Cynllun Datblygu Lleol Newydd - Trosolwg

Mae’r system gynllunio yng Nghymru’n dibynnu ar gynlluniau. Mae polisi cenedlaethol yn nodi gofynion i Awdurdodau Lleol ac Awdurdodau Parciau Cenedlaethol ddatblygu Cynlluniau Datblygu Lleol (CDLlau). Mae Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 yn ei gwneud yn ofynnol i’r CDLlau gael eu monitro bob blwyddyn a’u hadolygu bob pedair blynedd.

CDLl Ddiweddariad Covid-19

Diweddariad Cyffredinol

Mae’r wybodaeth hon yn darparu diweddariad am gynnydd presennol gyda Chynllun Datblygu Lleol (CDLl) Newydd Sir Ddinbych 2018-2033. Yn anffodus, bu oedi oherwydd pandemig y Coronafeirws ond mae gwaith wedi parhau yn y cefndir lle bynnag bu’n bosibl. Yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf, bu nifer o ofynion newydd y mae’n rhaid i’r CDLl eu bodloni gan gynnwys newidiadau i Bolisi a Chanllawiau Cenedlaethol ac mae angen diweddaru rhywfaint o’r sylfaen dystiolaeth a baratowyd o’r blaen. Mae hyn yn cynnwys Nodyn Cyngor Technegol wedi ei ddiwygio ar risg llifogydd sy’n gofyn am ddiweddaru ein Hasesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd. Ni ellir symud ymlaen gyda’r Strategaeth CDLl na gwaith ar safleoedd hyd nes bod hyn wedi ei gwblhau. Mae gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd i fodloni’r heriau hyn. Bydd angen adolygu’r cytundeb darparu sy’n nodi’r amserlen a’r trefniadau ymgynghori ar gyfer y CDLl newydd a rhagwelir y bydd hyn yn digwydd yn ystod haf 2022.

Mae dogfen Llywodraeth Cymru ‘Cymru’r Dyfodol - y Cynllun Cenedlaethol 2040’ a dogfen Cyngor Sir Ddinbych ‘Cynllun Datblygu Lleol 2006 - 2021' yn ffurfio cynllun datblygu’r Sir nes i’r CDLl newydd gael ei fabwysiadu gan yr awdurdod cynllunio lleol. Caiff pob cais cynllunio ei asesu yn erbyn polisïau'r cynllun datblygu yn ogystal â pholisïau cynllunio fel a nodir ym Mholisi Cynllunio Cymru Rhifyn 11.

Safleoedd Ymgeisiol

Mae newidiadau sydd ar droed i bolisi a chanllawiau cenedlaethol yn cael effaith uniongyrchol ar asesiadau ar safleoedd ymgeisiol.  Rydym yn sylweddoli bod pawb yn awyddus i weld canlyniadau’r asesiadau safle ond oherwydd y gwaith parhaus, ni fydd adroddiadau am asesiadau safleoedd ymgeisiol yn cael eu gwneud tan o leiaf haf 2022. Adroddir am bob un o’r safleoedd ymgeisiol gyda’i gilydd ac ni ddarperir diweddariadau am safleoedd unigol cyn yr adrodd ffurfiol.

Mae Sir Ddinbych yn paratoi CDLl newydd. Roedd Adroddiad Adolygu y CDLl cyfredol yn argymell paratoi CDLl arall. Mae’r CDLl mabwysiedig yn dod i ben fis Rhagfyr 2021. Mae amserlen i gwblhau’r CDLl newydd wedi’i chytuno gyda Llywodraeth Cymru ac mae hon wedi’i chynnwys yn y Cytundeb Cyflawni.

Camau paratoi’r Cynllun sydd wedi’u cwblhau hyd yma

Adroddiad Adolygu CDLl 2006-2021

Cymeradwyodd Cyngor Sir Ddinbych Adroddiad Adolygu’r Cynllun Datblygu Lleol i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru mewn cyfarfod ar 5 Rhagfyr 2017. Mae’r Adroddiad Adolygu’n rhoi asesiad o berfformiad y CDLl cyfredol ac yn pwysleisio’r angen am gynllun newydd. 

Cynllun Datblygu Lleol Newydd: Addroddiad ar adolygiad (PDF, 4.68MB)

Cytundeb Cyflawni

Cytunodd Llywodraeth Cymru ar y Cytundeb Cyflawni, a fydd yn arwain y broses o lunio Cynllun Datblygu Lleol newydd, ar 22 Mai 2018. 

Cynllun Datblygu Lleol Newydd Cytundeb cyflawni (PDF, 816KB)

Cofrestr Safleoedd Posib’

Gwahoddwyd cynigion am safleoedd gan berchnogion tir, datblygwyr a’r cyhoedd rhwng 6 Awst a 26 Tachwedd 2018. Mae 202 o safleoedd wedi’u cyflwyno ac maent ar gael i’w hystyried yn rhan o’r broses ymgynghori ar y Strategaeth a Ffefrir.

Mae’r Gofrestr o Safleoedd Posib’ yn cynnwys mapiau safleoedd unigol i’r 202 o safleoedd a gyflwynwyd. Mae’r mapiau unigol wedi’u grwpio i’r anheddiad agosaf a gallwch eu gweld trwy glicio ar Safleoedd Posib’.

Y Strategaeth a Ffefrir (Cyn i’r cyhoedd ei harchwilio)

Mae’r strategaeth lefel uchel a’r polisïau allweddol yn y Strategaeth a Ffefrir. Mae’n nodi’r lefel o dwf a ffefrir o ran tai a chyflogaeth a sut y bydd y twf hwnnw’n cael ei wasgaru ar draws Sir Ddinbych. Mae polisïau allweddol wedi’u dylunio i arwain datblygiadau a sicrhau bod anghenion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol y sir yn cael eu diwallu.  

Mae'r Strategaeth a Ffefrir ar ffurf drafft ar hyn o bryd. Cafodd ei pharatoi ar ôl ymgynghori â’r aelodau a budd-ddeiliaid allweddol. Roedd ar agor ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 8 Gorffennaf 2019 a 30 Awst 2019. Mae'r sylwadau a dderbyniwyd yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd a byddant yn cael eu hadrodd i'r Cyngor cyn cwblhau'r strategaeth a ffefrir. Mae'r dogfennau cyn-adneuo a thystiolaeth gefndirol ar gael i'w gweld trwy glicio ar Y Strategaeth a Ffefrir / Dogfen cyn i’r cyhoedd ei harchwilio.

Camau yn nes ymlaen ym mhroses y Cynllun

Cynllun i’w archwilio gan y cyhoedd

  • Bydd y cynllun yn cynnwys polisïau manwl a dyraniadau tir penodol.
  • Disgwyl iddo fod ar gael i’r cyhoedd ymgynghori arno yn ystod Gwanwyn 2020.

Cyflwyno i Lywodraeth Cymru

  • Disgwyl hynny yn ystod hydref 2020

Archwilio

  • Disgwyl hynny rhwng hydref 2020 a hydref 2021

Mabwysiadu

  • Disgwyl hynny yn ystod hydref 2021