Strategaeth rheoli risg

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn sefydliad amrywiol, sydd wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o ansawdd, cynaliadwy a'n cynnig gwerth am arian i'n cymuned.

Rydym yn cydnabod bod risgiau ynghlwm yn ein holl weithgareddau. Mae dyletswydd arnom i reoli'r risgiau hyn mewn ffordd gytbwys, strwythuredig a chost effeithiol. Felly, ystyrir y broses o nodi, asesu, rheoli a monitro risg yn rhan annatod o'n proses reoli.

Mae hyn yn golygu bydd ein gallu i ddarparu ein gwasanaethau yn well, ac y gallwn gyflawni ein hamcanion a gwerth am arian yn well.

Dysgwch mwy trwy ddarllen y strategaeth rheoli risg:

Rheoli Risg er mwyn darparu gwasanaethau gwell (PDF, 694KB)