Adolygu perfformiad y Cyngor

Rydym ni’n adolygu ein perfformiad yn barhaus er mwyn gwirio ein cynnydd, adnabod unrhyw faes y gellir ei wella, a phennu camau gweithredu i sicrhau ein bod yn cyrraedd ein nodau.

Er mwyn deall sut mae'r cyngor yn cynllunio ei waith ac yn rheoli perfformiad, darllenwch ein canllaw ar wella gwasanaethau i'n cymunedau.

Gwella gwasanaethau i'n cymunedau: Canllaw i Reoli Perfformiad (PDF, 558KB)

Adolygiad Perfformiad Blynyddol

Pob blwyddyn rydym ni'n adolygu ein cynnydd yn erbyn y blaenoriaethau yn ein cynllun corfforaethol. Rydym ni’n llunio adroddiad sy’n nodi lle rydym ni arni a beth sydd angen ei wella.

Adolygiad Perfformiad Blynyddol yn cynnwys crynodeb o’r cynnydd yn erbyn pob blaenoriaeth yn y cynllun corfforaethol, gan gynnwys dangosyddion, mesuryddion perfformiad, a gweithgareddau, ynghyd â dyfyniadau sy’n tynnu sylw at lwyddiant neu her allweddol a gafwyd yn ystod y flwyddyn. Mae hefyd yn cynnwys perfformiad yn erbyn Prosiectau Corfforaethol, Dangosyddion Strategol Cenedlaethol, Risgiau Corfforaethol a chanfyddiadau allweddol rheoleiddwyr allanol.

Mae hwn hefyd yn cynnwys ein dogfen gyflenwi flynyddol, sy'n disgrifio’r prosiectau allweddol a’r gwaith y byddwn yn ei wneud i gyflawni ein blaenoriaethau yn y flwyddyn ymlaen.

Adolygiad Perfformiad Blynyddol 2019-20 (PDF, 555KB)

Archwiliad Mewnol

Pob blwyddyn rydym ni’n llunio rhestr o wasanaethau i’w harchwilio. Rydym ni’n edrych ar y prosesau o fewn y gwasanaethau ac yn gwneud argymhellion ar sut gellir eu gwella.

Pwy arall sy'n adolygu ein perfformiad?

Yn ogystal â monitro ein perfformiad ein hunain, mae Archwilio Cymru hefyd yn adolygu ein perfformiad pob blwyddyn. Maen nhw’n llunio adroddiad gwelliant blynyddol sy’n nodi pa mor dda rydym ni’n darparu gwasanaethau a sut rydym ni wedi gwella ers yr adroddiad blaenorol.

Cyngor Sir Ddinbych: Adroddiad Gwelliant Blynyddol (gwefan allanol).