Isetholiadau

Cynhelir isetholiadau pan fo sedd yn mynd yn wag rhwng etholiadau. Gall hyn ddigwydd ar unrhyw lefel o lywodraeth, o gynghorau tref a chymuned a chynghorau sir i lywodraeth genedlaethol.

Mae seddi yn mynd yn wag pan fo aelod

  • yn ymddiswyddo
  • yn marw
  • ei ddatgan yn fethdalwr
  • neu’n cael ei ddiarddel am beidio â mynychu cyfarfodydd am gyfnod o 6 mis

Rhanbarth Etholiadol Corwen, Gyngor Tref Dinbych a Gyngor Tref Llangollen

Fe fydd tri is-etholiad yn cael eu cynnal yn Sir Ddinbych ym mis Mawrth.

Yng Nghymru, ni ddylai unrhyw is-etholiad oedd i’w gynnal ar ôl Mawrth 16 2020, neu sydd o ganlyniad i le gwag a ddigwyddodd yn ystod y pandemig, ddigwydd cyn Mawrth 2021.

Fe fydd is-etholiadau nawr yn cael eu cynnal ar gyfer y canlynol:

  • etholiad ar gyfer Cynghorydd Sir yn Rhanbarth Etholiadol Corwen yn dilyn marwolaeth y Cynghorydd Huw Jones
  • etholiad ar gyfer Cynghorydd Tref ar gyfer y Ward Ganolog ar Gyngor Tref Dinbych yn dilyn ymddiswyddiad y Cynghorydd Irene Williams
  • etholiad ar gyfer Cynghorydd Tref ar Gyngor Tref Llangollen yn dilyn ymddiswyddiad y Cynghorydd George Hughes

Datganiad am y Personau a Enwebwyd: Corwen (PDF, 206KB)

Rhybudd Asiantwyr Etholiad: Corwen (PDF, 243KB)

Rhybudd Etholiad: Rhanbarth Etholiadol Corwen (PDF, 140KB)

Datganiad am y Personau a Enwebwyd: Llangollen (PDF, 235KB)

Rhybudd Etholiad: Cyngor Tref Dinbych (Ward Ganol) a Chyngor Tref Llangollen (PDF, 154KB)

Os bydd unrhyw etholiad yn cael ei herio fe gynhelir y pleidleisio ddydd Iau, 18 Mawrth 2021.

Ni dderbyniwyd unrhyw enwebiadau ar gyfer yr etholiad yn Ward y Canol ar Cyngor Tref Dinbych. Maes o law bydd y Swyddog Canlyniadau yn cyhoeddi rhybudd etholiadol newydd.


Gyngor Cymuned Llandrillo

Mae'r Swyddog Canlyniadau yng Nghyngor Sir Dinbych yn dymuno rhoi gwybod i breswylwyr am is-etholiad ar gyfer y sedd wag ar Gyngor Cymuned Llandrillo yn dilyn ymddiswyddiad y Cyng Geraint Jones.

Datganiad am y Personau a Enwebwyd: Llandrillo (PDF, 136KB)

Rhybudd Etholiad: Cyngor Cymuned Llandrillo (PDF, 297KB)

 Os bydd mwy nag un ymgeisydd, cynhelir yr etholiad ddydd Iau 25 Mawrth 2021.


Cyngor Tref Rhuthun

Mae'r Swyddog Canlyniadau yng Nghyngor Sir Ddinbych yn dymuno hysbysu preswylwyr am etholiad ar gyfer 2 Gynghorydd Tref ar gyfer Cyngor Tref Rhuthun yn dilyn ymddiswyddiadau'r Cynghorwyr Ruth Astbury a Dave Snape.

Rhybudd Etholiad: Cyngor Tref Rhuthun (PDF, 227KB)

Dylai unrhyw berson sy'n dymuno sefyll fel ymgeisydd gysylltu â'r Swyddog Canlyniadau yng Nghyngor Sir Ddinbych ar 01824 706114 neu 706118, neu e-bostio etholiadau@sirddinbych.gov.uk i gael papurau enwebu. Rhaid cyflwyno papurau enwebu wedi'u cwblhau yn bersonol trwy apwyntiad gyda'r Swyddog Canlyniadau neu ei Dirprwy yn Neuadd y Sir, Rhuthun ddim hwyrach na 4pm ddydd Mercher 17 Mawrth 2021.

Pe bai'r etholiad yn cael eu hymladd, cynhelir yr etholiad ddydd Iau 15 Ebrill 2021.