Etholiadau Cyngor Sir (etholiadau lleol)

Mae gan Sir Ddinbych 47 cynghorydd sy’n cynrychioli 30 rhanbarth etholiadol. Mae cynghorwyr sir yn cael eu hethol yn ystod etholiad cyngor sir, neu etholiadau lleol fel rydym ni’n eu galw nhw. Mae’r etholiadau hyn yn cael eu cynnal pob pum mlynedd.

Dod o hyd i’ch Cynghorydd Sir

Cynhaliwyd etholiadau Cynghorydd Sir ddydd Iau 4 Mai 2017.

Edrychwch ar ganlyniadau’r etholiad ar gyfer y cyngor sir

Gweld yr hysbysiad etholiad

Gweld yr Datganiad am y Personau a Enwebwyd

Gweld yr Rhybudd Etholiad Diwrthwynebiad

Gweld yr Hysbysiad am Benodi Cynrychiolydd Etholiadol

Gweld yr Rhybudd Pleidleisio

Lawrlwythwch amserlen etholiadol ar gyfer etholiadau lleol yng Nghymru a Lloegr: 4 Mai 2017

Pleidleisio

I bleidleisio mewn etholiad cyngor lleol mae’n rhaid eich bod wedi cofrestru i bleidleisio, yn 18 oed neu drosodd ar ddiwrnod pleidleisio a hefyd rhaid bod yn un o’r canlynol:

  • dinesydd Prydeinig, dinesydd cymwys o’r Gymanwlad neu ddinesydd o’r Undeb Ewropeaidd
  • dinesydd yn y DU
  • ddim o dan anghymhwyster cyfreithiol i bleidleisio

Ewch i ganfod sut i gofrestru i bleidleisio

Ni all y canlynol bleidleisio mewn etholiad cyngor lleol:

  • unrhyw un nad ydynt yn ddinasyddion Prydeinig, yn gymwys o’r Gymanwlad neu’n ddinasyddion o’r Undeb Ewropeaidd
  • personau sydd ag euogfarn wedi eu cadw yn unol â’u dedfrydau, ac eithrio dirmyg llys (er y gall carcharorion sydd yn y ddalfa, carcharorion heb euogfarn a charcharorion sifil bleidleisio os ydynt ar y gofrestr etholiadol)
  • unrhyw un sydd wedi eu cael yn euog o fewn y pum mlynedd diwethaf o arferion llygredig neu anghyfreithlon mewn cysylltiad ag etholiad

Dod o hyd i orsaf bleidleisio

Dyddiadau pwysig

Y dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio: 13 Ebrill 2017

Y dyddiad cau i wneud cais am bleidlais drwy'r post5pm 18 Ebrill 2017

Y dyddiad cau i wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy5pm 25 Ebrill 2017