Gweithio'n hyblyg

Ein hymagwedd at weithio’n hyblyg

Nod y Cyngor yw galluogi gweithwyr i fod â mwy o ddewis ynglŷn â sut a phryd maent yn gweithio. Bydd pob penderfyniad ynglŷn â gweithio’n hyblyg yn cychwyn o’r hyn sy’n rhoi’r canlyniadau gorau posib’ i drigolion, defnyddwyr gwasanaeth, cwsmeriaid, y Cyngor a budd-ddeiliaid rŵan ac yn y dyfodol. Mae angen i reolwyr ystyried a gwneud y mwyaf o gyfleoedd i’w gweithwyr weithio’n hyblyg. I gefnogi darparu’r gwasanaeth, bydd gweithwyr yn cael eu hannog i weithio mewn sawl ffordd. Mae’r prif enghreifftiau’n cynnwys:

 • gweithio o’r lleoliad gwaith sydd yn eu contract
 • gweithio gartref
 • gweithio o ddesg yn un o swyddfeydd y Cyngor yn unrhyw le yn y Sir
 • gweithio ar safle cwsmeriaid neu gleientiaid
 • gweithio yn un o lyfrgelloedd y Cyngor

Mae ein hymagwedd at weithio’n hyblyg yn plethu â gweledigaeth y Cyngor i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd, gan roi pwyslais ar bwysigrwydd cynaliadwyedd ac iechyd a lles gweithwyr a’r gymuned. Mae manteision cydbwysedd gwell rhwng bywyd a gwaith, cyswllt â gweithwyr a llai o deithio’n cyfrannu’n uniongyrchol at y flaenoriaeth strategol hon.

Dulliau Gweithio

Mae’r Cyngor wedi creu 3 dull o weithio.

Gweithiwr mewn Lleoliad Sefydlog

Gweithiwr mewn lleoliad gwaith sy’n gweithio o swyddfa, depo neu adeilad sy’n eiddo i’r Cyngor – er enghraifft, derbynnydd, gweithiwr gwasanaethau stryd neu gynorthwyydd arlwyo. Bydd gweithiwr mewn lleoliad sefydlog fel arfer yn aros wrth orsaf waith neu fan gweithio am y rhan fwyaf o’r diwrnod. Dim ond mewn amgylchiadau prin y bydd gweithwyr yn cael gorsaf waith sefydlog oherwydd natur y swydd neu ofynion penodol o ran gorsaf waith.

Gweithio’n Hyblyg

Gall gweithiwr gyflawni dyletswyddau o gyfuniad o leoliadau priodol, er enghraifft, gweithio gartref, gweithio yn un o adeiladau’r Cyngor neu yn y gymuned yn ymweld â phobl a/neu i fynd i gyfarfodydd pan fo angen. Gall gweithiwr ystwyth fod yn Swyddog Gweinyddol, Rheolwr Prosiectau, Swyddog Cyllid neu AD, er enghraifft.

Gweithiwr Teithiol

Gweithiwr sy’n gweithio mewn lleoliadau gwahanol bob dydd o fewn y gymuned, fel arfer oddi wrth y gweithle sydd yn eu contract, er enghraifft, gweithwyr cynnal a chadw adeiladau. Darllenwch y Polisi Teithio a Chynhaliaeth am fwy o wybodaeth am deithio a chynhaliaeth i weithwyr teithiol.

Wrth asesu a yw swydd yn addas ar gyfer gweithio’n hyblyg, bydd angen i reolwyr ystyried natur y gwaith. Bydd rhai swyddi nad ydynt yn addas i weithio’n hyblyg ynddynt a bydd blaenoriaeth i’r anghenion busnes. I rai nad ydynt yn disgyn i unrhyw gategori penodol uchod, bydd eu hamgylchiadau’n cael eu hystyried yn unigol.

Cwestiynau Cyffredin

Lleoliad gwaith

Lleoliad gwaith

All fy nghartref fod yn lleoliad gwaith rŵan?

Ni fydd lleoliadau gwaith yn newid; bydd eich lleoliad gwaith yn parhau yn unol â’ch contract cyflogaeth.

Darperir lleoliad gwaith i chi yn unol â’ch contract cyflogaeth a bydd yr holl gyfleusterau ar gael yn eich lleoliad gwaith. Mae gweithio o gartref yn ddewis y gallwch ei wneud. Bydd pa mor aml y byddwch yn gweithio o gartref ac yn y swyddfa wedi’i seilio ar anghenion y busnes i ddechrau ac yna ar ddewis personol y gweithiwr.

