Lles ariannol: cefnogaeth a gwybodaeth

Dewiswch bennawd isod am ragor o wybodaeth.

Undeb Credyd Cambrian: cynllun arbed cyflogau

Undeb Credyd Cambrian: cynllun arbed cyflogau

Nid yw talu am achlysuron arbennig erioed wedi bod yn haws. Mae Undeb Credyd Cambrian yn cydweithio gyda dros 40 o fusnesau, sefydliadau ac awdurdodau lleol er mwyn cynnig ffordd hawdd o gynilo arian neu fenthyg mwy o arian i staff.

Gyda’r cynllun arbed cyflogau, rydych yn nodi faint o arian yr hoffech ei roi o’r neilltu yn rheolaidd, a bydd y swm hwnnw’n cael ei dalu’n uniongyrchol o’ch cyflog i’ch cyfrif cynilo Undeb Credyd Cambrian. Gallwch amrywio’r swm yr ydych yn ei roi o’r neilltu ar unrhyw adeg ac, wrth gwrs, gallwch gael mynediad at eich cynilion pan mae arnoch eu hangen.

Os oes arnoch angen benthyciad, i dalu costau annisgwyl, i gydgrynhoi dyledion, neu i dalu am welliannau i’ch cartref, mae Undeb Credyd Cambrian yn cynnig gwasanaeth ariannol cydymdeimladol. Gellir gwneud ad-daliadau drwy’r gwasanaeth arbed cyflogau, gan gynnig tawelwch meddwl ichi y bydd eich taliadau’n cael eu gwneud - ar amser. Pam ymuno â’r cynllun?

 • mae’n ffordd hawdd o gynilo ar gyfer argyfyngau bychain neu am wyliau, ar gyfer y Nadolig, neu gar newydd, etc.
 • mae swm bychan sy’n cael ei dynnu o’ch cyflog yn awtomatig yn troi’n gelc go dda heb ichi sylwi
 • cewch yswiriant bywyd am ddim yn sgil eich cynilion

Hefyd:

 • benthyciadau syml, hyblyg, fforddiadwy
 • cyfradd log ostyngol ar fenthyciad sy’n cael ei dynnu o’ch cyflog
 • ar gael pan mae ei angen, gyda chyfnodau ad-dalu hyblyg i’ch siwtio chi
 • llog isel, dichonadwy, ac nid oes ffioedd i’w talu am ad-dalu’n gynnar
 • yswiriant diogelu benthyciad am ddim
 • gallwch barhau i gynilo wrth ichi ad-dalu’ch benthyciad

Ein cenhadaeth

‘Mae Undeb Credyd Cambrian yn bodoli er mwyn darparu mynediad at wasanaethau ariannol i’n cymuned, ac i gynnig dewis amgen, cyfrifol i gredyd cost-uchel’.

Ein gweledigaeth

Bydd Cymru’n lle lle na fydd pobl sydd mewn sefyllfa fregus yn ariannol yn mynd yn ysglyfaeth i fenthycwyr cost-uchel.Bydd gennym aelodaeth sy’n tyfu fydd yn rheoli’u harian eu hunain gan y byddwn ni yn ffynhonnell adnabyddus o gredyd teg ac yn lle diogel i gynilion, a byddwn yn hyrwyddo medrusrwydd ariannol.Byddwn yn adfocad uchel ei barch i’r mudiad undebau credyd yng Nghymru, ac yn wrthwynebydd diflino i gredyd cost-uchel.

Ein gwerthoedd

 • Parch
 • Rhagoriaeth
 • Cydweithredu
 • Grymuso
 • Ymddiriedaeth

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Undeb Credyd Cambrian (gwefan allanol), e-bostiwch payroll@cambriancu.com neu rhowch ganiad i’r tîm ar 0333 2000 601.

Gwasanaeth Arian a Phensiynau / Helpwr Arian

Cefnogaeth a gwybodaeth

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn gweithio’n agos gyda’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS) er mwyn i’n gweithwyr gael gwybodaeth hygyrch a chanllawiau er mwyn iddynt allu teimlo’u bod yn gallu rheoli'u harian.

