Busnes cyllid a grantiau

Gwybodaeth am y grantiau a’r cyllid sydd ar gael ar gyfer busnesau.

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Gwybodaeth am Gronfa Ffyniant a Rennir y DU.

Services and information

Grant Datblygu Eiddo Masnachol

Mae’r Grant Datblygu Eiddo Masnachol yn agored i eiddo masnachol sydd wedi’u lleoli yn un o’r 8 prif ganol trefi a dinasoedd sydd wedi cynnig prosiect(au) i ddatblygu a gwella eu heiddo a chanol y dref.

Disgowntiau ac eithriadau ardrethi busnes

Sut allwch chi gael disgownt ar eich ardrethi, gan gynnwys gwybodaeth am y Ryddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch.

Grant Datblygu Eiddo Trawsnewid Trefi

Gall Grant Datblygu Eiddo Trawsnewid Trefi ddarparu grant rhwng £5,000 a £50,000 i ddatblygu ac uwchraddio eiddo masnachol yng nghanol tref y Rhyl.

Arian a grantiau cymunedol

Arian sydd ar gael ar gyfer eich cymuned chi.

Cronfa paratoi at y dyfodol (gwefan allanol)

Gwybodaeth am y Cronfa paratoi at y dyfodol gan gynnwys offeryn hawdd ei ddefnyddio i helpu i benderfynu a ydych yn gymwys i wneud cais am y gronfa

Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth (CCBT) (gwefan allanol)

Mae CCBT yn cynnig cymorth i fusnesau twristiaeth newydd a phresennol i wella ansawdd y cyfleusterau sydd ar gael ac i feithrin gallu.

Busnes Cymru (gwefan allanol)

Busnes Cymru yw gwasanaeth cefnogi Llywodraeth Cymru ar gyfer busnesau; mae’n darparu amrywiaeth eang o gymorth a chyngor i fusnesau presennol a newydd ledled Cymru.

Cadwyn Clwyd (gwefan allanol)

Cadwyn Clwyd is a Rural Development Agency that provides guidance and support for the rural economy and have various projects to support growth and development.

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd) (gwefan allanol)

Mae’r CGGSDd yn cynnig nawdd i brosiectau cymunedol a chymorth i fentrau cymdeithasol.

Ardal Gwella Busnes (AGB)

Gwybodaeth am Ardaloedd Gwella Busnes (AGB).

Grantiau chwaraeon

Holwch i weld a ydych chi neu'ch tîm yn gymwys i gael grant chwaraeon.

Grantiau celfyddydau a diwylliant (gwefan allanol)

Sut i gysylltu â Chyngor Celfyddydau Cymru a gwneud cais.

Cymorth brys i fusnesau

Darganfyddwch ba gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau yn ystod pandemig y coronafeirws.

Banc Datblygu Cymru (gwefan allanol)

Mae Banc Datblygu Cymru yn helpu busnesau i gael y cyfalaf sydd ei angen arnynt i ddechrau, cryfhau a thyfu.