Buddion ychwanegol i weithwyr

Dewiswch bennawd isod am ragor o wybodaeth.

Gweithle Actif

Oeddech chi’n gwybod eich bod yn gymwys i gael Aelodaeth Gorfforaethol? Buddion o gael Aelodaeth Hamdden Sir Ddinbych:

 • Rydym yn cynnig cefnogaeth bersonol i’ch rhoi ar ben ffordd. Gyda’n dull FyLlwyddiant (gwefan allanol) rydym yn teilwra'r gefnogaeth er mwyn eich helpu i gyrraedd eich amcanion. Gallech hefyd ddewis derbyn eich Cynllun Ffitrwydd Personol eich hun, pwyntiau cyffwrdd parhaus, ac adolygiad cyson o'r rhaglen, pethau sydd i gyd yn gynwysedig yn eich aelodaeth.
 • Bydd gennych fynediad at Asesiad Cyfansoddiad Corff Tanita am ddim gydag un o'n hyfforddwyr. Cysylltwch â'r safle neu siaradwch ag aelod o'r tîm pan fyddwch yn ymweld â ni.
 • Gallwch hyfforddi gyda’r offer Technogym diweddaraf, sydd i gyd wedi’u cysylltu â MyWellness a rhaglenni rhagnodedig, a gallwch ddefnyddio apiau megis Netflix a Spotify yn yr offer cardio.
 • Gallwch ddilyn eich sesiwn ymarfer gan ddefnyddio system a chwmwl MyWellness (gwefan allanol) TechnoGym (gall cyfleusterau amrywio o un clwb i’r llall). Bydd ap MyWellness yn eich helpu i ddilyn a gweld eich amcanion, eich rhaglenni ymarfer corff a'ch cynnydd personol. Sganiwch yr ap i’r offer, ac fe gyflwynir trefn i’w dilyn sy’n gwbl bersonol i chi.
 • Fel aelod o Hamdden Sir Ddinbych bydd gennych fynediad at lyfrgell o ymarferion i’w gwneud gartref a dosbarthiadau ar-alw drwy ap MyWellness, fydd yn caniatáu ichi wneud ymarfer corff ym mhle bynnag a pha bryd bynnag sy'n gyfleus i chi.
 • Bydd gennych fynediad am ddim at ein hamserlen Ymarfer Corff Grŵp (gwefan allanol) amrywiol sy’n cynnig rhywbeth i bawb gyda dosbarthiadau sy’n addas ar gyfer pob lefel a chymhelliant ledled y sir. Gofynnwch i’n tîm am gyngor ynghylch y dosbarthiadau gorau i chi.
 • Fel aelod, bydd gennych fynediad at system archebu 7 diwrnod ymlaen llaw drwy eich cyfrif aelodaeth, drwy’r wefan neu drwy ap MyWellness.
 • Byddwch yn derbyn Tocyn Gwestai am ddim er mwyn dod â ffrind i ymarfer gyda chi am ddim ar eich ymweliad cyntaf.
 • Fel gweithiwr byddwch yn derbyn Aelodaeth Gyflawn o’r Gampfa am £30 y mis yn hytrach na £34, neu Aelodaeth Gyflawn Bremiwm hollgynhwysol am £35 yn hytrach na £39, sydd hefyd yn cynnwys mynediad ecsgliwsif at ein profiad Beicio Grŵp Xtreme yng nghanolfannau hamdden Llanelwy a’r Rhyl.
 • Dim contract hirdymor: mae’r tâl aelodaeth yn daladwy o fis i fis drwy archeb sefydlog, felly nid oes angen unrhyw ymrwymiad.
 • Gall pobl nad ydynt yn aelodau fanteisio ar sesiynau nofio cynnar am ddim tan 9am ym mhyllau nofio Sir Ddinbych. Rydym yn argymell y dylech gysylltu â’r safle er mwyn cadw lle ymlaen llaw, ond gallwch fynd â slip cyflog neu fathodyn ID gyda chi.

I gael gwybod mwy am ein hystod o becynnau aelodaeth a pha raglenni sydd ar gael, ewch i’r gwefan Hamdden Sir Ddinbych (gwefan allanol) neu rhowch ganiad i’ch Canolfan Hamdden leol. Bydd staff y Canolfannau yn hapus i drafod y pecyn aelodaeth gorau i chi.

CSSC

CSSC

Mae CSSC yn sefydliad nid-er-elw ac mae ar gael i bob gweithiwr, yn cynnwys staff contract a staff dros dro. Y gost yw £4.50 y mis a gellir talu hynny’n unigol drwy Ddebyd Uniongyrchol.

