Cefnogi'r Lluoedd Arfog

Os ydych chi neu aelod o'ch teulu ar hyn o bryd yn gwasanaethu, neu wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog, gallwn eich helpu i gael y cymorth a'r cyngor sydd ei angen arnoch.

Ynghyd â rhai sefydliadau cymunedol eraill, rydym wedi llofnodi cyfamod cymunedol ffurfiol gyda'r gwasanaethau arfog, cyn-filwyr a'u teuluoedd. Cytundeb yw hwn sy'n nodi sut y gallwn ni a'n sefydliadau partner gefnogi cymuned y lluoedd arfog sy'n byw ac yn gweithio yn Sir Ddinbych.

Mae'r Cyfamod wedi bod yn annog cefnogaeth ar gyfer y Cymuned Lluoedd Arfog sydd yn gweithio ac byw yn Sir Ddinbych ac mae'r adroddiad yma yn uwcholeuo y gweithgareddau o'r Partneriaeth Cyfamod Cymundeol y Lluoedd Arfog ers i'r Cyfmaod Cymunedol cael ei arwyddo yn Gorffennaf 2013.

Adroddiad: Partneriaeth cyfamod cymunedol lluoedd arfog Sir Ddinbych (PDF, 541KB)

Cliciwch ar y penawdau isod i gael gwybodaeth am sut y gallwn helpu:

Cymuned

Llywodraeth Cymru

Mae pecyn Llywodraeth Cymru o gefnogaeth i gymuned y lluoedd arfog yn nodi cynlluniau a pholisïau Llywodraeth Cymru, ac yn darparu gwybodaeth am wasanaethau cyhoeddus ar gyfer cymuned y lluoedd arfog.

Llywodraeth Cymru: Lluoedd arfog a chyn-filwyr (gwefan allanol)

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd)

Mae CGGSDd yn cefnogi'r sector gwirfoddol a gwirfoddolwyr yn Sir Ddinbych, a gall helpu gyda:

 • darparu hyfforddiant cost isel ar gyfer gwirfoddolwyr a gweithwyr
 • cyngor a gwybodaeth am ariannu
 • recriwtio a lleoli gwirfoddolwyr
 • cyngor a gwybodaeth i'ch helpu i redeg neu i sefydlu grŵp gwirfoddol neu gymunedol newydd
 • cefnogi gwirfoddolwyr i'w helpu i gael mwy o ran yn eu cymunedau
 • menter gymdeithasol a datblygu busnes

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan CGGSDd (gwefan allanol) neu anfownch e-bost ar CGGSDd at office@dvsc.co.uk.

Grantiau ar gyfer sefydliadau cymunedol

O dan Gynllun Grantiau'r Cyfanod Cymunedol, mae grantiau ar gael i sefydliadau cymunedol yn Sir Ddinbych.

Sut i wneud cais am grant Cronfa cyfamod (GOV.UK) (gwefan allanol)

Addysg a hyfforddiant

Sir Ddinbych yn gweithio

Ydych chi'n Gyn-filwr y Lluoedd Arfog sy'n byw yn Sir Ddinbych? Ydych chi angen cefnogaeth i gael Gwaith, Addysg a Hyfforddiant?

Mae Sir Ddinbych yn Gweithio yn cynnig cyngor, arweiniad a chefnogaeth arbenigol i gyn-filwyr i helpu i gael gwared â'r rhwystrau sy'n eu hatal rhag cael dyfodol mwy disglair.

Mae pob un o'n gwasanaethau yn rhad ac am ddim. Rydym hefyd yn cyfeirio at ystod eang o wasanaethau eraill sy'n cefnogi cyn-filwyr fel gwasanaethau iechyd meddwl a grwpiau cefnogi.

Mwy o wybodaeth: Sir Ddinbych yn gweithio

Gallwch astudio ystod eang o gyrsiau mewn colegau a lleoliadau cymunedol ar draws Sir Ddinbych.

Gallwch ddysgu sgiliau newyddi lwyddo yn y gwaith neu newid gyrfa, neu gallwch ddysgu am hwyl.

Gall staff yn ein hadran addysg roi cyngor arbenigol ar anghenion addysgol teuluoedd lluoedd arfog i chi. Gallant eich helpu i ddod o hyd i ysgol a gwneud cais am le mewn ysgol, a rhoi cyngor i chi ar unrhyw grantiau neu gyllid y gallech chi efallai ei hawlio.

Gallwch gael mwy o wybodaeth yn yr adain addysg neu drwy gysylltu â ni.

Oedolion ac addysg ychwanegol.

Gwaith

Sir Ddinbych yn gweithio

Ydych chi'n Gyn-filwr y Lluoedd Arfog sy'n byw yn Sir Ddinbych? Ydych chi angen cefnogaeth i gael Gwaith, Addysg a Hyfforddiant?

