Isetholiadau

Cynhelir isetholiadau pan fo sedd yn mynd yn wag rhwng etholiadau. Gall hyn ddigwydd ar unrhyw lefel o lywodraeth, o gynghorau tref a chymuned a chynghorau sir i lywodraeth genedlaethol. Mae seddi yn mynd yn wag pan fo aelod yn ymddiswyddo, yn marw neu’n cael ei ddiarddel am beidio â mynychu cyfarfodydd am gyfnod o 6 mis.

Cyngor Cymuned Clocaenog

Mi fydd is-etholiad yn cymryd lle er mwyn llenwi sedd wag ar Gyngor Cymuned Clocaenog, yn dilyn ymddiswyddiad y Cynghorydd Dylan Jones.

Dylai unrhyw un sydd yn dymuno ymgeisio gysylltu a’r Swyddog Canlyniadau yng Nghyngor Sir Ddinbych ar 01824 706114, e-bost: etholiadau@sirddinbych.gov.uk er mwyn ceisio am ddogfennau enwebu.

Dylai unrhyw geisiadau gael eu cyflwyno i’r Swyddog Canlyniadau neu ei dirprwy yn Neuadd y Sir, Rhuthun erbyn 4pm ddydd Gwener, 11 Hydref 2019.

Os bydd mwy nag un enw yn dod i law, bydd yr etholiad yn cymryd lle ddydd Iau, 7 Tachwedd 2019, gyda’r gorsaf bleidleiso yn Neuadd Eglwys Clocaenog.

Cyngor Cymuned Bryneglwys

Cyngor Tref Rhuddlan

Cynhelir isetholiad i gael aelod i gynrychioli sedd wag ar Gyngor Tref Rhuddlan yn dilyn ymddiswyddiad y Cynghorydd Heather Ellis.

Dylai unrhyw berson sydd yn dymuno sefyll fel ymgeisydd yn yr is-etholiad gysylltu â’r Swyddog Canlyniadau yng Nghyngor Sir Ddinbych ar 01824 706114 (e-bost elections@denbighshire.gov.uk) i gael papurau enwebiad.

Rhaid cyflwyno papurau enwebiad wedi’u llenwi mewn person i’r Swyddog Canlyniadau  neu ei Dirprwy yn Neuadd Y Sir, Rhuthun erbyn 4pm, ddydd Gwener, 6 Medi 2019

Os bydd ymladd am sedd yn yr etholiad cynhelir y pleidleisio ar ddydd Iau, 3 Hydref yng Nghanolfan Gymunedol Tref Rhuddlan.

Cyngor Tref Llangollen

Cynhelir is-etholiad i gael aelod i gynrychioli sedd wag ar Gyngor Tref Llangollen yn dilyn ymddiswyddiad y Cynghorydd Karen Edwards.

Dylai unrhyw berson sydd yn dymuno sefyll fel ymgeisydd yn yr isetholiad gysylltu â’r Swyddog Canlyniadau yng Nghyngor Sir Ddinbych ar 01824 706114 (e-bost elections@denbighshire.gov.uk) i gael papurau enwebiad.

Rhaid cyflwyno papurau enwebiad wedi’u llenwi mewn person i’r Swyddog Canlyniadau  neu ei Dirprwy yn Neuadd Y Sir, Rhuthun erbyn 4pm, ddydd Gwener, 6 Medi 2019.

Os bydd ymladd am sedd yn yr etholiad cynhelir y pleidleisio ar ddydd Iau, 3 Hydref yn Siambr Y Cyngor yn Neuadd y Dref, Llangollen.