Gorchmynion Cadw Coed

Gwneir Gorchmynion Cadw Coed gan awdurdodau lleol ac maen nhw’n gwneud torri, tocio neu ddifrodi coed mewn ffordd arall yn drosedd. Gall GCC gynnwys coed o unrhyw faint, oed, nifer neu rywogaeth. 

Sut allaf i ffeindio a oes yna Orchymyn Cadw Coed ar goeden?

Gweld map efo Gorchmynion cadw coed

Os ydych chi’n bwriadu gwneud unrhyw waith ar goed ar eich eiddo ac rydych yn ansicr a oes yna Orchymyn Cadw Coed dylech gysylltu â ni. 

Gorchmynion Diogelu Coed Dros Dro

Mewn rhai achosion, efallai byddwn yn gosod Gorchymyn Diogelu Coed Dros Dro chwe mis mewn lle i ddiogelu coeden rhag bygythiad uniongyrchol. Pan fydd hyn yn digwydd, byddwn yn hysbysu cymdogion a phartïon sydd â diddordeb, a bydd ganddynt o leiaf 28 diwrnod i wrthwynebu.

Gellir gwneud y Gorchymyn Prynu Gorfodol dros dro yn barhaol neu ei ddileu yn ystod y chwe mis.

Gorchmynion Diogelu Coed Dros Dro Cyfredol

Beth os oes yna orchymyn ar goeden?

Os oes yna Orchymyn Cadw Coed yna bydd angen i chi gael caniatâd gennym ni i wneud gwaith. Gallwch wneud hynny drwy ffurflen gais. Mae yna nodiadau canllaw ar gael i’ch helpu â’r ffurflen hon. 

Cais i wneud gwaith ar goed sydd dan orchymyn cadwcoed (PDF, 708KB)

Canllawiau cais i wneud gwaith ar goed sydd dan orchymyn cadwcoed (PDF, 154KB)

Pa bryd y bydd GCC yn cael eu cymhwyso?

Gallwn wneud GCC newydd os bydd coeden dan ryw fath o fygythiad a’r goeden honno’n cyfrannu’n sylweddol tuag at amwynder ardal leol. Mae’n rhaid asesu hefyd fod y goeden mewn cyflwr da ac iach. 

Gwybodaeth arall

Nid yw cymhwyso GCC yn golygu ein bod yn berchen ar y goeden nac yn gyfrifol mewn unrhyw ffordd am gost cynnal; mae hyn yn aros gyda’r perchennog yn unig. 

Os byddwch yn cynllunio gwneud gwaith ar goed mewn ardaloedd cadwraeth, yna byddai’n rhaid i chi roi rhybudd o chwe wythnos o leiaf i’n hadran gynllunio er mwyn gwneud hynny. 

Erlyniad a dirwyon

Os byddwch yn methu â chydymffurfio â gofynion GCC a deddfwriaeth Ardal Gadwraeth, gellir eich erlyn a’ch dirwyo o hyd at £20,000 y goeden. 

Gwrychoedd Tal

Nid yw gwrychoedd tal yn cael eu diogelu gan Orchmynion Cadw Coed. Darllenwch eich canllaw ar ddelio â gwrychoedd tal i gael mwy o wybodaeth.

Canllawiau ymdrin â gwrychoedd uchel (PDF, 62KB)

Gweld hefyd:

Ymdrin â Choed – Canllaw i'r Cyhoedd (PDF, 497KB)