Heneiddio'n Dda yn Sir Ddinbych

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael gwybod mwy am Heneiddio'n Dda yn Sir Ddinbych cysylltwch Tîm Cynllunio Strategol:

Ystyrir Cynllun Heneiddio'n Dda Sir Ddinbych ochr yn ochr â Chynllun Corfforaethol 2022 i 2027 (sydd hefyd yn Gynllun Llesiant ac yn Gynllun Cydraddoldeb). Un o flaenoriaethau’r Cynllun Corfforaethol yw cefnogi annibyniaeth a gwytnwch yn ein cymunedau.

Mae’r cynllun hwn hefyd yn cyd-fynd â chanlyniadau lle Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Y pum thema blaenoriaeth ar gyfer Cynllun Gweithredu Heneiddio'n Dda yn Sir Ddinbych yw:

  1. Cymunedau sy'n Gyfeillgar i Oed
  2. Atal Codymau
  3. Cymunedau Cefnogi Pobl â Dementia
  4. Cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth, dysgu a sgiliau newydd
  5. Unigrwydd ac Unigedd

Byddwn yn adnewyddu ein Cynllun Heneiddio'n Dda yn Sir Ddinbych yn fuan, i sicrhau ei fod yn cyd-fynd â chynlluniau gweithredu diwygiedig Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru a cham newydd Strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghrymu 2013-2023 a’i ddiweddaru yn erbyn deddfwriaeth Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (gwefan allanol) a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (gwefan allanol).

Dathlu Oed: Heneiddio'n Dda yn Sir Ddinbych

Rydym ni’n cefnogi digwyddiadau ar gyfer pobl hŷn yn Sir Ddinbych ac yn hyrwyddo gweithgareddau a fydd yn cael eu cynnal ar 1 Hydref pob blwyddyn, sef Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn.