Cynllun Datblygu Lleol Newydd: Safleoedd Posib’

Mae’r cyfle i gyflwyno safleoedd ymgeisiol i’w hystyried yn lle’r Cynllun Datblygu Lleol Sir Ddinbych (CDLl) 2018 - 2033  bellach wedi cau. Bydd unrhyw un sy’n dymuno i’w safle i gael ei ystyried ac sydd heb gael ei gyflwyno eto, angen cyflwyno cynrychiolaeth mewn da bryd i’r cyfnod ymgynghori Dogfen I'w Harchwilio Gan Y Cyhoedd. Bydd hynny’n debygol o gymryd lle ddiwedd 2022.

Rhwng 6 Awst a 26 Tachwedd 2018, rhoddodd y Cyngor wadd i bartïon gyda diddordeb gyflwyno tir ar gyfer cael ei ystyried i'w gynnwys yng Nghynllun Datblygu Lleol 2018- 2033 (CDLl) nesaf Sir Ddinbych. Mae angen safleoedd posib’ er mwyn mynd i’r afael â’r galw am ystod o ddefnydd tir gan gynnwys tai / preswyl, gwaith, manwerthu, hamdden ac ati.

CDLl Ddiweddariad Covid-19

Diweddariad Cyffredinol

Mae’r wybodaeth hon yn darparu diweddariad am gynnydd presennol gyda Chynllun Datblygu Lleol (CDLl) Newydd Sir Ddinbych 2018-2033. Yn anffodus, bu oedi oherwydd pandemig y Coronafeirws ond mae gwaith wedi parhau yn y cefndir lle bynnag bu’n bosibl. Yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf, bu nifer o ofynion newydd y mae’n rhaid i’r CDLl eu bodloni gan gynnwys newidiadau i Bolisi a Chanllawiau Cenedlaethol ac mae angen diweddaru rhywfaint o’r sylfaen dystiolaeth a baratowyd o’r blaen. Mae hyn yn cynnwys Nodyn Cyngor Technegol wedi ei ddiwygio ar risg llifogydd sy’n gofyn am ddiweddaru ein Hasesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd. Ni ellir symud ymlaen gyda’r Strategaeth CDLl na gwaith ar safleoedd hyd nes bod hyn wedi ei gwblhau. Mae gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd i fodloni’r heriau hyn. Bydd angen adolygu’r cytundeb darparu sy’n nodi’r amserlen a’r trefniadau ymgynghori ar gyfer y CDLl newydd a rhagwelir y bydd hyn yn digwydd yn ystod haf 2022.

Mae dogfen Llywodraeth Cymru ‘Cymru’r Dyfodol - y Cynllun Cenedlaethol 2040’ a dogfen Cyngor Sir Ddinbych ‘Cynllun Datblygu Lleol 2006 - 2021' yn ffurfio cynllun datblygu’r Sir nes i’r CDLl newydd gael ei fabwysiadu gan yr awdurdod cynllunio lleol. Caiff pob cais cynllunio ei asesu yn erbyn polisïau'r cynllun datblygu yn ogystal â pholisïau cynllunio fel a nodir ym Mholisi Cynllunio Cymru Rhifyn 11.

Safleoedd Ymgeisiol

Mae newidiadau sydd ar droed i bolisi a chanllawiau cenedlaethol yn cael effaith uniongyrchol ar asesiadau ar safleoedd ymgeisiol.  Rydym yn sylweddoli bod pawb yn awyddus i weld canlyniadau’r asesiadau safle ond oherwydd y gwaith parhaus, ni fydd adroddiadau am asesiadau safleoedd ymgeisiol yn cael eu gwneud tan o leiaf haf 2022. Adroddir am bob un o’r safleoedd ymgeisiol gyda’i gilydd ac ni ddarperir diweddariadau am safleoedd unigol cyn yr adrodd ffurfiol.

Derbyniodd y Cyngor gyfanswm o 203 o geisiadau; yn canolbwyntio ar ddefnydd preswyl yn bennaf. Derbyniodd pob safle posib’ gyfeirnod safle unigol ac maent wedi’u rhestr fesul anheddiad ar y Gofrestr Safle Posib’. Ni ddylai’r ffaith bod safle posib’ wedi cael ei gynnwys ar y gofrestr, gael ei ddehongli fel ymrwymiad gan y Cyngor i gyflwyno’r safle hwnnw ymlaen i’r CDLl nesaf.

Gellir dod o hyd i fanylion am gynlluniau safle a’r gwaith asesiad cychwynnol sydd wedi’i gyflawni gan y Cyngor yma.

Cyflwyniad i'r Cofrestr Safleoedd Posibl (PDF, 90KB)

Isod gallwch ddod o hyd i restr o’r holl aneddiadau lle mae’r safleoedd wedi cael eu derbyn. Bydd clicio ar enw'r anheddiad yn agor dogfen newydd sy'n dangos manylion y safle, gan gynnwys map lleoliad.   

Sylwch, os nad ellir dod o hyd i anheddiad ar y rhestr isod, golyga hyn nad yw’r Cyngor wedi derbyn unrhyw geisiadau o’r ardal benodol hon.