Bydd angen ymgynghori â staff ac undebau llafur yn y ffordd arferol o ran unrhyw newid i leoliadau gwaith yn y dyfodol.

Fy lleoliad gwaith yn fy nghontract yw Neuadd y Sir, Rhuthun, ond rwyf yn byw ym Mhrestatyn. Fyddai hi’n bosibl i mi fynd i Dŷ Russel, y Rhyl i weithio gan ei fod yn nes at fy nghartref?

Gyda chymeradwyaeth eich rheolwr, gallwch weithio o unrhyw swyddfa briodol sy’n eiddo i’r cyngor. Fodd bynnag, bydd eich lleoliad gwaith yn parhau fel y nodir yn ein contract. Pan fyddwch yn gweithio mewn lleoliad gwahanol, bydd arnoch angen ystyried pa offer sydd ar gael i chi ei ddefnyddio ac efallai y bydd angen i chi archebu ystafell gyfarfod briodol i weithio ynddi pan fo’n berthnasol.

Beth os byddaf eisiau gweithio o’m cartref gwyliau yn y DU neu o dramor?

Dim ond gyda chymeradwyaeth y rheolwr atebol y caniateir ymgymryd â gwaith o ail gartref / cartref gwyliau yn y DU. Bydd angen i weithwyr sy’n dymuno gweithio y tu allan i’r DU geisio awdurdodiad gan eu Pennaeth Gwasanaeth a Phennaeth TGCh a bydd hyn ond yn cael ei ganiatáu mewn amgylchiadau eithriadol.

Allaf i weithio o leoliad arall heblaw fy nghartref?

Os yw gweithiwr yn gweithio o gartref, y disgwyliad yw mai hwn yw’r cyfeiriad cartref sydd wedi cael ei ddarparu i’r cyngor. Os yw gweithwyr yn dymuno gweithio o gyfeiriad neu leoliad arall, dylai’r gweithiwr geisio awdurdodiad drwy ei reolwr atebol.

Fyddwn ni’n edrych ar leihau nifer y swyddfeydd / adeiladau?

Mae adolygiad o’n gofod swyddfa yn cael ei gynnal i asesu ein hanghenion cyfredol ac i’r dyfodol.

Teithio

Teithio

Allaf i hawlio costau teithio o’m cartref?

Na - Mae unrhyw hawliadau/costau teithio yn dod dan y polisi teithio a chynhaliaeth - ni fydd unrhyw beth yn newid o ran teithio; byddwch yn parhau i hawlio yn yr un ffordd ag o’r blaen. Cyfeiriwch at y Polisi Teithio a Chynhaliaeth am fwy o wybodaeth.

Cyfarfodydd

Cyfarfodydd

A all fy rheolwr ofyn i mi ddod i’r swyddfa neu i gyfarfod wyneb yn wyneb pryd bynnag y dymunent?

Efallai y bydd angen i weithwyr fod yn y gwaith ar ddiwrnod penodol, ar gais eu rheolwr atebol neu Bennaeth Gwasanaeth, ar gyfer cyfarfodydd, hyfforddiant, apwyntiadau gyda chwsmeriaid y mae’r rheolwr atebol a / neu’r Pennaeth Gwasanaeth wedi penderfynu y dylid eu cynnal wyneb yn wyneb. Yn yr un modd, efallai y bydd amgylchiadau lle gofynnir i weithwyr weithio o bell neu o leoliadau gwaith eraill, pan fyddai gweithwyr fel arall wedi disgwyl bod yn y gweithle. Mewn achosion o’r fath, bydd gweithwyr yn cael cymaint o rybudd â phosib, fodd bynnag, bydd disgwyl iddynt fod yn bresennol.

A oes raid i mi deithio i gyfarfod wyneb yn wyneb, neu alla i fynychu ar-lein a’i wneud yn hybrid?

Gallwch ofyn am gael mynychu cyfarfod wyneb yn wyneb ar-lein; fodd bynnag efallai bydd gofyn i chi fynd i’r gwaith ar gyfer rhai cyfarfodydd fel y pennir gan eich rheolwr.

A ellir cynnal cyfarfodydd un-i-un ar-lein?

