Rhaglen Cymorth i Weithwyr: Care first

Employee Assistance Programme

Ynglŷn â'r Rhaglen Cymorth i Weithwyr: Care first

Rhaglen cymorth i weithwyr (EAP) ar gael i bob gweithiwr.

Mae'r gwasanaeth yn rhad ac am ddim i chi ei ddefnyddio, ac nid oes angen i chi ofyn i'ch rheolwr ddefnyddio Care First. Gallwch siarad â chwnselydd proffesiynol neu arbenigwr gwybodaeth yn gyfrinachol. Mae Care First ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn ac mae ar gael ar y ffôn neu arlein.

Cysylltwch â Care first

I gysylltu â Care First, ffoniwch 0800 174 319 neu fe allwch gael gafael ar y gwasanaeth yn gyfrinachol ar-lein ar Care First: Lifestyle (gwefan allanol)

Mae manylion enw defnyddiwr a chyfrinair i’w cael ar dudalen Iechyd Galwedigaethol ar y Fewnrwyd (LINC) neu drwy ofyn i’ch rheolwr atebol, Iechyd Galwedigaethol neu Adnoddau Dynol.

Beth ydw i'n defnyddio'r gwasanaeth ar ei gyfer?

Mae Care First wedi'i gynllunio i'ch helpu gydag ystod eang o faterion yn ymwneud â gwaith, teulu a phersonol. O gydbwysedd rhwng bywyd a gwaith i wybodaeth am ofal plant, cydberthnasau â materion yn y gweithle, iechyd a lles, gadewch i'ch CGE eich cefnogi ar y materion sy'n effeithio ar bob un ohonom ar ryw adeg yn ein bywydau.

Mae'r pynciau'n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith
 • perthnasoedd
 • gwybodaeth am ofal plant
 • iechyd a lles
 • dyled
 • anabledd a salwch
 • gyrfa
 • profedigaeth a cholled
 • straen
 • gwybodaeth am ofal yr henoed
 • digwyddiadau bywyd
 • mewnfudo
 • gorbryder ac iselder
 • materion teuluol
 • bwlio ac aflonyddu
 • addysg
 • hawliau defnyddwyr
 • pwysau yn y gweithle

Gall y EAP ddarparu llyfrynnau gwybodaeth, erthyglau, gwybodaeth am adnoddau ar wasanaethau cymorth yn eich ardal leol a hyd yn oed cwnsela wyneb-yn-wyneb tymor byr i'ch helpu i fynd yn ôl ar y trywydd iawn. Gallwch weld y rhif ffôn drwy'r fewnrwyd (LINC) ar y tudalennau iechyd galwedigaethol neu drwy ofyn i'ch rheolwr llinell, iechyd galwedigaethol neu Adnoddau Dynol.

Mae gwefan Care first ffordd o fyw (gwefan allanol) yn cynnig adnoddau helaeth gan gynnwys erthyglau ar iechyd, materion yn y cartref, materion yn y gwaith, offer cymorth rheoli, holiaduron straen a chwnsela ar-lein mewn amser real.

Gallwch weld y manylion enw defnyddiwr a chyfrinair drwy'r fewnrwyd (Linc) neu drwy ofyn i'ch rheolwr llinell, iechyd galwedigaethol neu adnoddau dynol.

Ap My Possible Self

Mae ap My Possible Self ar gael drwy App Store ar gyfer Android ac iPhone. Chwiliwch am MyPossibleSelf i'w lawrlwytho.

Bydd angen i chi fewngofnodi i dudalen eich cwmni gyda'r côd cofrestru sydd ar gael drwy'r fewnrwyd (LINC) neu drwy ofyn i'ch rheolwr llinell, iechyd galwedigaethol neu adnoddau dynol. Byddwch wedyn yn gallu creu eich cyfrif personol.


Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Cymru Amswer i Newid Cymru