Rhyddid gwybodaeth

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn rhoi hawl i aelodau’r cyhoedd gyrchu gwybodaeth a gofnodwyd sy’n cael ei dal gan awdurdodau cyhoeddus fel y cyngor.

Sut mae gofyn am wybodaeth?

Cyn i chi ofyn am wybodaeth
Rydym ni'n cyhoeddi llawer o wybodaeth drwy ein Cynllun Cyhoeddi ac ein tudalen Setiau Data.  Gwiriwch yma cyn gwneud cais Rhyddid Gwybodaeth, oherwydd mae'n bosibl bod y wybodaeth rydych ei eisiau ar gael yn barod mewn rhan arall o'r gwefan.

Gallwch ofyn am unrhyw wybodaeth yr ydym ni’n ei dal. Dyma rai enghreifftiau o geisiadau’r ydyn ni wedi eu derbyn yn y gorffennol:

  • Beth ydi cost comisiynu’r gwaith celf ar gyfer cwrt swyddfeydd newydd y cyngor yn Rhuthun ac o ble daeth y cyllid?
  • Yn dilyn ymweliad â pharc sglefrio’r Rhyl, mae arnaf angen gwybodaeth ar gost, faint gymrodd hi i’w adeiladu, costau cynnal a lluniau er mwyn i mi allu gofyn i’m Cyngor lleol adeiladu cyfleuster tebyg. 
  • Faint o ddisgyblion gafodd eu heithrio o’ch ysgolion uwchradd yn 2002/03, 2003/04 a 2004/05?

Weithiau fe fydd yna resymau dilys am wrthod eich cais, e.e. oherwydd y byddai rhyddhau’r wybodaeth yn niweidiol i berson arall, neu nid ydym yn dal y wybodaeth rydych chi’n gofyn amdani. Yn yr achosion hyn, fe rown wybod i chi ein bod yn gwrthod eich cais am wybodaeth, ac fe esboniwn y rhesymau.

Os bydd arnoch eisiau gofyn am wybodaeth bersonol amdanoch chi, dylech wneud eich cais dan y Ddeddf Diogelu Data, yn hytrach na’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. 

Gofyn am wybodaeth ar-lein

Fel arall, gallwch chi:

  • Ebost: gwybodaeth@sirddinbych.gov.uk 
  • Ysgrifennu llythyr at: Swyddog Mynediad at Wybodaeth, Tîm Rheoli Gwybodaeth Corfforaethol, Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

Fe ddown yn ôl atoch chi o fewn 20 diwrnod gwaith.

Fydd yna gost?

Ni chodir tâl am unrhyw gais dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, ond mae’n bosib y codir tâl am gostau cysylltiedig fel llungopïo neu bostio.

Y Comisiynydd Gwybodaeth

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ydi awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig sydd wedi ei sefydlu i orfodi cyfreithiau sy’n ymwneud â chyrchiad cyhoeddus i wybodaeth. Mae’n darparu cyngor i’r cyhoedd ac i sefydliadau fel y Cyngor, sy’n dal gwybodaeth bersonol a chofnodion swyddogol.