Etholiadau cynghorau dinas, tref a chymuned

Hysbysiad o Etholiad Diwrthwynebiad: Cyngor Tref Rhuthun

Hysbysiad o Etholiad Diwrthwynebiad: Cyngor Tref Rhuthun (PDF, 330KB)

Mae Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned yn gyfrifol am gynnal a chadw rhai parciau, meinciau a goleuadau stryd. Maen nhw hefyd yn trefnu torri glaswellt a lleiniau gwair o fewn ffin eu cymuned.

Mae yna 37 cyngor dinas, tref a chymuned yn Sir Ddinbych. Rhyngddyn nhw mae yna 377 o aelodau etholedig. Mae etholiadau cynghorau dinas, tref a chymuned yn cael eu cynnal pob pum mlynedd ar yr un diwrnod ag etholiadau cynghorau sir.

Dod o hyd i’ch cyngor dinas, tref neu gymuned

Cynhaliwyd etholiadau cynghorau tref, dinas a chymuned ddydd Iau 4 Mai 2017.

Edrychwch ar ganlyniadau’r etholiad ar gyfer y cynghorau dinas, tref a chymuned

Pleidleisio

I bleidleisio mewn etholiadau cynghorau dinas, tref a chymuned, mae’n rhaid eich bod wedi cofrestru i bleidleisio, yn 18 oed neu drosodd ar ddiwrnod pleidleisio a hefyd rhaid bod yn un o’r canlynol:

  • dinesydd Prydeinig, dinesydd cymwys o’r Gymanwlad neu ddinesydd o’r Undeb Ewropeaidd
  • dinesydd yn y DU
  • ddim o dan anghymhwyster cyfreithiol i bleidleisio

Ewch i ganfod sut i gofrestru i bleidleisio

Ni all y canlynol bleidleisio mewn Etholiadau cynghorau dinas, tref a chymuned:

  • unrhyw un nad ydynt yn ddinasyddion Prydeinig, yn gymwys o’r Gymanwlad neu’n ddinasyddion o’r Undeb Ewropeaidd
  • personau sydd ag euogfarn wedi eu cadw yn unol â’u dedfrydau, ac eithrio dirmyg llys (er y gall carcharorion sydd yn y ddalfa, carcharorion heb euogfarn a charcharorion sifil bleidleisio os ydynt ar y gofrestr etholiadol)
  • unrhyw un sydd wedi eu cael yn euog o fewn y pum mlynedd diwethaf o arferion llygredig neu anghyfreithlon mewn cysylltiad ag etholiad

Dod o hyd i orsaf bleidleisio