Cynllun Corfforaethol 2022 i 2027: Crynodeb

Mae ein Cynllun Corfforaethol yn nodi beth rydym eisiau ei gyflawni ar gyfer pobl a chymunedau Sir Ddinbych dros y 5 mlynedd nesaf. I greu'r "Sir Ddinbych a Garem".

1. Tai o ansawdd yn Sir Ddinbych sy'n bodloni anghenion pobl

 • Sicrhau bod pobl yn gallu cael tai o ansawdd sy’n bodloni eu hanghenion.
 • Helpu pobl i wella effeithlonrwydd ynni eu cartrefi.
 • Gweithio i atal digartrefedd.

2. Sir Ddinbych ffyniannus

 • Cefnogi twf economaidd.
 • Datblygu cynllun i dyfu busnesau Sir Ddinbych yn y dyfodol.
 • Darparu cyngor a chefnogaeth i fusnesau dyfu a helpu cymunedau lleol i ffynnu.
 • Cynnal rhwydwaith ffyrdd o ansawdd a galluogi pobl i gael addysg, cyflogaeth, gwasanaethau a gweithgareddau.
 • Cefnogi cymunedau gyda sgiliau a rhwydweithiau digidol gwell.

3. Sir Ddinbych iachach, hapusach a gofalus

 • Darparu gofal cymdeithasol o safon uchel.
 • Cefnogi pobl o bob oed i fyw’n dda a bod yn ddiogel.
 • Helpu pobl i fyw’n annibynnol gan ddarparu cefnogaeth pan mae angen.
 • Gweithio i gefnogi lles personol a chymunedol.
 • Sicrhau bod pawb yn gallu cael gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg yn naturiol ar bob cam yn eu bywydau.
 • Cefnogi defnyddio Cymraeg yn ehangach a dathlu diwylliant Cymru.
 • Gweithio i fynd i’r afael ag annhegwch a thlodi mae ein cymunedau’n ei wynebu.

4. Sir Ddinbych sy'n dysgu a thyfu

 • Cefnogi rhieni a phant ifanc yng nghamau cynnar eu datblygiad.
 • Sicrhau bod gan bawb gyfleoedd teg i ddysgu.
 • Darparu adeiladau a chyfleusterau o safon sy’n cefnogi dysgu a chymunedau llewyrchus.
 • Cefnogi pobl i ddysgu sgiliau newydd, gwirfoddoli a dod o hyd i swyddi da.

5. Sir Ddinbych mwy gwyrdd

 • Dod yn sefydliad ecolegol gadarnhaol a di-garbon net erbyn 2030.
 • Gofalu am yr amgylchedd naturiol a'i wella.
 • Gweithio gyda chymunedau i ymdopi ag effeithiau newid hinsawdd a'u lleihau.
 • Gwella cyfraddau ailgylchu a lleihau gwastraff.
 • Cefnogi ein hisadeiledd gwyrdd.

6. Cyngor sy'n cael ei gynnal yn dda ac sy'n uchel ei berfformiad

 • Sefydlu diwylliant cadarnhaol o uchelgais, tryloywder a gwelliant parhaus.
 • Datblygu perthynas agos, llawn ymddiriedaeth rhwng ein staff, aelodau etholedig a’n cymunedau.
 • Sicrhau bod y Cyngor yn cael ei redeg yn dda ac yn rhoi gwerth da am arian.
 • Sicrhau bod Cyngor Sir Ddinbych yn gyflogwr da ac yn lle gwych i weithio.

Darllen Cynllun Corfforaethol 2022 i 2027 yn ei gyfanrwydd