Yn cynnal digwyddiad yn Sir Ddinbych

Os rydych yn cynnal digwyddiad yn Sir Ddinbych, hysbyswch ni am ddigwyddiad ar lein.

Mae trefnwyr digwyddiad yn cael eu hatgoffa:

 • Mae yna dal ansicrwydd pa un a fydd cyfyngiadau Covid yn caniatáu i ddigwyddiadau gael eu cynnal.
 • I fod yn ymwybodol o ddigwyddiadau profi parhaus yng Nghymru a’r DU ac unrhyw ganllawiau diwygiedig yn dilyn y profion hyn
 • Mae’n rhaid i asesiadau risg a chynllunio digwyddiad gynnwys mesurau rheoli yn unol â Rheoliadau Covid ar yr adeg hwnnw.
 • Gall digwyddiad gael ei ganslo ar unrhyw bwynt ar fyr rybudd mewn ymateb i newidiadau Llywodraeth Cymru i gyfyngiadau Covid.
 • Dylid gwneud cynlluniau wrth gefn i ddelio gyda newidiadau munud olaf i Reoliadau Covid
 • Sicrhau bod proses ar waith i allu cysylltu â chyfranogwyr digwyddiad os bydd Rheoliadau Covid yn golygu bod yn rhaid canslo er mwyn atal teithio diangen.
 • Mae’n bosibl y bydd yn rhaid canslo Digwyddiadau sy’n cael eu cynnal ar dir Cyngor Sir Ddinbych ar fyr rybudd oherwydd newidiadau i reoliadau cysylltiedig â COVID ond gall ffioedd a wneir gan CSDd barhau’n briodol mewn unrhyw ddigwyddiad.

Dod o hyd i ganllawiau diweddaraf Covid-19 gan Lywodraeth Cymru (gwefan allanol)

Hysbyswch ni am ddigwyddiad arlein

Sut allwn ni helpu

Gallwn gefnogi eich digwyddiad drwy helpu i’w hyrwyddo ar draws ein safleoedd cyfryngau cymdeithasol a gwefan Gogledd Ddwyrain Cymru.

Rydym wedi llunio pecyn gwaith digwyddiadau i helpu trefnwyr digwyddiadau yn y camau o gynllunio digwyddiad.

Pam cynnal digwyddiad yn Sir Ddinbych?

Dyma ein 5 prif reswm pam ddylech gynnal eich digwyddiad yn Sir Ddinbych;
 • Lleoliadau rhagorol ar draws y sir sy'n gallu cynnal unrhyw beth o gyngherddau cerddorol, i ddigwyddiadau chwaraeon awyr agored a dan do a sioeau awyr cyffrous
 • Cysylltiadau cludiant i rai o'r ardaloedd adeiledig mwyaf ym Mhrydain, gan gynnwys Manceinion Fwyaf, Glannau Mersi a Birmingham
 • Ystod eang o adnoddau naturiol, gan gynnwys traethau godidog yn y Gogledd ac un o ddim ond pum ardal o harddwch naturiol eithriadol yng Nghymru, Bryniau Clwyd ac AHNE Dyffryn Dyfrdwy a Safle Treftadaeth y Byd UNESCO Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte sy’n 18 cilomedr o hyd
 • Rhaglen o ddigwyddiadau sy’n gadarn ac sy’n datblygu gan annog economi’r ardal gyda chymorth tîm marchnata a digwyddiadau o fewn y Cyngor
 • Ein gweledigaeth yw, erbyn 2020, bydd gan Sir Ddinbych raglen o ddigwyddiadau wedi’u rheoli'n dda a'i lledaenu ar draws y tymhorau a lleoliadau yn Sir Ddinbych, sy'n cyfrannu at yr economi leol, gan greu gwariant ychwanegol gan ymwelwyr a chyfleoedd ychwanegol ar gyfer cyflogaeth yn y sectorau ategol

Dogfennau cysylltiedig

Canllawiau ar osod arwyddion dros dro ar y ffordd (PDF, 458KB)