Priodasau crefyddol

Os ydych chi am briodi yn yr Eglwys yng Nghymru neu Eglwys Loegr, bydd angen i chi siarad â ficer yr eglwys yr ydych chi’n dymuno priodi ynddi.

Yn wahanol i briodasau sifil, fe gynhelir priodasau crefyddol fel rheol yn yr ardal lle mae un ohonoch chi’n byw. Mewn rhai achosion gallwch briodi mewn eglwys y tu allan i’r lle bydd un ohonoch chi’n byw, cyn belled â bod un ohonoch chi’n addoli mewn adeilad arall neu does yna’r un adeilad o’ch enwad crefyddol chi yn eich ardal.

Fe fydd yna berson awdurdodedig i ysgrifennu’r gofrestr fel arfer, ond os na fydd yna mae’n rhaid i chi gysylltu â’r Swyddfa Gofrestru leol i drefnu i gofrestrydd fod yn bresennol. Bydd cael cofrestrydd yn bresennol mewn priodas grefyddol yn costio £86.00.

Newidiadau i wasanaeth Cofrestru yn Sir Ddinbych

Ailddechreuodd seremonïau o 3 Awst. Fodd bynnag, oherwydd yr angen i arsylwi ymbellhau cymdeithasol, bydd newidiadau i'r ffordd y cynhelir seremonïau.

  • Ar gyfer seremonïau swyddfa gofrestru, dim ond eich 2 dyst sy'n gallu bod yn bresennol, heb unrhyw westeion eraill.
  • Ar gyfer seremonïau lleoliad, cysylltwch â'r lleoliad a sicrhewch y byddant ar agor ar ddiwrnod y seremoni a gwirio unrhyw reolau diwygiedig sydd ganddynt, gan gynnwys nifer y gwesteion a ganiateir, y mae'n rhaid eu cael drwy wahoddiad yn unig.
  • Cofiwch y gallai ein holl gyngor fod yn agored i newid heb rybudd

Mae hysbysiad o briodas/partneriaeth sifil ar gael ar sail achosion unigol. Rhoddir blaenoriaeth i'r cyplau hynny sydd â seremonïau wedi'u harchebu ar gyfer 2020.

Gall unrhyw un sydd eisoes wedi archebu lle gysylltu â gwasanaeth cofrestru Sir Ddinbych drwy e-bostio: ceremonies@denbighshire.gov.uk

Am y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau a'n cyngor ewch i sirddinbych.gov.uk/coronafeirws