Gellir, gellir cynnal cyfarfodydd un-i-un un ai ar-lein neu wyneb yn wyneb, gall rheolwr drafod yr hyn a ffefrir â phob gweithiwr. I gael arweiniad pellach, gweler y ddogfen ‘Canllaw ar sut i ymgysylltu â thîm sy’n gweithio’n ystwyth’.

Gweithio o gartref

Gweithio o gartref

Alla i hawlio costau band eang a thrydan?

Bydd gweithwyr yn gyfrifol am ddarparu eu band eang eu hunain at ddibenion gweithio ystwyth. Ni fydd y cyngor yn ad-dalu unrhyw gostau ychwanegol sef trydan, band eang, llinellau ffôn ac ati.

Alla i brynu desg, cadair, argraffydd ac ati a hawlio amdanynt?

Mae gofyn i weithwyr sy’n gweithio o gartref ddarparu amodau gwaith addas yn cynnwys cadair a desg. Ni fydd gweithwyr yn gallu hawlio costau unrhyw offer heblaw am yr offer TGCh isod. Mae’n bosibl y bydd ar weithwyr sydd angen addasiadau rhesymol angen offer ychwanegol a bydd hyn yn cael ei drefnu mewn ymgynghoriad ag iechyd galwedigaethol a’r rheolwr atebol.

Bydd gweithwyr yn cael y dechnoleg a’r offer TGCh angenrheidiol er mwyn gweithio mewn modd ystwyth. Byddwch yn cael:

 • Gliniadur
 • bysellfwrdd a llygoden
 • stand gliniadur
 • clustffonau

Beth os nad oes gennyf le i weithio yn fy nghartref?

Gallwch weithio o’ch man gwaith arferol neu drwy drefniant, un o swyddfeydd eraill priodol y cyngor

Beth os nad wyf eisiau gweithio o gartref?

Gallwch weithio o’ch man gwaith arferol neu drwy drefniant, un o swyddfeydd eraill priodol y cyngor.

Beth os nad yw fy nghartref yn lle diogel i fod ynddo ac i weithio ynddo?

Os nad yw gweithiwr yn gallu gweithio gartref yn ddiogel, yna bydd angen gweithio o swyddfa briodol sy’n eiddo i’r cyngor.

Beth os oes gen i anabledd ac angen offer arbenigol i weithio?

Mae’n ofynnol i weithwyr sy’n gweithio gartref ddarparu amodau gwaith addas yn cynnwys cadair a desg, fodd bynnag, yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010, bydd y Cyngor yn ystyried ac yn cefnogi unrhyw addasiadau rhesymol. Bydd pob cais am offer arbennig yn cael ei ystyried gan Iechyd Galwedigaethol.

Ydw i angen sicrhau bod fy yswiriant cartref yn caniatáu i mi weithio o gartref?

Mae cyfrifiaduron, gliniaduron, ffonau ac unrhyw offer arall a ddarperir gan y Cyngor wedi’u cynnwys ym mholisi yswiriant y Cyngor. Fodd bynnag, bydd angen i weithwyr barhau i wneud yn siŵr bod yr offer ac unrhyw wybodaeth sydd ar yr offer yn ddiogel.

Mae gweithwyr yn gyfrifol am gysylltu ag unrhyw un â diddordeb yn eu heiddo (e.e. benthycwyr morgeisi, landlordiaid, lesddeiliaid, yswirwyr adeiladau a chynnwys) i sicrhau nad oes unrhyw beth y mae arnynt angen ei ystyried wrth weithio gartref. Ni fydd y Cyngor yn gyfrifol am unrhyw gostau ychwanegol o ganlyniad.

Bydd gweithwyr sy’n gweithio gartref yn cael eu cynnwys yn y Polisi Atebolrwydd y Cyflogwr. Rhaid rhoi gwybod am unrhyw ddamweiniau ar unwaith yn unol â chanllawiau adrodd y Cyngor.

Beth os byddaf yn cael damwain yn y cartref, beth ddylwn i ei wneud?

Mae damweiniau yn y cartref yn ystod oriau gwaith yn cael eu hystyried yn ddamweiniau cysylltiedig â’r gwaith a rhaid rhoi gwybod i’r rheolwr atebol ar unwaith a rhaid i’r gweithiwr hefyd gwblhau ffurflen ddamweiniau CSDd ar-lein. Dim ond pan fydd damweiniau yn gysylltiedig â’r gwaith sy’n cael ei wneud a’r offer y mae CSDd wedi’i ddarparu i gyflawni’r gwaith hwnnw y bydd yn rhaid i weithwyr roi gwybod amdanynt.

