Trwydded gyrrwr tacsi

I ddod yn yrrwr tacsi mae'n rhaid i chi: 

 • fod wedi dal trwydded yrru lawn am o leiaf 12 mis 
 • fod â gwybodaeth dda am Sir Ddinbych i gyd 
 • fod â cofnod gyrru boddhaol 
 • beidio bod ag euogfarnau a fyddai’n eich gwneud yn anaddas ar gyfer cludo aelodau o'r cyhoedd

Mae modd cael mwy o fanylion isod:

Sut mae gwneud cais?

Er mwyn gwneud cais am drwydded gyrrwr tacsi mae’n rhaid i chi gwblhau ffurflen gais. Dylid cynnwys y canlynol gyda’r ffurflen: 

 • Tystysgrif y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd 
 • Eich trwydded yrru DVLA 
 • Un llun maint pasport
 • Dogfennau adnabod sy’n ategu eich hawl i weithio yn y DU
 • Tystysgrif Ymddygiad Da a roddir gan y wlad berthnasol y tu allan i’r DU
 • Gwiriad DVLA
 • Ffurflen asesiad meddygol wedi’i chwblhau gan eich meddyg  
 • Ffi ymgeisio

Gwiriad Manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) a gwiriad y DVLA

Fel rhan o’ch cais trwydded gyrrwr tacsi gyda Chyngor Sir Ddinbych, rhaid i ymgeiswyr gwblhau gwiriad Datgeliad cofnodion troseddol drwy’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) a gwiriad DVLA trwy TaxiPlus, a fydd yn gweinyddu eich cais ar ein rhan.

Gwnewch gais ar-lein am wiriad DBS ar wefan TaxiPlus (gwefan allanol)

Gwefan TaxiPlus yw’r unig wefan y gallwch wneud cais am wiriad DBS ar gyfer Bathodyn Gyrrwr Tacsi Trwyddedig Sir Ddinbych. Ni allwn dderbyn unrhyw ffurf arall o DBS ac ni fydd Sir Ddinbych yn atebol am geisiadau a wneir nac arian sy’n cael ei wario ar unrhyw safle arall.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y broses gwneud cais unwaith yr ydych ar wefan TaxiPlus, cysylltwch â hwy’n uniongyrchol ar:

Ffôn: 01254 355 679

Ebost: hello@taxiplus.co.uk

Sgwrsio ar y we: Gwefan TaxiPlus (gwefan allanol)

Ar hyn o bryd, mae angen diweddaru tystysgrifau GDG bob 3 blynedd, fodd bynnag, fe’ch anogir yn gryf i gofrestru gyda Gwasanaeth Diweddaru’r GDG. Mae cynigion i wneud hyn yn orfodol ar draws Cymru yn y dyfodol agos iawn, ond mae manteision eisoes i gofrestru gyda’r Gwasanaeth Diweddaru oherwydd:

 • mae’n rhatach i ymgeiswyr dros yr un cyfnod 3 blynedd
 • bydd gennych wiriad GDG o hyd at ddibenion trwyddedu tacsi wrth adnewyddu eich trwydded

Gallwch gael rhagor o wybodaeth gan TaxiPlus yn uniongyrchol am sut i gofrestru.

Asesiad meddygol

Dylech drefnu apwyntiad gyda’ch Meddyg Teulu Cofrestredig er mwyn llenwi’r ffurflen asesiad meddygol. Gallwch gyflwyno eich ffurflen wedi’i llenwi gyda’ch cais, neu ei chyflwyno yn nes ymlaen cyn penderfynu ar y cais.

Adroddiad meddygol ar ymgeisydd am drwydded gyrrwr cerbyd hacni neu gerbyd hurio preifat (MS Word, 100KB)

Canllawiau a Ffurflen Gais

Gellir anfon y ceisiadau ar e-bost i’r swyddfa drwyddedu ar ôl eu cwblhau.  Gallwch gysylltu â ni ar 01824 706342 am gyngor ac arweiniad ar lenwi eich ffurflen.

Fel arall, gallwch anfon eich gwaith papur atom:

Trwyddedu
Gwasanaethau Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Chefn Gwalad
Caledfryn
Ffordd y Ffair
Dinbych
Sir Ddinbych
LL16 3RJ

Noder os nad ydych yn dod o’r DU yn wreiddiol, efallai y bydd gofynion ychwanegol. Cysylltwch â ni i drafod cyn i chi wneud cais.

