Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU: themâu 

Logo Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU

Gwybodaeth am themâu Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU (UKSPF), gan gynnwys ymyrraeth, allbwn a deilliannau, yn ogystal â pha brosiectau sydd wedi derbyn grantiau ar gyfer pob thema.

Services and information

Ffyniannus: Gwelliannau i Ganol y Dref a Thwristiaeth

Cefnogi canol trefi ac adferiad economaidd.

Ffyniannus: Cefnogaeth Busnes Ar draws y Sir

Cefnogi ein busnesau lleol i dyfu a ffynnu.

Iachach, Hapusach, Gofalgar: Meithrin Gallu Cymunedol

Cefnogi gwaith da a gwytnwch ein cymunedau a’r grwpiau sy’n gweithredu ynddynt.

Diwylliant a'r Iaith Gymraeg: Diwylliant, Chwaraeon a Chreadigrwydd

Cefnogi cyfoeth o dreftadaeth ddiwylliannol ac asedau naturiol Sir Ddinbych er mwyn cefnogi ffyniant economaidd, datblygu sgiliau a chydlyniant cymunedol.

Gwell Cysylltiedig: Cynhwysiant Digidol

Cefnogi darpariaeth llythrennedd digidol o ansawdd i bob grŵp oedran ar draws y sir.

Tecach, Diogel a Mwy Cyfartal: Diogelwch Cymunedol

Cefnogi ein cymunedau i deimlo’n fwy diogel a hybu amrywiaeth a chymunedau sy’n cyd-dynnu.

Gwyrddach: Seilwaith Cymunedol

Cefnogi Sir Ddinbych i fod yn Sir Di-garbon Net erbyn 2030, a chyfoethogi, cynnal a gwella ein hasedau naturiol i gefnogi bioamrywiaeth.

Dysgu a Thyfu: Pobl a Sgiliau

Cefnogi darpariaeth dysgu a hyfforddi o ansawdd sy’n galluogi pobl o bob oed i gyflawni eu llawn botensial, yn bersonol ac yn broffesiynol.

Lluosi

Mae Lluosi yn rhaglen sy’n helpu oedolion ar draws y DU, drwy wella eu sgiliau rhifedd drwy diwtora personol am ddim, hyfforddiant digidol a chyrsiau hyblyg.

Logo Wedi'i Yrru Gan Ffyniant Bro