Trwydded cerbyd hacni

Gellir gofyn i gerbydau hacni eich codi oddi ar ochr y stryd neu o safle tacsis. Mae'r prisiau ar sail graddfa gymeradwy.

Ffioedd a thaliadau am gerbydau hacni (PDF, 470 KB)

Cyn i chi wneud cais am drwydded cerbyd hacni, mae’n rhaid i chi sicrhau: 

  • bod eich cerbyd yn cydymffurfio â'r amodau (Gweld Cerbyd hacnai a hurio preifat amodau trwyddedu)
  • bod mesurydd tacsi wedi'i osod 
  • bod arwydd wedi’i osod ar y to

Cerbyd hacnai a hurio preifat amodau trwyddedu (PDF, 633KB) 

Sut mae gwneud cais?

Er mwyn gwneud cais am drwydded cerbyd hacni, mae’n rhaid i chi gwblhau ffurflen gais trwydded cerbyd hacni a’i dychwelyd atom gyda: 

  • tystysgrif cofrestru’r cerbyd (V5/llyfr cofnod) 
  • eich tystysgrif yswiriant gyfredol 
  • tystysgrif cydymffurfio 
  • ffi’r drwydded (£200 ar hyn o bryd) 
  • Tystysgrif Gwasanaeth Codi pobl Anabl a Phrawf Pwysau (lle bo hynny’n berthnasol)

Ffurflen gais trwydded cerbyd hacni (PDF, 738KB)

Anfonwch eich cais at: Adran Drwyddedu, Cyngor Sir Ddinbych, Tŷ Russell, Ffordd Churton, Y Rhyl, LL18 3DP.

Tystysgrif cydymffurfio

Y tro cyntaf y byddwch yn gwneud cais am drwydded cerbyd hacni, mae’n rhaid i’ch cerbyd lwyddo mewn prawf cydymffurfio. Mae’n rhaid cwblhau’r prawf yn ein gorsaf brawf drwyddedig ym Mharc Busnes Expressway, Ffordd Abergele, Bodelwyddan, LL18 5SQ. Gellir gwneud apwyntiad drwy ffonio 01745 839244.

Pan fyddwch yn mynd a'r cerbyd i'w brofi, mae’n rhaid fod ganddo fesurydd tacsi ac arwydd ar y to, ac mae’n rhaid bod daliwr plât wedi’i osod ar gefn y cerbyd.

Bydd y prawf cydymffurfio, sy’n cynnwys tystysgrif MOT, yn sicrhau bod eich cerbyd yn cyfateb â’r gofynion angenrheidiol. Ni ddylai cerbydau sy’n newydd i “fflyd” tacsi Sir Ddinbych fod yn hŷn na phum mlwydd oed. Os yw eich cerbyd yn llwyddo yn y prawf cydymffurfio, byddwch yn derbyn tystysgrif cydymffurfio, ac mae’n rhaid i chi ei chynnwys gyda’ch ffurflen gais am drwydded.

Yswiriant

Mae’n rhaid i chi ddarparu tystiolaeth bod eich cerbyd wedi’i yswirio’n briodol. Golyga hyn bod yn rhaid i chi ddarparu tystysgrif yswiriant sy’n gymwys ar gyfer hurio cyhoeddus neu gerbyd hacni i’w hurio neu i dderbyn tâl. Bydd eich brocer yswiriant yn gallu rhoi cyngor i chi am yr yswiriant cywir.

Rhoi trwydded i chi

Pan fyddwn wedi derbyn yr holl waith papur, ac yn fodlon bod eich cerbyd yn cyfateb â’r gofynion, byddwn yn rhoi’r drwydded cerbyd, ynghyd â phlatiau trwydded ar gyfer eich cerbyd.

Am ba hyd fydd y drwydded yn ddilys?

Mae trwyddedau’n cael eu rhoi am uchafswm o 12 mis.

Faint fydd y gost?

Mae gwneud cais am drwydded cerbyd hacni yn costio £200 ar hyn o bryd.

Sut y gallaf dalu?

Gallwch dalu gyda cherdyn dros y ffôn neu wyneb yn wyneb (drwy drefnu ymlaen llaw) yn swyddfeydd Caledfryn. Dim ond yn un o Siopau Un Alwad Sir Ddinbych y gallwch chi dalu drwy siec neu arian parod. Cysylltwch â ni i gael y cyfeirnod priodol cyn ceisio talu.  Gallai methu â darparu’r cyfeirnod priodol olygu oedi gyda’ch cais.

Deddf Cydraddoldeb 2010

Cais am eithriad rhag dyletswyddau o dan ddeddf Cydraddoldeb 2010 (PDF, 611KB)