Croeso i Sir Ddinbych

Llongyfarchiadau ar eich swydd newydd ac am ymuno ag un o'r cynghorau gyda'r perfformiad gorau yng Nghymru. Rydym yn ymdrechu i fod y gorau ac yn falch iawn o'r gwaith rydym ni'n ei wneud a sut yr ydym yn perfformio fel cyngor. Yma byddwch yn dysgu am ein Cynllun Corfforaethol, a sut y mae'n rhaid i ni weithio gyda'n gilydd er lles dyfodol Sir Ddinbych.

Byddwch hefyd yn dod o hyd i lawer o wybodaeth a ffeithiau pwysig am weithio yn Sir Ddinbych, yn ogystal â dolenni i chi ddysgu mwy am y sir.

Nodau a Gwerthoedd

Rydym ni'n credu bod y ffordd y mae pobl yn y sefydliad yn ymddwyn tuag at ei gilydd, a thuag at y rheiny y down i gysylltiad â nhw, yn hanfodol i sicrhau perfformiad effeithiol wrth ddarparu gwasanaethau.

Ein nod

Bod yn gyngor sy'n perfformio ar lefel uchel ac sy'n agos at ei gymuned.

Ein gwerthoedd

  • Balchder: Rydym yn anelu at greu ymdeimlad o falchder o weithio i'n sefydliad.
  • Undod: Rydym i gyd yn gweithio i’r un sefydliad.
  • Parch: Rydym yn anelu at drin pawb yn gyfartal ac yn deg, gan ddeall y bydd gan rai pobl wahanol farn a chredoau i ni.
  • Uniondeb: Rydym yn anelu at reoli ein hunain i wneud y mwyaf o'n perfformiad, cyrraedd safonau ymddygiad uchel a chyflwyno delwedd gadarnhaol o Sir Ddinbych.

Cynllun Corfforaethol 2017-2022

Gweithio gyda'n gilydd er lles dyfodol Sir Ddinbych 2017-2022

Uchelgais gyffredinol y Cynllun hwn yw sicrhau bod Sir Ddinbych yn lle ble mae trigolion a busnesau wedi eu cysylltu'n dda ac yn wydn; lle mae cyfleoedd i bobl ifanc gael tai fforddiadwy a chael sgiliau a swyddi i fyw bywydau llwyddiannus a boddhaus, lle mae pob un ohonom yn mwynhau amgylchedd deniadol ac wedi ei ddiogelu.

Bydd Cynllun Corfforaethol Cyngor Sir Ddinbych yn buddsoddi £135 miliwn mewn meysydd allweddol er budd y sir.

Mae'r prosiectau’n cynnwys adeiladu tai cyngor newydd, buddsoddi mewn cludiant a seilwaith digidol, amddiffyn a gwella'r amgylchedd a helpu pobl ifanc i gyrraedd eu potensial.

Hyd yma, mae dros 3,000 o ddisgyblion wedi elwa ar adeiladau ysgol newydd, ac mae miloedd o goed wedi eu plannu fel rhan o gynllun i greu sawl hafan werdd yn nhrefi'r sir.

Fel rhan o'r Cynllun Corfforaethol, a fydd yn rhedeg tan 2022, mae'r prosiectau eraill sydd ar y gweill yn cynnwys gwaith amddiffyn rhag llifogydd yn y Rhyl a chymorth ychwanegol i'r bobl hynny sy’n chwilio am waith neu eisiau datblygu eu gyrfaoedd.

Darllenwch ein Cynllun Corfforaethol a chymerwch olwg ar y prosiectau rydym ni wedi bod yn gweithio arnyn nhw.