Gyda Chwaraeon a Hamdden CSSC, gallwch gael mynediad at:

 • Bywyd CSSC – Mae’r platfform hwn yn golygu nad oes angen yr apiau lles a ffitrwydd eraill, gan ei fod yn cynnig dull holistaidd o fynd i’r afael â iechyd a lles.
 • Mynediad am ddim i safleoedd CADW ar gyfer yr aelod a'u teulu (2 oedolyn, 3 phlentyn)
 • Mynediad am ddim i dros 300 o safleoedd English Heritage ar gyfer yr aelod a'u teulu (2 oedolyn, 6 phlentyn)
 • Mynediad am ddim i Erddi Kew (Richmond & Wakehurst) i’r aelod a’u teulu (1 oedolyn, 5 plentyn, 1 oedolyn hanner pris)
 • Cerdyn Blasu Digidol am ddim – gostyngiad o 50% neu 2 am bris 1 mewn dros 6500 o fwytai
 • Tocynnau am brisiau gostyngol i gannoedd o atyniadau i deuluoedd ledled y DU. Mae rhai o’r rhain yn cynnwys Alton Towers, Legoland, Thorpe Park, a hyd yn oed Madame Tussauds.
 • Tocynnau gostyngol i lefydd megis Parc Thema Oakwood, Folly Farm, Zip World Velocity (pob safle yng Nghymru), Rheilffordd yr Wyddfa, The Wild Place Project, Blue Planet Aquarium, Gulliver’s World a llawer mwy.
 • Tocynnau sinema rhatach - 40-50% o ostyngiad ar gyfartaledd yn sinemâu Cineworld, Empire, Vue, Showcase, ac Odeon.
 • Mynediad rhatach i rasys (hyd at £40 y flwyddyn), o rasys 5k i farathonau.
 • Cefnogaeth ariannol i ennill cymwysterau dyfarnu a hyfforddi.
 • Amrediad eang o glybiau a digwyddiadau chwaraeon, e.e. golff, saethyddiaeth, saethu colomennod clai, hwylio, pêl-droed a chriced
 • Amrywiol ddigwyddiadau hamdden eraill, yn cynnwys dyddiau sba, sgwba-blymio, sgïo, clwb pwdin a thripiau siopa.
 • Gostyngiadau mewn cannoedd o siopau ar y stryd fawr, yn cynnwys Sainsbury’s, Asda, Morrisons, Tesco, M&S, B&Q, IKEA, ASOS a llawer mwy...
 • A llawer mwy...

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n gwefan: Buddion Aelod Cymru (gwefan allanol).

I gael mynediad ar unwaith i fudd-daliadau CSSC, ymunwch ar-lein ar wefan CSSC (gwefan allanol).

Cymdeithas Ysbytai Cymru

Cymdeithas Ysbytai Cymru

Mae Cymdeithas Ysbytai Cymru (WHA) yn sefydliad nid-er-elw sy’n cynnig ystod o gynlluniau gofal iechyd rhad er mwyn cynorthwyo aelodau gyda chostau bob dydd cadw'n iach, e.e. deintyddion, optegwyr, ffisiotherapyddion. Gallwch gytuno i gael swm penodol wedi’i dynnu o’ch cyflog bob mis a fydd yn darparu yswiriant i chi eich hun neu i chi a'ch gŵr/gwraig neu eich partner. Gall aelodau WHA hawlio buddion arian am ofal optegydd, triniaeth gan ddeintydd, ffisiotherapi, osteopathi, a mamolaeth, er enghraifft. Hefyd, mae buddion ariannol ar gael am bob diwrnod a dreulir mewn ysbyty fel claf mewnol neu fel glaf allanol, ac mae plant o dan 18 oed yn cael rhai o’r buddion heb gost ychwanegol.

Os bydd gennych ddiddordeb yn y WHA, neu os bydd arnoch eisiau rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Adran Gyflogau ar 01824 706033 neu ewch i wefan Cymdeithas Ysbytai Cymru (gwefan allanol).

Clwb Teithio Bysiau Arriva

Clwb Teithio Bysiau Arriva

Mae Clwb Teithio Cyflogwyr Bysiau Arriva’n cynnig cyfle i staff arbed arian wrth deithio ar fysiau. Gall staff ddewis prynu tocyn blynyddol am bris gostyngol neu docyn tymor am bris gostyngol, a thalu’n fisol.

Am ragor o wybodaeth, neu er mwyn ymuno â’r cynllun, ewch i wefan Bysiau Arriva (gwefan allanol).

Cynllun Prydlesu Ceir Cyngor Sir Ddinbych

Cynllun Prydlesu Ceir Cyngor Sir Ddinbych

Awydd car newydd sbon?  Mae ein Cynllun Prydlesu Cerbydau’n cynnwys hurio’r car; gwasanaethu rheolaidd; costau trwsio wedi’u cynnwys yng ngwarant y gwneuthurwr; treth, yswiriant a chymorth ochr y ffordd i gyd am un taliad sefydlog misol.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Gwasanaethau Fflyd ar 01824 708460.

Cysylltu â ni