Cynllun Corfforaethol 2022 i 2027: Y Sir Ddinbych a Garem 

Mae cynllun strategol y cyngor ar gyfer darpariaeth o 2022 i 2027 yn cynnwys ein hamcanion allweddol a fydd yn helpu i sicrhau lles preswylwyr rŵan ac yn y dyfodol, yn ogystal â'n hymrwymiad parhaus i Ddyletswydd Cydraddoldeb Sector Gyhoeddus. 

Cynllun Corfforaethol 2022 i 2027: Crynodeb

Crynodeb o Gynllun Corfforaethol Cyngor Sir Ddinbych.

Services and information

Ynglŷn â'r Cynllun Corfforaethol

Mae'r Cynllun hwn yn nodi’r hyn yr hoffem ei gyflawni er budd preswylwyr a chymunedau lleol dros y pum mlynedd nesaf, i gyflawni’r Sir Ddinbych a Garem.

Y Gymraeg a Chydraddoldeb - Sut y byddwn yn gweithio

Mae’r Cyngor yn dal yn ymrwymo i hyrwyddo’r Gymraeg, cydraddoldeb a’r Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol - mae’r rhain yn egwyddorion allweddol sy’n sail ar gyfer ein holl wasanaethau a’r Cynllun Corfforaethol cyfan.

Tai o ansawdd yn Sir Ddinbych sy'n bodloni anghenion pobl

Rydym am sicrhau bod digon o dai o ansawdd uchel ar gael, gan ddiwallu anghenion holl drigolion Sir Ddinbych.

Sir Ddinbych ffyniannus

Rydym am gefnogi adferiad yn dilyn y pandemig, gan gynnwys manteisio ar gyfleoedd i alluogi trigolion i gael mynediad at gyflogaeth ac incwm da.

Sir Ddinbych iachach, hapusach a gofalgar

Rydym am hyrwyddo diogelwch, gwytnwch a lles pobl o bob oedran, gan ddefnyddio rhwydweithiau cymunedol cryf sy’n galluogi pobl i fyw’n ddiogel, hapus, annibynnol a derbyn cymorth lle bo angen.

Sir Ddinbych sy'n dysgu a thyfu

Rydym am gefnogi darpariaeth dysgu a hyfforddi o ansawdd sy’n galluogi pobl o bob oed i gyflawni eu llawn botensial, yn bersonol ac yn broffesiynol.

Sir Ddinbych wyrddach

Rydym am ddod yn sefydliad Di-garbon Net erbyn 2030, a chyfoethogi, cynnal a gwella ein hasedau naturiol i gefnogi bioamrywiaeth. Mae’n rhaid i ni hefyd liniaru a gweithio gyda chymunedau i ymdopi ag effeithiau’r newid yn yr hinsawdd.

Cyngor wedi’i reoli’n dda, sy’n perfformio’n dda

Rydym am fod yn gyngor teg, tryloyw, sy’n perfformio’n dda, yn cynnig gwerth am arian, ac yn cynnig gwasanaeth da i gwsmeriaid yn gyson.

Monitro'r cynnydd

Sut y byddwn yn monitro cynnydd y Cynllun Corfforaethol.

Adolygu perfformiad y Cyngor

Rydym ni’n adolygu ein perfformiad yn barhaus er mwyn gwirio ein cynnydd, adnabod unrhyw faes y gellir ei wella, a phennu camau gweithredu i sicrhau ein bod yn cyrraedd ein nodau.