Isetholiadau

Cynhelir isetholiadau pan fo sedd yn mynd yn wag rhwng etholiadau. Gall hyn ddigwydd ar unrhyw lefel o lywodraeth, o gynghorau tref a chymuned a chynghorau sir i lywodraeth genedlaethol. Mae seddi yn mynd yn wag pan fo aelod yn ymddiswyddo, yn marw neu’n cael ei ddiarddel am beidio â mynychu cyfarfodydd am gyfnod o 6 mis.

Rhybudd o isetholiad - Cyngor Cymuned Bryneglwys

Bydd is-etholiad yn cymryd lle i ethol un aelod er mwyn llenwi sedd wag ar Gyngor Cymuned Bryneglwys, yn dilyn ymddiswyddiad y Cynghorydd D Davies.

Dylai unrhyw un sy’n dymuno ymgeisio yn yr is-etholiad gysylltu â’r Swyddog Canlyniadau yng Nghyngor Sir Ddinbych ar 01824 706114 er mwyn derbyn dogfennau enwebu,

Dylai papurau enwebu wedi eu cwblhau cael eu dychwelyd yn uniongyrchol at y Swyddog Canlyniadau neu ei dirprwy yn Neuadd y Sir, Rhuthun erbyn 4pm ddydd Iau, Mai 24.

Os oes mwy nag un enw yn dod i law, bydd etholiad yn cymryd lle ddydd Iau, 21 Mehefin, gyda’r Orsaf Bleidleisio yn Ystafell Blwyf Bryneglwys.