Diogelu oedolion

Mae gan bawb yr hawl i fod yn ddiogel, waeth pwy ydynt neu beth yw eu hamgylchiadau. Yn y sefyllfa anodd sydd ohoni, efallai y bydd angen amddiffyn rhai plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed a allai fod mewn perygl o camdriniaeth neu esgeulustod.

Rydym i gyd yn gyfrifol am ddiogelwch aelodau mwyaf bregus ein cymdeithas.

Aelodau'r cyhoedd

Os ydych yn oedolyn diamddiffyn sy'n profi cam-drin o esgeulustod, neu os ydych yn pryderu bod oedolyn diamddiffyn yn profi cam-drin neu esgeulustod, yna rhowch wybod i ni;

 • Ffoniwch Un Pwynt Mynediad ar 0300 4561000: dydd Llun i ddydd Gwener 9am i 5pm
 • Gwasanaeth tu allan i oriau ar 0345 053 3116: Gyda’r nos ac ar benwythnosau

Ffoniwch 0345 053 3116, bydd yn costio 2 geiniog y munud yn ychwanegol i dâl mynediad eich cwmni ffôn.

Fidio Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru (gwefan allanol)

Mae gan bawb yr hawl i fod yn ddiogel, waeth pwy ydynt neu beth yw eu hamgylchiadau.

Mae diogelu yn ymweud ag amddiffyn plant, pobl ifanc ac oedolion diamddiffyn rhag niwed, camdriniaeth neu esgeulustod. Rydym i gyd yn gyfrifol am ddiogelwch aelodau mwyaf bregus ein cymdeithas.

Beth yw camdriniaeth?

 • Cam-drin yw unrhyw weithred sy'n niweidio rhywun arall, a gall fod ar sawl ffurf.
 • Cam-drin corfforol (e.e. taro, slapio, gwthio, rhwystro rhywun yn gorfforol)
 • Cam-drin emosiynol (e.e. bwlio, gwawdio, bygwth neu fychanu rhywun)
 • Cam-drin geiriol (e.e. gweiddi neu regi)
 • Cam-drin ariannol (e.e. arian neu eiddo yn cael eu cymryd o dan bwysau neu heb ganiatâd)
 • Cam-drin rhywiol (e.e. cyffwrdd nad oes ei eisiau, cusanu neu gyfathrach rywiol)
 • Esgeulustod (e.e. ddim yn cael y gofal priodol, camreoli meddyginiaeth, gwrthod preifatrwydd, dewis neu gyswllt cymdeithasol)
 • Gwahaniaethu (e.e. dioddef camdriniaeth neu esgeulustod ar sail crefydd, diwylliant, rhyw, rhywioldeb neu anabledd)

Mae gennym ddyletswydd statudol i atal a lleihau'r risg o niwed sylweddol i oedolion diamddiffyn rhag cam-drin neu fathau eraill o ecsbloetio. Rhaid i ni hefyd gefnogi unigolion i gynnal rheolaeth dros eu bywydau, ac wrth wneud dewisiadau gwybodus heb orfodaeth.

Yn aml mae oedolion sydd angn eu diogelu yn oedrannus ac yn fregus, yn byw ar eu pen eu hunain yn y gymuned, neu heb lawer o gefnogaeth teuluol mewn cartrefi gofal. MAent yn aml yn bobl sydd ag anableddau corfforol neu ddysgu a phobl ag anghenion iechyd meddwl sydd mewn perygl o ddioddef niwed.

Mae diogelu oedolion yn cynnwys chwech o gysyniadau allweddol:

 • grymuso
 • amddiffyn
 • atal
 • ymatebion cymesur
 • partneriaeth
 • atebolrwydd

Os ydych yn oedolyn diamddiffyn sy'n profi cam-drin o esgeulustod, neu os ydych yn pryderu bod oedolyn diamddiffyn yn profi cam-drin neu esgeulustod, yna rhowch wybod i ni. Sut i roi gwybod i ni am amheuaeth o gam-drin oedolion.

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol i wneud ymholiadau, neu achosi iddynt gael eu gwneud, y mae'n eu hystyried yn angenrheidiol i benderfynu a yw person yn oedolyn mewn perygl; ac i benderfynu pa gamau, os o gwbl, y dylid eu cymryd. “Oedolyn mewn perygl”, yw oedolyn sy'n:

 • profi, neu mewn perygl o brofi, camdriniaeth neu esgeulustod,
 • Angen gofal a chymorth (boed yr awdurdod lleol yn diwallu’r anghenion hynny ai peidio), ac o ganlyniad i'r anghenion hynny, ni all amddiffyn ei hun yn erbyn camdriniaeth neu esgeulustod na'r risg ohono.

Os ydych yn gweld sefyllfa sy’n peri pryder, neu'n gwybod am sefyllfa, peidiwch â'i anwybyddu. Dywedwch wrthym am hyn trwy gysylltu â'r Pwynt Mynediad Sengl ar 0300 456 1000

Gallwch ddod o hyd i fwy o wyboaeth am ddiogelu ar wefan Llywodraeth Cymru (gwefan allanol).

Dogfennau cysylltiedig

Polisi: gwasanaeth datgelu a gwahardd (GDG) (PDF, 4.76MB)