Cymorth ariannol

Gwybodaeth am y cymorth ariannol sydd ar gael yn seiliedig ar incwm unigolyn.

Advicelink Cymru - Yma i helpu gyda chostau byw

Os nad ydych chi’n siŵr pa gymorth sydd ar gael i chi, gall Advicelink Cymru eich helpu i ddarganfod beth sydd ar gael a sut i hawlio’r hyn sy’n ddyledus i chi.

Mwy am Advicelink Cymru (gwefan allanol)

Services and information

Cronfa Ymddiriedolaeth Plant (gwefan allanol)

Gwybodaeth am Gronfeydd Ymddiriedolaeth Plant gan gynnwys beth ydynt, rheoli cyfrif a mwy.

Credyd Pensiwn (gwefan allanol)

Mae Credyd Pensiwn yn darparu arian ychwanegol i helpu gyda chostau byw i bobl dros oed Pensiwn y Wladwriaeth ac ar incwm isel.

Canolfannau Clyd (Croeso Cynnes gynt)

Dewch draw i fwynhau lle diogel i gadw'n gynnes gyda chwmni, paned a sgwrs y gaeaf hwn.

Cynllun gostyngiadau'r dreth gyngor

Efallai y bydd gennych yr hawl i ostyngiad ar eich treth cyngor, yn ddibynnol ar eich incwm.

Credyd Cynhwysol

Mae Credyd Cynhwysol yn fudd-dal wedi ei gynllunio i gefnogi pobl o oed gwaith sydd ar incwm isel neu’n ddiwaith.

Cronfa Cymorth Dewisol (DAF) (gwefan allanol)

I'r rhai sydd mewn caledi ariannol, mae'r Gronfa Cymorth Dewisol yn cynnig dau grant gwahanol nad oes angen i chi eu talu yn ôl.

Cynllun Gostyngiad Cartref Cynnes (gwefan allanol)

Gallwch gael gostyngiad o £140 ar eich bil trydan ar gyfer gaeaf 2021 i 2022 dan y Cynllun Gostyngiad Cartref Cynnes.

Taliad Tywydd Oer (gwefan allanol)

Efallai byddwch yn cael Taliad Tywydd Oer os ydych yn cael budd – daliadau penodol neu Gymorth ar gyfer Llog Morgais.

Arian a iechyd meddwl (gwefan allanol)

Gall pryderon am arian gael effaith fawr ar ein hiechyd meddwl. Cael gwybodaeth a chefnogaeth am arian a ffurflen iechyd meddwl Mind.

Sir Ddinbych yn gweithio

Cymorth a chyngor i bobl sy’n ceisio dod o hyd i gyflogaeth neu ddatblygu eu gyrfaoedd.

Stopio Siarcod Benthyg Arian Cymru (gwefan allanol)

Mae Stopio Siarcod Benthyg Arian Cymru yma i gefnogi dioddefwyr ac amddiffyn pobl rhag benthyca anghyfreithlon a throseddau cysylltiedig.

HelpwrArian (gwefan allanol)

Mae gan MoneyHelper offer defnyddiol, cyfrifianellau a chanllawiau i'ch helpu i gadw ar ben eich arian.

Y Cynllun Cymorth Costau Byw

Gall y Cynllun Cymorth Costau Byw ddarparu taliad costau byw o £150 i aelodau cymwys.

Sioeau Deithiol Costau Byw

Mae ein sioeau teithiol Costau Byw yn darparu gwybodaeth a chyngor am y cymorth sydd ar gael i helpu pobl gyda chostau byw.

Taliad Tanwydd Gaeaf (gwefan allanol)

Os cawsoch eich geni ar neu cyn 25 Medi 1957, gallech gael rhwng £250 a £600 i’ch helpu i dalu’ch biliau gwresogi.

LEAP – Y Gwasanaeth Arbed Ynni ac Arian

Mae LEAP yn helpu i liniaru'r problemau iechyd y gall pobl hŷn eu dioddef o ganlyniad i fyw mewn cartrefi oer.

Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Mae Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych yn darparu cyngor am ddim, cyfrinachol a diduedd ac yn ymgyrchu ar faterion mawr sy’n effeithio ar fywydau pobl.

Lwfans Priodasol (gwefan allanol)

Gwybodaeth am Lwfans Priodasol ar gyfer cyplau sy'n briod neu mewn partneriaeth sifil.