Diogelu

Rydym i gyd yn gyfrifol am ddiogelwch aelodau mwyaf bregus ein cymdeithas.

Services and information

Diogelu plant

Mae gennym ddyletswydd statudol i ddiogelu ac i hyrwyddo lles plant, yn unol â Deddf Plant 2004.

Diogelu oedolion

Mae gennym ddyletswydd statudol i atal a lleihau'r risg o niwed sylweddol i oedolion diamddiffyn rhag cam-drin neu fathau eraill o ecsbloetio.

Cam-drin domestig

Mae yna nifer o sefydliadau a all helpu os byddwch chi neu rywun rydych chi'n eu hadnabod yn dioddef cam-drin domestig.