Adolygu perfformiad y Cyngor

Rydym ni’n adolygu ein perfformiad yn barhaus er mwyn gwirio ein cynnydd, adnabod unrhyw faes y gellir ei wella, a phennu camau gweithredu i sicrhau ein bod yn cyrraedd ein nodau.

Er mwyn deall sut mae'r cyngor yn cynllunio ei waith ac yn rheoli perfformiad, darllenwch ein canllaw ar wella gwasanaethau i'n cymunedau.

Gwella gwasanaethau i'n cymunedau: Canllaw i Reoli Perfformiad (PDF, 558KB)

Adolygiad Perfformiad Blynyddol

Pob blwyddyn rydym ni'n adolygu ein cynnydd yn erbyn y blaenoriaethau yn ein cynllun corfforaethol. Rydym ni’n llunio adroddiad sy’n nodi lle rydym ni arni a beth sydd angen ei wella.

Mae’r ddogfen hon yn cyflwyno perfformiad y cyngor wrth gyflawni ei flaenoriaethau yn 2020 i 21, gan gynnwys Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus; mae’n esbonio ein cynlluniau ar gyfer cyflawni’r Cynllun Corfforaethol yn 2021 i 2022; mae’n dangos cynnydd prosiectau’r cyngor ac yn amlygu cynnydd y cyngor wrth reoli risgiau. Wrth gyhoeddi’r adroddiad rydym hefyd yn cyflawni ein dyletswydd i lunio Adroddiad Llesiant yng nghyd-destun ein Hamcanion Llesiant (Blaenoriaethau Corfforaethol) o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015; hwn hefyd yw ein hadroddiad Hunanasesu cyntaf fel sy’n ofynnol yn awr o dan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021.

Adolygiad Perfformiad Blynyddol 2020 i 2021 (PDF, 1.3MB)

Archwiliad Mewnol

Pob blwyddyn rydym ni’n llunio rhestr o wasanaethau i’w harchwilio. Rydym ni’n edrych ar y prosesau o fewn y gwasanaethau ac yn gwneud argymhellion ar sut gellir eu gwella.

Pwy arall sy'n adolygu ein perfformiad?

Yn ogystal â monitro ein perfformiad ein hunain, mae Archwilio Cymru hefyd yn adolygu ein perfformiad pob blwyddyn. Maen nhw’n llunio adroddiad gwelliant blynyddol sy’n nodi pa mor dda rydym ni’n darparu gwasanaethau a sut rydym ni wedi gwella ers yr adroddiad blaenorol. 

Cyngor Sir Ddinbych: Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2021 (gwefan allanol).