Mae Sir Ddinbych yn Gweithio yn cynnig cyngor, arweiniad a chefnogaeth arbenigol i gyn-filwyr i helpu i gael gwared â'r rhwystrau sy'n eu hatal rhag cael dyfodol mwy disglair.

Mae pob un o'n gwasanaethau yn rhad ac am ddim. Rydym hefyd yn cyfeirio at ystod eang o wasanaethau eraill sy'n cefnogi cyn-filwyr fel gwasanaethau iechyd meddwl a grwpiau cefnogi.

Mwy o wybodaeth: Sir Ddinbych yn gweithio

Mae yna nifer o sefydliadau a all eich helpu i gael gwaith.

Gyrfa Cymru

Gall Gyrfa Cymru ddarparu gwybodaeth am swyddi, hyfforddiant ac addysg i'ch helpu i gynllunio eich gyrfa.

Wefan Gyrfa Cymru (gwefan allanol).

Canolfan Byd Gwaith

Gall y Ganolfan Byd Gwaith roi cyngor i chi ar fudd-daliadau a ffyrdd o fynd i mewn i waith, gan gynnwys hyfforddiant, profiad gwaith, gwirfoddoli, treialu gwaith a dechrau eich busnes eich hun. Gallwch hefyd gael gwybodaeth yma ar sut i gyfuno gwatih a chyfrifoldebau eraill fel gofalu neu edrych ar ol plant, a'ch helpu i ddod o hyd i waith os oes gennych anabledd.

GOV.UK: Canolfan Byd Gwaith (gwefan allanol).

GOV.UK: dod o hyd i swydd (gwefan allanol).

Heddlu Gogledd Cymru

Ewch i gael gwybodaeth am gyfleoedd cyflogaeth gyda Heddlu Gogledd Cymru yn adran recriwtio eu gwefan (gwefan allanol).

Catrawd (Cymru) Y Corfflu Logisteg Brenhinol 157, Sgwadron Cludiant (Sir Flint a Rhydd-Ddeiliad Sir Denbych) 398

Harry Weale VC Army Reserve Centre,
Station Rd,
Queensferry,
Flintshire,
CH5 2TE

Ffôn: 01244 816873 I 94555 8205 / AO 8202 Fax 01244 816874.

Ebost: john.currie518@mod.gov.uk

Iechyd a lles

GIG Cymru

Caiff Sir Ddinbych ei wasanaethu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, sy'n darparu gwasanaethau ysbyty sylfaenol, cymunedol, iechyd meddwl ac acíwt.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am sut y gall y GIG eich helpu chi ar wefan GIG Cymru (gwefan allanol).

Mind

Mae Mind yn elusen iechyd meddwl sy'n darparu cyngor a chefnogaeth i unrhywun sydd â phroblem iechyd meddwl.

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth ar wefan Mind Dyffryn Clwyd (gwefan allanol).

Combat Stress

Mae Combat Stress yn elusen iechyd meddwl i gyn-filwyr, sy'n gweithio gyda chyn-filwyr y lluoedd arfog Prydeinig ac aelodau o'r lluoedd wrth gefn i ddarparu triniaeth a chefnogaeth effeithiol ar gyfer problemau iechyd meddwl, gan gynnwys iselder, ffobiau, pryder, anhwylder straen wedi trawma a mwy.

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth ar wefan Combat Stress (gwefan allanol).

Gallwch hefyd gael gwybodaeth a chyngor yn yr adran iechyd a gofal cymdeithasol.

Tai

Gallwch gael cyngor a chymorth ar gyfer eich anghenion tai, gan gynnwys tai cyngor, cymdeithasau tai, addasiadau i'r cartref a help gyda dyledion megis morgais neu ol-ddyledion rhent, yn yr adran dai.

Hamdden
Mae aelodau sy'n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog a'r Fyddin Diriogaethol yn cael yr hawl i ostyngiad wrth ddefnyddio canolfannau hamdden yn Sir Ddinbych. Am ffi ostyngol benodol, gallwch ddefnyddio’r ystafelloedd ffitrwydd a thalu dan gytundeb o fis i fis heb ymrwymiad.

Mae aelodau sy'n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog a'r Fyddin Diriogaethol yn cael yr hawl i ostyngiad wrth ddefnyddio canolfannau hamdden yn Sir Ddinbych.

Am ffi ostyngol benodol, gallwch ddefnyddio’r ystafelloedd ffitrwydd a thalu dan gytundeb o fis i fis heb ymrwymiad.

Hamdden Sir Ddinbych (gwefan allanol).

Cynllun nofio am ddim y Lluoedd Arfog

Os oes gennych Gerdyn Braint y Weinyddiaeth Amddiffyn neu rydych yn aelod ar absenoldeb gyda Cherdyn MOD90 y Lluoedd Arfau, yna mi allwch ddefnyddio ein pyllau nofio am ddim yn ystod oriau nofio'r cyhoedd. Mae yna byllau nofio yn y canolfannau hamdden ganlynol:

 • Canolfan hamdden Corwen
 • Canolfan hamdden Dinbych
 • Nova Prestatyn
 • Canolfan hamdden Rhuthun
 • Canolfan hamdden Y Rhyl

Cerdyn disgownt

Gallwch ofyn am gerdyn disgownt er mwyn cael prynu nwyddau am bris llai ar-lein ac ar y stryd fawr. Mae'r cerdyn ar gael i aelodau a chyn-aelodau'r lluoedd arfofg, a'u teuluoedd.