Mae’r wybodaeth isod yn darparu’r dolenni i’r pynciau ar wefan y Gwasanaeth Arian a Phensiynau, ond mae llawer iawn mwy o wybodaeth ychwanegol i’w chanfod yno hefyd.

Cefnogaeth ariannol Coronafeirws

Helpwr Arian: cymorth coronafeirws (gwefan allanol)

Teclyn Llywio Ariannol

Dyma ddolen i’r Teclyn Llywio Ariannol. Mae’r Teclyn Llywio Ariannol wedi’i ddatblygu i helpu pobl y mae Covid-19 wedi effeithio ar eu sefyllfa ariannol, gan roi canllawiau sy’n unigryw i’w hanghenion.

Helpwr Arian: teclyn llywio ariannol (gwefan allanol)

Teclynnau a chyfrifianellau

Dyma rai enghreifftiau o’r teclynnau a’r cyfrifianellau y mae MaPS yn ei cynnig i gefnogi staff:

Dyma ddim ond rhai o’r teclynnau sydd ar gael. Gallwch weld mwy ar:  Helpwr Arian: offer a chyfrifianellau (gwefan allanol)

Cronfeydd Ymddiriedolaeth Plant

Wedi’ch geni rhwng 1 Medi 2002 a 2 Ionawr 2011? Efallai fod arian yn aros amdanoch mewn Cronfa Ymddiriedolaeth Plant!

Os ydych chi rhwng 9 a 18 oed, a bod eich rhieni wedi bod yn derbyn Budd-dal Plant, mwy na thebyg fod gennych Gronfa Ymddiriedolaeth Plant. Mae’r rhain yn gyfrifon a gyflwynwyd gan Lywodraeth y DU er mwyn darparu pot o arian ichi pan fyddwch yn cyrraedd 18 oed. Mae rhagor o wybodaeth ar wefan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol: Helpwr Arian: Cyfrifon Cronfa Ymddiriedolaeth Plant (gwefan allanol) ac ar wefan y llywodraeth: GOV.UK: Cronfa Ymddiriedolaeth Plant (gwefan allanol)

Help i Gynilo

Help i Gynilo

Mae ‘Help i Gynilo’ yn fath o gyfrif cynilo sy’n caniatáu i unigolion penodol y mae ganddynt hawl i gael Credyd Treth Gwaith, neu sy’n cael Credyd Cynhwysol, i gael bonws o 50c am bob £1 a gynilir dros 4 blynedd. Mae Help i Gynilo’n cael cefnogaeth y llywodraeth, felly mae’r holl gynilon yn y cynllun yn ddiogel. GOV.UK: help gyda chynilion os ydych ar incwm isel (gwefan allanol).

Cronfa Bensiynau Clwyd

Cronfa Bensiynau Clwyd

Byddwch yn ymuno â'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol yn awtomatig. Mae’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol yn gynllun rhagorol ac mae rhai o’r buddion wedi’u nodi isod:

 • pensiwn i’ch gŵr/gwraig, partner sifil, neu bartner yr ydych yn cyd-fyw â nhw, am oes.
 • grant marw yn y swydd sy’n dair gwaith cymaint â’ch cyflog blynyddol o’r diwrnod yr ydych yn ymuno.
 • cyfandaliad di-dreth o hyd at 25% o gyfanswm gwerth y buddion.
 • telir y budd-daliadau’n gynnar os bydd raid ichi roi’r gorau i weithio’n barhaol oherwydd salwch.
 • mae bod yn rhan o’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol yn golygu eich bod yn talu Yswiriant Gwladol ar raddfa is. Fodd bynnag, ers 6 Ebrill 2016, mae eich taliad Yswiriant Gwladol wedi cynyddu i’r gyfradd Yswiriant Gwladol arferol a delir ym mhob sector – sydd tua 1.4% yn uwch nag a delid cyn mis Ebrill 2016.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'ch pensiwn, cysylltwch â Phensiynau Clwyd ar 01352 702761. Fel arall, ewch i wefan Cronfa Bensiynau Clwyd (gwefan allanol) neu wefan Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (gwefan allanol).

Cynllun Pensiwn Athrawon

Cynllun Pensiwn Athrawon

I gael gwybod mwy am Teachers' Pension, ewch i’r wefan Teachers Pensions (gwefan allanol).

Cysylltu â ni