Beth os byddaf yn sâl ac yn methu mynd i’r swyddfa ond yn gallu gweithio ychydig oriau gartref?

Wrth weithio o bell, os nad yw gweithiwr yn gallu gweithio oherwydd salwch, bydd gweithdrefnau cofnodi absenoldeb salwch yn berthnasol fel ag y byddent pe bai’r gweithiwr yn y gweithle. Cyfeiriwch at Weithdrefn Presenoldeb yn y Gwaith y Cyngor am fwy o fanylion.

Mae fy mhlentyn yn sâl ac yn methu mynd i’r ysgol / lleoliad gofal arferol. Alla i weithio o gartref wrth ofalu am fy mhlentyn?

Rhaid i weithwyr nodi nad yw'r gallu i weithio gartref yn cymryd lle gofal plant neu gyfrifoldebau tebyg fel gofalwr. Cyfrifoldeb y gweithiwr fydd sicrhau bod ganddynt drefniadau gofal plant / cyfleusterau gofal digonol. Fodd bynnag, os ydych yn teimlo eich bod yn gallu gofalu am eich plentyn a parhau i weithio pan fyddant i ffwrdd yn sâl, yn dilyn trafodaeth gyda'ch rheolwr, gallwch wneud hynny. Os na fyddwch yn gallu gweithio yn yr amgylchiadau hynny, mae ffurflenni absenoldeb eraill (yn cynnwys fflecsi) y gallwch eu defnyddio yn dibynnu ar gymeradwyaeth eich rheolwr.

Iechyd a diogelwch

Iechyd a diogelwch

Fel rheolwr, pa gyfrifoldebau Iechyd a Diogelwch sydd gen i o ran gweithio ystwyth?

Rhaid i chi ddatblygu a chofnodi Asesiad Risg Gweithio Ystwyth gyda gweithwyr a sicrhau eu bod yn deall canlyniadau’r asesiad risg ac yn eu dilyn.

Fel gweithiwr, pa gyfrifoldebau Iechyd a Diogelwch sydd gen i wrth weithio mewn modd ystwyth?

 1. Cwblhewch Restr Wirio Gweithio Gartref a rhannu unrhyw faterion arwyddocaol gyda’ch rheolwr atebol.
 2. Cynnal Asesiad Risg Gweithfan a rhoi gwybod i’ch rheolwr atebol am unrhyw ganfyddiadau arwyddocaol e.e. gofyniad am adnoddau ychwanegol neu anaddasrwydd eu gweithfan gartref.
 3. Dilyn canfyddiadau unrhyw asesiadau risg tîm a rhoi gwybod i’ch rheolwr atebol am unrhyw bryderon neu ddiffyg dealltwriaeth.
Gwaith tîm

Gwaith tîm

Sut galla i gynnwys unigolyn newydd yn y tîm?

Cyfeiriwch at y Ddogfen Arweiniad ‘Sut i gyflwyno gweithiwr i weithio’n ystwyth’, sy’n cynnwys cyngor ar ganllawiau i gynnwys gweithwyr newydd i’r tîm.

Sut gall gwaith tîm fod yn berthnasol pan fydd pawb gartref?

Cyfeiriwch at y Ddogfen Arweiniad i Reolwyr ‘Sut i ymgysylltu â thîm sy’n gweithio’n ystwyth’.

Delwedd gorfforaethol

Delwedd gorfforaethol

Mae fy ngweithiwr eisiau gwisgo trainers yn y swyddfa, ydy hyn yn briodol?

Mae’r Polisi Gweithio Ystwyth bellach yn cynnwys adran ar wisgo ar gyfer eich diwrnod, sy’n caniatáu i weithwyr wisgo yn dibynnu ar eu diwrnod, sef pan na fydd ganddynt gyfarfodydd na chyswllt â’r cyhoedd er enghraifft, yna gallant ddewis gwisgo’r hyn sy’n gyfforddus iddyn nhw. Rhaid i weithwyr sicrhau bod unrhyw esgidiau neu ddillad yn addas ac yn ddiogel ar gyfer y gwaith sy’n cael ei wneud ac mae angen bod yn ddoeth.