mae’n bosib na chaiff eich pleidlais ei chyfrif.

Pleidleisio drwy ddirprwy

Mae pleidleisio drwy ddirprwy yn golygu y gallwch benodi rhywun y gallwch ymddiried ynddo i bleidleisio ar eich rhan yn yr orsaf bleidleisio. Gall hyn fod yn ddefnyddiol iawn os ydych chi’n sâl neu’n methu cyrraedd yr orsaf bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad, neu os fyddwch chi dramor ar ddiwrnod yr etholiad. Gall fod yn hynod ddefnyddiol os ydych chi mewn gwlad lle na allwch anfon eich pleidlais drwy’r post mewn pryd (er enghraifft, os ydych chi’n aelod o’r Lluoedd Arfog ac wedi eich lleoli tramor).

I bleidleisio drwy ddirprwy, mae’n rhaid i chi gwblhau’r ffurflen gais Pleidleisio drwy ddirprwy ar wefan y Comisiwn Etholiadol (gwefan allanol). Argraffwch, cwblhewch a llofnodwch y ffurflen a’i dychwelyd i:

Y swyddfa gofrestru etholiadol
Cyngor Sir Ddinbych
Neuadd y Sir
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

Mae’n rhaid i chi lofnodi’r ffurflen oherwydd bod ar y swyddfa gofrestru angen copi o’ch llofnod er dibenion diogelwch pleidleisio.

Pleidleisio drwy’r post

Mae’n rhaid i ni dderbyn ceisiadau newydd neu wedi’u diweddaru i bleidleisio drwy’r post yn yr etholiadau lleol erbyn 5pm ddydd Mawrth 19 Ebrill 2022.

Mae anfon pleidlais drwy’r post yn ffordd hawdd o bleidleisio os nad ydych chi’n gallu cyrraedd yr orsaf bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad.

Bydd y papur bleidleisio yn cael ei anfon atoch chi wythnos cyn yr etholiad. Pan rydych chi’n derbyn eich papur pleidleisio, rhowch farc yn y blwch perthnasol a’i anfon yn ôl fel ei fod yn cyrraedd cyn i’r etholiad ddod i ben (sef 10pm ar ddiwrnod yr etholiad). Os yw eich pleidlais yn cyrraedd yn hwyrach, ni fydd yn cael ei chyfrif.

Canllaw cyflym i bleidleisio drwy'r post (PDF, 363KB)

Gellir anfon eich papur bleidleisio i’ch cyfeiriad cartref neu unrhyw gyfeiriad arall. Gellir ei anfon dramor, ond fe ddylech wneud yn siŵr y bydd gennych chi ddigon o amser i’w dderbyn a’i ddychwelyd cyn cau’r etholiad.

I bleidleisio drwy’r post, mae’n rhaid i chi gwblhau’r ffurflen gais Pleidleisio drwy'r post ar wefan y Comisiwn Etholiadol (gwefan allanol). Argraffwch, cwblhewch a llofnodwch y ffurflen a’i dychwelyd i:

Y swyddfa gofrestru etholiadol
Cyngor Sir Ddinbych
Neuadd y Sir
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

Mae’n rhaid i chi lofnodi’r ffurflen oherwydd bod ar y swyddfa gofrestru angen copi o’ch llofnod er dibenion diogelwch pleidleisio.