Gorchmynion Cadw Coed

Gwneir Gorchmynion Cadw Coed gan awdurdodau lleol ac maen nhw’n gwneud torri, tocio neu ddifrodi coed mewn ffordd arall yn drosedd. Gall GCC gynnwys coed o unrhyw faint, oed, nifer neu rywogaeth. 

Pa bryd y bydd GCC yn cael eu cymhwyso?

Fe wneir Gorchmynion Diogelu Coed fel arfer os ystyrir fod coeden mewn perygl neu os yw coeden yn cyfrannu’n sylweddol at amwynder yr ardal leol.

Caiff pob coeden sydd â’r potensial o ddod yn goed o dan Orchymyn Diogelu Coed eu hasesu ac mae’n rhaid iddynt fod mewn cyflwr da i haeddu cael eu diogelu yn ffurfiol.

Sut allaf i ffeindio a oes yna Orchymyn Cadw Coed ar goeden?

Gweld map efo Gorchmynion cadw coed

Os ydych chi’n bwriadu gwneud unrhyw waith ar goed ar eich eiddo ac rydych yn ansicr a oes yna Orchymyn Cadw Coed dylech gysylltu â ni. 

Y broses Gorchmynion Diogelu Coed

Mewn rhai achosion, efallai byddwn yn gosod Gorchymyn Diogelu Coed Dros Dro chwe mis mewn lle i ddiogelu coeden rhag bygythiad uniongyrchol. Pan fydd hyn yn digwydd, byddwn yn hysbysu cymdogion a phartïon sydd â diddordeb, a bydd ganddynt o leiaf 28 diwrnod i wrthwynebu.

Os caiff gwrthwynebiadau dilys eu derbyn, fe fydd y penderfyniad i gadarnhau, addasu neu ddiddymu’r Gorchymyn Diogelu Coed Dros Dro yn cael ei wneud gan y Pwyllgor Cynllunio. Os nad oes yna unrhyw wrthwynebiadau dilys i’r Gorchymyn Diogelu Coed, fe fydd yn cael ei gadarnhau (h.y. yn cael ei wneud yn barhaol) cyn diwedd y cyfnod dros dro o chwe mis.

Gorchmynion Diogelu Coed Dros Dro Cyfredol

Beth os oes yna orchymyn ar goeden?

Os oes yna Orchymyn Cadw Coed yna bydd angen i chi gael caniatâd gennym ni i wneud gwaith. Gallwch wneud hynny drwy ffurflen gais. Mae yna nodiadau canllaw ar gael i’ch helpu â’r ffurflen hon. 

Cais i wneud gwaith ar goed sydd dan orchymyn cadwcoed (PDF, 708KB)

Canllawiau cais i wneud gwaith ar goed sydd dan orchymyn cadwcoed (PDF, 154KB)

Nid yw gweithredu Gorchymyn Diogelu Coed yn golygu ein bod yn berchen ar y goeden/coed o dan y Gorchymyn Diogelu Coed neu mewn unrhyw ffordd yn gyfrifol am y goeden/coed. Mae coed o dan Orchymyn Diogelu Coed yn parhau o dan ddyletswydd gofal y tirfeddiannwr.

Ardaloedd Cadwraeth

Os ydych yn bwriadu gwneud gwaith ar goed mewn ardaloedd cadwraeth yna mae’n rhaid i chi ein hysbysu ni o leiaf chwe wythnos cyn dechrau ar y gwaith.

Os byddwch yn methu â chydymffurfio â gofynion GCC a deddfwriaeth Ardal Gadwraeth, gellir eich erlyn a’ch dirwyo o hyd at £20,000 y goeden. 

Mwy am Ardaloedd Cadwraeth