Mwy o wybodaeth am sut i gael cerdyn disgownt (gwefan allanol).

Cyngor a chefnogaeth gyffredinol

Cyngor ar Bopeth

Mae CAB yn darparu cyngor annibynnol, cyfrinachol, diduedd am ddim i bawb, ynghylch eu hawliau a'u cyfrifoldebau. Maent yn gerthfawrogi amrywiaeth, yn hyrwyddo cydraddoldeb, ac yn herio gwahaniaethu.

Cyngor ar Bopeth (gwefan allanol)

Y Lleng Brydeinig

Mae'r Lleng Brydeinig yn darparu gofal, cyngor a chefnogaeth i aelodau'r lluoedd arfog, cyn-filwyr o bob oedran a'u teuluoedd.

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth ar wefan y Lleng Brydeining (gwefan allanol).

SSAFA

Mae SSAFA yn darparu cymorth gydol oes ar gyfer y lluoedd a'u teuluoedd. Maent yn darparu cefnogaeth ymarferol, emosiynol ac ariannol i unrhyw un sy'n gwasanaethu neu wedi gwasanaethu a'u teuluoedd.

Ewch i gael mwy o wybodaeth ar wefan SSAFA (gwefan allanol).

Change Step a Listen In

Mae Change Step yn wasanaeth cyngor a mentora gan gyfoedion i gyn-filwyr milwrol sydd am wneud newidiadau cadarnhaol i'w bywydau.

Darperir gan gyn-filwyr ar gyfer cyn-filwyr.

Mae Change Step yn cefnogi pobl sy'n chwilio am help ar gyfer problemau a gafwyd o ganlyniad i ddyletswydd milwrol neu weithredol - acyn cynnig cyfleoedd hyfforddiant a chyfeirio i wasanaethau iechyd a lles perthnasol.

Cysylltwch a ni am rhagor o wybodaeth:

Change Step
Imperial Building
Princes Drive
Colwyn Bay
Conwy
LL29 8LA

Ffôn: 0300 777 2259

Ebost: ask@change-step.co.uk

Gwefan: Change Step Wales (gwefan allanol)

Facebook: Change Step Wales on Facebook (gwefan allanol)

Twitter: Change Step Wales on Twitter (gwefan allanol)

Bathodynnau a medalau cyn filwyr

Bathodyn cyn filwyr

Gallwch gael bathodyn cyn filwr y lluoedd arfog os gwnaethoch wasanaethu yn unrhyw un o luoedd arfog y DU – does dim ffi.

Medalau

Gallwch wneud cais am fedal os gwnaethoch wasanaethu yn y lluoedd arfog ac os ydych yn gymwys.

GOV.UK: Rhagor o wybodaeth a darganfod sut i wneud cais am fedal (gwefan allanol).

Cael bathodyn neu fedal newydd yn lle un a gollwyd

Mae fel arfer am ddim i gael bathodyn cyn filwyr newydd. Weithiau mae ffi i gael medal newydd – mae'n dibynnu sut y cafodd ei golli.

GOV.UK: Rhagor o wybodaeth a darganfod sut i gael bathodyn ne fedal newydd (gwefan allanol).

Bathodyn cyn fasnachlongwr y DU

Gallwch wneud cais am fathodyn cyn fasnachlongwr y DU os oeddech yn longwr neu yn bysgotwr y Llynges Fasnachol neu wedi gwasanaethu mewn cwch a ddefnyddiwyd i gefnogi Lluoedd Arfog y DU.

Rhagor o wybodaeth a darganfod sut i wneud cais am fathodyn cyn fasnachlongwyr y DU (gwefan allanol).

Sir Ddinbych yn Gweithio

Ydych chi'n Gyn-filwr y Lluoedd Arfog sy'n byw yn Sir Ddinbych? Ydych chi angen cefnogaeth i gael Gwaith, Addysg a Hyfforddiant?

Mae Sir Ddinbych yn Gweithio yn cynnig cyngor, arweiniad a chefnogaeth arbenigol i gyn-filwyr i helpu i gael gwared â'r rhwystrau sy'n eu hatal rhag cael dyfodol mwy disglair.

Mae pob un o'n gwasanaethau yn rhad ac am ddim. Rydym hefyd yn cyfeirio at ystod eang o wasanaethau eraill sy'n cefnogi cyn-filwyr fel gwasanaethau iechyd meddwl a grwpiau cefnogi.

Mwy o wybodaeth: Sir Ddinbych yn gweithio