Prawf gwybodaeth

Mae’n rhaid i bob gyrrwr, boed yn yrrwr cerbyd hacni neu hurio preifat, lwyddo mewn prawf gwybodaeth. Mae'r prawf hwn yn cynnwys cwestiynau am:

 • daearyddiaeth leol, gan gynnwys llwybrau teithio
 • amodau cerbydau hacni a hurio preifat
 • safleoedd a thariffau cerbydau hacni
 • rhifedd
 • sgiliau gofal cwsmeriaid
 • rheolau’r ffordd fawr
 • rheolwaith cynnal a chadw cerbydau
 • ymwybyddiaeth o ddiogelu

Gallwch eistedd y prawf gymaint ag y byddwch angen nes byddwch yn llwyddo, fodd bynnag, codir tâl ar wahân yn dilyn y prawf cychwynnol.   Os ydych yn methu’r prawf, rhaid aros wythnos cyn ymgeisio eto.  

Trwydded gyrrwr tacsi: Nodiadau Canllaw'r Prawf Gwybodaeth

Mae’n rhaid i chi wneud apwyntiad i sefyll y prawf ar-lein yn bersonol yn ein swyddfeydd yn Ninbych. Gallwch gysylltu â ni ar-lein neu ffonio ar 01824 706342 i drefnu hyn.

Am ba hyd y mae'r drwydded yn ddilys?

Bydd trwyddedau'n ddilys am hyd at 3 blynedd a chânt eu hadnewyddu gyda chylch y DBS.

Faint fydd y gost?

£270 am drwydded 3 blynedd;

£250 am drwydded blwyddyn newydd (mae ffioedd adnewyddu am y math hwn o drwydded yn amrywio - cysylltwch â ni am wybodaeth)

Nid yw’r ffioedd hyn yn cynnwys cost gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd sy’n daladwy ar wahân.

Mae’r ffioedd hyn yn cynnwys y ffi Prawf Gwybodaeth cyntaf ar gyfer ymgeiswyr newydd, os bydd ymgeisydd yn methu’r prawf cyntaf, bydd angen codi tâl am brofion dilynol a wneir ar y raddfa bresennol o £35 y prawf.  

Gweld yr holl ffioedd gyrwyr tacsi, cerbydau a gweithredwyr

Sut y gallaf dalu?

Gellir talu â cherdyn dros y ffôn i wasanaethau cwsmeriaid (01824 706000). Mae taliad gyda siec neu arian parod ar gael yn un o Siopau Un Alwad Sir Ddinbych yn unig.

Talu drwy BACS

Mae ein manylion BACS yn:

 • Banc: Natwest, 5 Queen Street, y Rhyl, LL18 1RS
 • Cod Didoli: 54 41 06
 • Rhif y Cyfrif: 22837469
 • Enw’r Cyfrif: Cronfa Sirol Cyngor Sir Ddinbych

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys cyfeirnod pan fyddwch chi’n gwneud taliad h.y. yn nodi enw/eiddo/rhif trwydded (os ydych chi’n ei wybod) ynghyd efo Cod Cost. Unwaith y bydd taliad wedi'i wneud, anfonwch gopi o'r taliad at trwyddedu@sirddinbych.gov.uk.

Cod cost

Rhowch y cod cost wrth wneud taliad Trwydded Gyrrwr Tacsi:

 • 3476-40098 am Gyrrwr Deuol
 • 3476-40099 am Gyrrwr Hurio Preifat

Gall methu â darparu’r cod cost priodol neu enw’r eiddo achosi oedi wrth brosesu eich cais. 

Rhoi trwydded i chi

Pan fyddwn wedi derbyn yr holl waith papur angenrheidiol byddwn yn cysylltu â chi gyda’n penderfyniad i ddweud a ydym yn rhoi trwydded i chi ai peidio.

Deddf Cydraddoldeb 2010

Mae Adran 165 ac Adran 168 yn gosod dyletswyddau ar yrrwr trwyddedig. Cyfeiriwch at y wybodaeth ganlynol am ofynion y ddeddf a sut i wneud cais am eithriad.

Cais am eithriad rhag dyletswyddau o dan ddeddf Cydraddoldeb 2010 (PDF, 611KB)

Llywodraeth Cymru: Tacsis a cherbydau hurio preifat - polisi eithriadau meddygol o dan y ddeddf cydraddoldeb (gwefan allanol)

Ar gyfer Deiliaid Trwydded Gyrwyr Tacsi Presennol yn Unig - Newid eich manylion neu ein hysbysu am euogfarn

Mae’n rhaid i chi ein hysbysu am unrhyw newid mewn amgylchiadau o fewn 7 diwrnod, e.e. enw, cyfeiriad neu euogfarnau (moduro neu fel arall).  Cofiwch ddiweddaru eich trwydded DVLA os bydd angen.  

Ni chodir tâl ar gyfer newid eich manylion.