Buddion ychwanegol i weithwyr

Dewiswch bennawd isod am ragor o wybodaeth.

Gweithle Actif

Gweithle Actif

Mae’r cynnig hwn ar gael i weithwyr Cyngor Sir Ddinbych yn unig.

Os ydych chi’n weithiwr dan gontract Cyngor Sir Ddinbych, ac wedi bod yn gweithio i’r Cyngor ers tri mis neu fwy, yna fe allwch chi fanteisio ar aelodaeth campfa Hamdden Sir Ddinbych Cyf. am bris ostyngol. Dyma’r dewisiadau aelodaeth sydd ar gael i chi:

 • Campfa Graidd (CSDd Campfa & Nofio): £20 y mis
 • Premiwm (campfa, nofio, dosbarthiadau a Seiclo Clwb): £35 y mis

Dim ffi ymuno ar gyfer Staff CSDd ar y Gampfa Graidd yn unig. Ffi Ymuno yw £17.50 ar gyfer Aelodaeth Premiwm.

Cofrestrwch ar gyfer aelodaeth campfa

Buddion o gael Aelodaeth Hamdden Sir Ddinbych:

 • Dim contract hirdymor: mae’r tâl aelodaeth yn daladwy o fis i fis drwy archeb sefydlog, felly nid oes angen unrhyw ymrwymiad.
 • Gall pobl nad ydynt yn aelodau fanteisio ar sesiynau nofio cynnar am ddim tan 9am ym mhyllau nofio Sir Ddinbych. Rydym yn argymell y dylech gysylltu â’r safle er mwyn cadw lle ymlaen llaw, ond gallwch fynd â slip cyflog neu fathodyn ID gyda chi.
 • Rydym yn cynnig cefnogaeth bersonol i’ch rhoi ar ben ffordd. Gyda’n dull FyLlwyddiant (gwefan allanol) rydym yn teilwra'r gefnogaeth er mwyn eich helpu i gyrraedd eich amcanion. Gallech hefyd ddewis derbyn eich Cynllun Ffitrwydd Personol eich hun, pwyntiau cyffwrdd parhaus, ac adolygiad cyson o'r rhaglen, pethau sydd i gyd yn gynwysedig yn eich aelodaeth.

Mae rhagor o wybodaeth am y buddion i staff ar gael ar wefan Hamdden Sir Ddinbych (gwefan allanol), neu rhowch ganiad i’ch Canolfan Hamdden leol. Bydd staff y Canolfannau yn hapus i drafod y pecyn aelodaeth gorau i chi.

CSSC

CSSC

Mae CSSC yn sefydliad nid-er-elw ac mae ar gael i bob gweithiwr, yn cynnwys staff contract a staff dros dro. Y gost yw £4.50 y mis a gellir talu hynny’n unigol drwy Ddebyd Uniongyrchol.

Gyda Chwaraeon a Hamdden CSSC, gallwch gael mynediad at:

 • Bywyd CSSC – Mae’r platfform hwn yn golygu nad oes angen yr apiau lles a ffitrwydd eraill, gan ei fod yn cynnig dull holistaidd o fynd i’r afael â iechyd a lles.
 • Mynediad am ddim i safleoedd CADW ar gyfer yr aelod a'u teulu (2 oedolyn, 3 phlentyn)
 • Mynediad am ddim i dros 300 o safleoedd English Heritage ar gyfer yr aelod a'u teulu (2 oedolyn, 6 phlentyn)
 • Mynediad am ddim i Erddi Kew (Richmond & Wakehurst) i’r aelod a’u teulu (1 oedolyn, 5 plentyn, 1 oedolyn hanner pris)
 • Cerdyn Blasu Digidol am ddim – gostyngiad o 50% neu 2 am bris 1 mewn dros 6500 o fwytai
 • Tocynnau am brisiau gostyngol i gannoedd o atyniadau i deuluoedd ledled y DU. Mae rhai o’r rhain yn cynnwys Alton Towers, Legoland, Thorpe Park, a hyd yn oed Madame Tussauds.
 • Tocynnau gostyngol i lefydd megis Parc Thema Oakwood, Folly Farm, Zip World Velocity (pob safle yng Nghymru), Rheilffordd yr Wyddfa, The Wild Place Project, Blue Planet Aquarium, Gulliver’s World a llawer mwy.
 • Tocynnau sinema rhatach - 40-50% o ostyngiad ar gyfartaledd yn sinemâu Cineworld, Empire, Vue, Showcase, ac Odeon.
 • Mynediad rhatach i rasys (hyd at £40 y flwyddyn), o rasys 5k i farathonau.
 • Cefnogaeth ariannol i ennill cymwysterau dyfarnu a hyfforddi.
 • Amrediad eang o glybiau a digwyddiadau chwaraeon, e.e. golff, saethyddiaeth, saethu colomennod clai, hwylio, pêl-droed a chriced
 • Amrywiol ddigwyddiadau hamdden eraill, yn cynnwys dyddiau sba, sgwba-blymio, sgïo, clwb pwdin a thripiau siopa.
 • Gostyngiadau mewn cannoedd o siopau ar y stryd fawr, yn cynnwys Sainsbury’s, Asda, Morrisons, Tesco, M&S, B&Q, IKEA, ASOS a llawer mwy...
 • A llawer mwy...

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n gwefan: Buddion Aelod Cymru (gwefan allanol).

I gael mynediad ar unwaith i fudd-daliadau CSSC, ymunwch ar-lein ar wefan CSSC (gwefan allanol).

Cymdeithas Ysbytai Cymru

Cymdeithas Ysbytai Cymru

Mae Cymdeithas Ysbytai Cymru (WHA) yn sefydliad nid-er-elw sy’n cynnig ystod o gynlluniau gofal iechyd rhad er mwyn cynorthwyo aelodau gyda chostau bob dydd cadw'n iach, e.e. deintyddion, optegwyr, ffisiotherapyddion. Gallwch gytuno i gael swm penodol wedi’i dynnu o’ch cyflog bob mis a fydd yn darparu yswiriant i chi eich hun neu i chi a'ch gŵr/gwraig neu eich partner. Gall aelodau WHA hawlio buddion arian am ofal optegydd, triniaeth gan ddeintydd, ffisiotherapi, osteopathi, a mamolaeth, er enghraifft. Hefyd, mae buddion ariannol ar gael am bob diwrnod a dreulir mewn ysbyty fel claf mewnol neu fel glaf allanol, ac mae plant o dan 18 oed yn cael rhai o’r buddion heb gost ychwanegol.

Os bydd gennych ddiddordeb yn y WHA, neu os bydd arnoch eisiau rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Adran Gyflogau ar 01824 706033 neu ewch i wefan Cymdeithas Ysbytai Cymru (gwefan allanol).

Clwb Teithio Bysiau Arriva

Clwb Teithio Bysiau Arriva

Mae Clwb Teithio Cyflogwyr Bysiau Arriva’n cynnig cyfle i staff arbed arian wrth deithio ar fysiau. Gall staff ddewis prynu tocyn blynyddol am bris gostyngol neu docyn tymor am bris gostyngol, a thalu’n fisol.

Am ragor o wybodaeth, neu er mwyn ymuno â’r cynllun, ewch i wefan Bysiau Arriva (gwefan allanol).

Cynllun Prydlesu Ceir Cyngor Sir Ddinbych

Cynllun Prydlesu Ceir Cyngor Sir Ddinbych

Awydd car newydd sbon?  Mae ein Cynllun Prydlesu Cerbydau’n cynnwys hurio’r car; gwasanaethu rheolaidd; costau trwsio wedi’u cynnwys yng ngwarant y gwneuthurwr; treth, yswiriant a chymorth ochr y ffordd i gyd am un taliad sefydlog misol.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Gwasanaethau Fflyd ar 01824 708460.

Cysylltu â ni