Partneriaethau strategol

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych

Mae'r Ddeddf yn sefydlu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC), sef cyrff o bartneriaid sydd wedi ymrwymo i weithio gyda’i gilydd er mwyn asesu lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol eu hardaloedd, gan osod amcanion sy’n gwneud y mwyaf o gyfraniad y BGC tuag at y Nodau Lles.

Gallwch ddarllen mwy am y Nodau yn y canllaw Hanfodion:

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015: Yr hanfodion (PDF, 2.5MB) (gwefan allanol)

Mae Sir Ddinbych yn rhan o’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus sy’n gyfrifol am Sir Ddinbych a Chonwy. Mae'r canlynol i gyd wedi’u cynrychioli ar y Bwrdd:

Partneriaeth Diogelwch Cymunedol

Fel cyngor, rydym yn gyfrifol am fynd i’r afael â throsedd ac anhrefn yn Sir Ddinbych mewn modd effeithiol. Bob blwyddyn byddwn yn cynnal asesiad o drosedd, anhrefn, ymddygiad gwrthgymdeithasol ac ymddygiad arall sy’n cael effaith negyddol ar yr amgylchedd, a byddwn yn ymgynghori â chymunedau lleol i nodi blaenoriaethu lleol i Sir Ddinbych.

Rydym yn gweithio gyda'n partneriaid i feithrin cymunedau mwy diogel a lleihau trosedd, drwy fynd i'r afael â phedwar prif faes: camddefnyddio sylweddau; trais domestig; ymddygiad gwrthgymdeithasol; a throseddau ieuenctid.

Bwrdd Lleol Diogelu Plant

Mae’r Bwrdd Lleol Diogelu Plant (BLlDP) yn gyfrifol am ddiogelu plant a phobl ifanc rhag niwed sylweddol ac am hybu eu lles. Y BLlDP fydd yn penderfynu sut y dylid cynllunio, darparu a monitro gwasanaethau diogelu plant lleol. Mae Sir Ddinbych a Chonwy yn cydweithio ar BLlDP ar y cyd ar gyfer y ddwy sir.

Mae gan y BLlDP ddwy brif swyddogaeth: cydlynu gwaith pob asiantaeth i hybu diogelwch a lles plant a sicrhau effeithiolrwydd y gwaith hwnnw. Rhaid i bob asiantaeth gydymffurfio â Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan a chyfarwyddyd ‘Diogelu Plant: Gweithio gyda'n Gilydd dan Ddeddf Plant 2004’.