Gorchmynion Cadw Coed

Mae Gorchmynion Cadw Coed (GCC) yn cael eu gwneud gan awdurdodau lleol, ac yn ei wneud yn anghyfreithlon torri, tocio, symud neu ddifrodi coeden mewn unrhyw ffordd.

Gall Orchmynion Cadw Coed gynnwys:

  • coed sengl
  • grŵp o goed
  • coed perthi

Nid ellir defnyddio Gorchmynion Cadw Coed ar gyfer:

  • gwrychoedd, llwyni neu brysglwyni
  • diogelu pob coeden mewn cymdogaeth
  • atal datblygiad adeiladu wedi’i gymeradwyo neu welliannau i isadeiledd

Pa bryd y bydd GCC yn cael eu cymhwyso?

Fe wneir Gorchmynion Cadw Coed fel arfer os ystyrir fod coeden mewn perygl neu os yw coeden yn cyfrannu’n sylweddol at amwynder yr ardal leol.

Caiff pob coeden sydd â’r potensial o ddod yn goed o dan Orchmynion Cadw Coed eu hasesu ac mae’n rhaid iddynt fod mewn cyflwr da i haeddu cael eu diogelu yn ffurfiol.

Sut allaf i ffeindio a oes yna Orchymyn Cadw Coed ar goeden?

Gweld map efo Gorchmynion Cadw Coed

Os ydych chi’n bwriadu gwneud unrhyw waith ar goed ar eich eiddo ac rydych yn ansicr a oes yna Orchymyn Cadw Coed dylech gysylltu â ni. 

Y broses Gorchymyn Cadw Coed

Os ydym ni’n penderfynu cyflwyno Gorchymyn Cadw Coed, bydd yn cael ei gyflwyno i’r tirfeddiannwr a phartïon cysylltiedig eraill.

Mewn rhai achosion, efallai byddwn yn gosod Gorchymyn Cadw Coed Dros Dro chwe mis mewn lle i ddiogelu coeden rhag bygythiad uniongyrchol. Pan fydd hyn yn digwydd, byddwn yn hysbysu cymdogion a phartïon sydd â diddordeb, a bydd ganddynt o leiaf 28 diwrnod i wrthwynebu.

Os caiff gwrthwynebiadau dilys eu derbyn, fe fydd y penderfyniad i gadarnhau, addasu neu ddiddymu’r Gorchymyn Cadw Coed Dros Dro yn cael ei wneud gan y Pwyllgor Cynllunio. Os nad oes yna unrhyw wrthwynebiadau dilys i’r Gorchymyn Cadw Coed, fe fydd yn cael ei gadarnhau (h.y. yn cael ei wneud yn barhaol) cyn diwedd y cyfnod dros dro o chwe mis.

Gorchmynion Cadw Coed Dros Dro Cyfredol

Beth os oes yna orchymyn ar goeden?

Os oes yna Orchymyn Cadw Coed yna bydd angen i chi gael caniatâd gennym ni i wneud gwaith. Gallwch wneud hynny drwy ffurflen gais. Mae yna nodiadau canllaw ar gael i’ch helpu â’r ffurflen hon. 

Cais i wneud gwaith ar goed sydd dan orchymyn cadwcoed (PDF, 708KB)

Canllawiau cais i wneud gwaith ar goed sydd dan orchymyn cadwcoed (PDF, 154KB)

Nid yw gweithredu Gorchmynion Cadw Coed yn golygu ein bod yn berchen ar y goeden/coed o dan y Gorchmynion Cadw Coed neu mewn unrhyw ffordd yn gyfrifol am y goeden/coed. Mae coed o dan Orchmynion Cadw Coed yn parhau o dan ddyletswydd gofal y tirfeddiannwr.

Ardaloedd Cadwraeth

Os ydych yn bwriadu gwneud gwaith ar goed mewn ardaloedd cadwraeth yna mae’n rhaid i chi ein hysbysu ni o leiaf chwe wythnos cyn dechrau ar y gwaith.

Os byddwch yn methu â chydymffurfio â gofynion GCC a deddfwriaeth Ardal Gadwraeth, gellir eich erlyn a’ch dirwyo o hyd at £20,000 y goeden. 

Mwy am Ardaloedd Cadwraeth

Sut i ofyn am GCC newydd

Gallwch ofyn am GCC newydd ar gyfer coeden neu grŵp o goed trwy lenwi ein ffurflen ar-lein.

Cyn i chi wneud cais

Cyn gwneud cais am TPO newydd, gallwch:

Gwneud cais am Orchmynion Cadw Coed newydd

Gwneud cais am Orchmynion Cadw Coed ar-lein

Ar ôl gwneud cais

Pan rydym yn derbyn cais, byddwn yn gwirio’r canlynol:

  • iechyd y goeden, cyflwr strwythurol a hirhoedledd
  • gwelededd cyhoeddus y goeden
  • effaith unigol y goeden (pwysigrwydd lleol a ffactorau eraill)
  • effaith ehangach y goeden

Gall ceisiadau ar gyfer Gorchmynion Cadw Coed newydd gymryd hyd at 12 wythnos i’w hasesu, yn dibynnu ar debygolrwydd cynnal gwaith coed, a gwerth amwynder y goeden neu’r coed. Byddwn yn rhoi gwybod am ein penderfyniad unwaith mae asesiad Gorchmynion Cadw Coed wedi cael ei gwblhau.

Os ydym ni’n penderfynu cyflwyno Gorchmynion Cadw Coed, bydd yn cael ei gyflwyno i’r tirfeddiannwr a phartïon cysylltiedig eraill. Bydd y goeden yn cael ei diogelu o’r cam hwn ymlaen, ac yna byddwn yn dilyn proses y Gorchymyn