Credyd Cynhwysol

Mae Credyd Cynhwysol yn fudd-dal sy’n cefnogi pobl o oedran gwaith sydd naill ai ar incwm isel neu’n ddi-waith. Dim ond ar-lein y gallwch ymgeisio am gredyd cynhwysol.

Hysbysiadau Symud Adran Gwaith a Phensiynau

Os ydych wedi cael hysbysiad symud ynghylch symud i Gredyd Cynhwysol, gan fydd un neu fwy o’ch budd-daliadau yn dod i ben yn fuan, gallwch weld y canllaw gan GOV.UK ynghylch beth sydd arnoch angen ei wneud i barhau i gael cefnogaeth ariannol (gwefan allanol).

I gael rhagor o gymorth a chyngor, gallwch gysylltu â Chyngor ar Bopeth Sir Ddinbych (gwefan allanol).

Services and information

Beth yw Credyd Cynhwysol? (gwefan allanol)

Darganfyddwch beth yw Credyd Cynhwysol.

Gwiriwch a ydych chi’n gymwys i dderbyn Credyd Cynhwysol (gwefan allanol)

Gallwch wirio a ydych chi’n gymwys i dderbyn Credyd Cynhwysol ar wefan Cyngor ar Bopeth.

Gwneud cais am Gredyd Cynhwysol (gwefan allanol)

Os ydych chi’n gymwys, gallwch wneud cais ar-lein ar gyfer Credyd Cynhwysol drwy GOV.UK.

Rhagdaliadau (gwefan allanol) 

Gwybodaeth am ragdaliadau Credyd Cynhwysol.

Cyngor ar Bopeth (gwefan allanol)

Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth i dderbyn mwy o wybodaeth am Gredyd Cynhwysol.

Herio penderfyniad ynghylch Credyd Cynhwysol (gwefan allanol)

Mae gwybodaeth ar gael gan Gyngor ar Bopeth ynglŷn â beth i’w wneud os ydych chi’n credu bod penderfyniad am eich Credyd Cynhwysol yn anghywir ac angen ei newid.

Cinio ysgol am ddim

Os ydych chi’n hawlio Credyd Cynhwysol, efallai eich bod chi hefyd yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim drwy gyflwyno cais ar wahân. Mwy o wybodaeth.

Cyfrifo’ch budd-daliadau (gwefan allanol)

Defnyddiwch gyfrifiannell budd-dal annibynnol i gyfrifo pa fudd-daliadau y gallwch chi eu derbyn a sut y bydd gweithio yn effeithio ar eich budd-daliadau.

Taliadau tai yn ôl disgresiwn

Rydym ni’n gwneud Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn dan amgylchiadau penodol i bobl sy’n derbyn Credyd Cynhwysol (yr elfen dai) ac sydd angen cymorth ychwanegol gyda’u costau tai.

Cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor

Nid yw Credyd Cynhwysol yn cynnwys unrhyw gymorth gyda Threth y Cyngor. Bydd yn rhaid i chi wneud cais am gymorth gyda Threth y Cyngor ar wahân. Mwy o wybodaeth.

Credyd Cynhwysol i Landlordiaid

Gwybodaeth am Gredyd Cynhwysol i landlordiaid.

Cymorth i Gynilo (gwefan allanol)

Cael cymorth i gynilo os ydych ar incwm isel