Gweithio'n hyblyg

Mae perfformiad gweithwyr yn well pan fo modd iddyn nhw gael ychydig o hyblygrwydd yn eu trefniadau gweithio, gan eu galluogi i ddiwallu anghenion busnes yn well a gwella effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd. Gall hefyd eu helpu i gydbwyso gofynion gwaith a bywyd personol.

Mae Sir Ddinbych wedi nodi nifer o ddulliau gweithio:

  • Wrth Ddesg: ar gyfer y rheiny sydd yn bennaf yn gweithio yn y swyddfa ac wrth yr un ddesg;
  • Symudol/Hyblyg: ar gyfer y rheiny sy’n gorfod treulio rhywfaint o amser y tu allan i’r swyddfa;
  • Ar y cyd: gweithiwr hyblyg neu weithiwr swyddfa sy’n gorfod gweithio o swyddfa sefydliad arall
  • Cartref: ar gyfer y rheiny sydd fwyaf tebygol o weithio gartref.

Mae’r dulliau gweithio yn disgrifio’r ffyrdd y cefnogir gweithwyr gan gyfleusterau a ddarperir gan y Cyngor, fel gofod swyddfa, technoleg ac arferion rheoli.

I’r rheiny nad yw’r categorïau uchod yn berthnasol iddyn nhw, bydd eu hamgylchiadau yn cael eu hystyried yn unigol. Gwelwch y Polisi Gweithio’n Hyblyg am fanylion pellach.

Mae’n rhaid i’ch rheolwr atebol gytuno â’ch trefniadau gweithio. Mae’n gyfrifoldeb arnoch chi i drafod eich presenoldeb arferol gyda’ch rheolwr atebol. Rydych chi hefyd yn gyfrifol am gysylltu â’ch cydweithwyr a’ch rheolwr atebol i sicrhau bod digon o staff i ymgymryd â’r gwaith sydd angen ei wneud.

Dylai trefniadau gweithio ystyried anghenion y gwasanaeth a bydd y rheolwr atebol yn gyfrifol am sicrhau bod digon o staff ar gael bob amser. Felly, gofynnir i rai gweithwyr fod yn y swyddfa ar adegau penodol, a gall hynny leihau faint o hyblygrwydd sydd ganddyn nhw.

Os ydych chi’n gweithio dan drefniadau oriau hyblyg, nid oes unrhyw adeg benodol y dylech fynychu'r gwaith, cyn belled â’ch bod chi’n gweithio o leiaf 4 awr a hanner ar bob diwrnod arferol (pro rata ar gyfer rhan-amser). Bydd yn rhaid i chi weithio yn unol ag oriau agor eich gweithle. Ni fydd trefniadau arbennig yn cael eu gwneud i agor neu gau adeilad yn gynt neu'n hwyrach er mwyn galluogi gweithwyr i weithio oriau hirach.

Polisi - Gweithio Hyblyg (PDF, 761KB)