Taliadau tai yn ôl disgresiwn

Bwriad Taliadau Dewisol Tai yw helpu pobl â’u costau tai fel rhenti pan nad yw budd daliadau tai neu Credyd Cynhwysol yn talu’r rhent yn llawn. Gellir eu defnyddio hefyd ar gyfer blaendaliadau rhent a chostau symud. 

Pwy fyddai’n gymwys?

Dim ond pobl sy’n profi caledi arbennig neu bobl sydd mewn amgylchiadau eithriadol a all dderbyn taliadau tai yn ôl disgresiwn. Mae’n rhaid i’r canlynol fod yn wir hefyd:

  • Mae’n rhaid i’r hawliwr fod â hawl i Fudd-daliad Tai neu Gostau Tai trwy Gredyd Cyffredinol.
  • Mae’n rhaid iddynt fod angen help pellach gyda chostau tai. 
  • Mae’n rhaid i’r Cyngor fod ag arian digonol ar gael i ddelio â’r gost.

Ni allwn wneud taliad ar gyfer y canlynol:

  • Taliadau gwasanaeth. 
  • Taliadau gwasanaethau carthffosiaeth neu ddŵr. 
  • Rhent pan nad ydych ond yn gymwys i hawlio cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor. 
  • I ddelio ag unrhyw ddiffyg oherwydd gordaliad sy’n cael ei adennill. 

Sut telir y taliadau?

Gellir talu taliadau a ddyfernir i helpu gyda rhent un ai i chi neu i’ch landlord. 

Sut i ymgeisio

Bydd angen ichi gwblhau Ffurflen gais taliadau tai yn ôl disgresiwn.

Ffurflen gais taliadau tai yn ôl disgresiwn (PDF, 279KB)