Ein Gweledigaeth, Gwerthoedd ac Egwyddorion

Sir Ddinbych

Fel Cyngor Sir, rydym yn sefydliad uchelgeisiol, hyblyg sy'n rhoi gweithwyr a chymunedau yn ganolog i'n penderfyniadau. Rydym eisiau i Sir Ddinbych fod y gorau y gall fod i'n cymunedau a chenedlaethau'r dyfodol.

I helpu i gyflawni hyn, mae gennym Gynllun Corfforaethol sy'n amlinellu naw Nod Lles ac Amcanion Cydraddoldeb.

Siart Strwythur Cyngor Sir Ddinbych, (PDF, 100KB)

Ein Gweledigaeth

Creu diwylliant 'Un Cyngor' gydag arweinyddiaeth weladwy gadarn a rheolaeth effeithiol i sicrhau lefel uchel o wasanaeth cwsmer i'n cymunedau.

Fel cyflogwr, rydym ni'n canolbwyntio ar gyfathrebu, cydraddoldeb a pholisïau sy'n gyfeillgar i bobl ac rydym ni’n chwilio am bobl sy'n rhannu ein gweledigaeth a'n gwerthoedd. Rydym yn angerddol i gydweithio er mwyn cyflawni gwasanaeth ymddiriedig i'n cymunedau. Fel cyflogwr, rydym wedi ymrwymo i greu amgylchedd cadarnhaol a chefnogol i'n holl weithwyr.

Os ydych chi'n dymuno gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i breswylwyr Sir Ddinbych ac yn chwilio am gyflogwr gwerth chweil sy'n eich gwerthfawrogi, yna dyma'r lle i chi.

Ein Gwerthoedd

Ein gwerthoedd yw:

Balchder: Ein nod ydi creu teimlad o falchder o weithio i’n sefydliad. Dylem ymfalchïo yn y gwaith a wnawn a’r hyn rydym ni’n ei gyflawni fel sefydliad.

Undod: Mae pob un ohonom yn gweithio i’r un sefydliad. Fel Cynghorwyr a staff fe ddylem ni geisio adlewyrchu hynny yn y modd rydym ni’n ymddwyn ac yn gwasanaethu ein cymunedau. Fel y dywed ein harwyddair “Unwn i wneud da”, rydym ni’n gweithio’n agos, yn barod i gydweithio ac yn cefnogi cydweithwyr ar draws y sefydliad, pa bynnag gyfarwyddiaeth, gwasanaeth neu dîm maent yn gweithio ynddo. Mae ein cwsmeriaid a’n cymunedau yn disgwyl i’r sefydliad weithredu fel un corff nad ydi o'n gwneud gwahaniaeth rhwng gwasanaethau.

Parch: Ein nod ydi trin pawb yn deg ac yn gyfartal, a deall bod yna farn a chredoau sy’n wahanol i’n rhai ni. Rydym ni’n ceisio cynnwys a gwrando ar ein cymunedau, gan ystyried eu barn ac ymateb yn briodol.

Gonestrwydd: Fel Cynghorwyr a staff rydym ni’n ceisio rheoli ein hunain i fwyhau perfformiad, sicrhau ymddygiad o safon uchel a chyflwyno delwedd gadarnhaol o Sir Ddinbych. Rydym ni’n ceisio bod yn realistig gyda’n cydweithwyr a’n dinasyddion o ran eincyflawniadau a’n heriau, gan ddarparu gwybodaeth agored a gonest.

Ein 5 Egwyddor

Mae ein 5 egwyddor yn hanfodol i bopeth rydym yn ei wneud yng Nghyngor Sir Ddinbych:

1. Ein diwylliant

Mae ein diwylliant yn canolbwyntio ar ein 4 gwerth allweddol: Balchder, Undod, Parch a Chywirdeb. Pa bynnag adran neu wasanaeth mae ein pobl yn gweithio, rydym yn defnyddio dull 'Un Cyngor' i bopeth rydym yn ei wneud, darparu amgylchedd sy’n barchus, proffesiynol ac yn ddymunol i'n gweithwyr.

2. Ein Cymunedau

Byddwn yn parhau i fod yn Gyngor sy'n agosach at ei gymunedau sy'n rhoi hyder i'r gymuned, annog arweinyddiaeth gymunedol a datblygu cryfder cymunedol drwy gyfathrebu cadarnhaol.

3. Ein Perfformiad

Fel Cyngor, rydym yn realistig, agored a gonest am bopeth rydym yn ei wneud, rydym yn parhau'n uchelgeisiol yn ein meysydd blaenoriaeth allweddol ac yn bwysicach na dim, rydym yn Gyngor sy'n atebol.

4. Perthnasoedd Aelod/Swyddog

Rydym yn gwerthfawrogi ein perthnasoedd gwaith agos gydag aelodau etholedig a sicrhau bod y perthnasoedd da hynny yn treiddio drwy'r Cyngor, gan greu amgylchedd o barch a dealltwriaeth rhwng pawb.

5. Ein Staff

Fel Cyngor, rydym yn cydnabod mai gweithwyr yw ein hased mwyaf gwerthfawr. Drwy ddefnyddio gallu, gwybodaeth a phrofiad pob unigolyn sy'n gweithio i'r Cyngor, gallwn wneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl o fewn ein cymunedau. Mae gwerthoedd a rennir yn ganolbwynt i bopeth rydym yn ei wneud ac rydym eisiau i weithwyr deimlo’n rhan o rywbeth mwy!