Diogelwch a chefnogaeth cymunedol

Gwybodaeth am ddiogelwch a chymorth cymunedol.

Services and information

Cam-drin domestig

Mae yna nifer o sefydliadau a all helpu os byddwch chi neu rywun rydych chi’n eu hadnabod yn dioddef cam-drin domestig.

Cefnogi'r lluoedd arfog

Os ydych chi neu aelod o'ch teulu ar hyn o bryd yn gwasanaethu, neu wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog, gallwn eich helpu i gael y cymorth a'r cyngor sydd ei angen arnoch.

Cyngor ar ddiogelwch i leihau trosedd

Cyngor ar ddiogelwch i leihau trosedd.

Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus

Cyflwynwyd Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus fel rhan o Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014.

Rhoi gwybod inni am drosedd

Mewn argyfwng, os yw bywyd rhywun mewn perygl neu os oes rhywun yn troseddu, deialwch 999 bob tro.

Mynnwch help os ydych chi'n gofidio bod rhywun yn cael ei radicaleiddio (gwefan allanol)

Darganfyddwch sut mae rhaglen Prevent yn cynnig cymorth i bobl sydd mewn perygl o ymwneud â therfysgaeth drwy radicaleiddio.

Action Counters Terrorism (ACT) (gwefan allanol)

Atal radicaleiddio ac eithafiaeth drwy weithredu'n gynnar.

Caethwasiaeth fodern

Gwybodaeth am gaethwasiaeth fodern gan gynnwys sut i'w riportio a chael help i ddioddefwr.