Rhaglen Cymorth i Weithwyr: Vivup

Employee Assistance Programme

Cefnogi eich iechyd meddwl a’ch lles gyda’n Rhaglen Cymorth i Weithwyr. Waeth a ydych chi’n wynebu problemau yn y gwaith neu gartref, gallwch gael cyngor diduedd a chyfrinachol gan gwnselwyr cymwys ar gyfer pob math o wahanol faterion.

Rhaglen cymorth i weithwyr (EAP) ar gael i bob gweithiwr. Mae'r gwasanaeth yn rhad ac am ddim i chi ei ddefnyddio, ac nid oes angen i chi ofyn i'ch rheolwr ddefnyddio Vivup. Gallwch siarad â chwnselydd proffesiynol neu arbenigwr gwybodaeth yn gyfrinachol. Mae Vivup ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn ac mae ar gael ar y ffôn neu arlein.

Cysylltwch â Vivup

Beth ydw i'n defnyddio'r gwasanaeth ar ei gyfer?

Mae Vivup wedi'i gynllunio i'ch helpu gydag ystod eang o faterion yn ymwneud â gwaith, teulu a phersonol. O gydbwysedd rhwng bywyd a gwaith i wybodaeth am ofal plant, cydberthnasau â materion yn y gweithle, iechyd a lles, gadewch i'ch CGE eich cefnogi ar y materion sy'n effeithio ar bob un ohonom ar ryw adeg yn ein bywydau.

Mae'r pynciau'n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith
 • perthnasoedd
 • gwybodaeth am ofal plant
 • iechyd a lles
 • dyled
 • anabledd a salwch
 • gyrfa
 • profedigaeth a cholled
 • straen
 • gwybodaeth am ofal yr henoed
 • digwyddiadau bywyd
 • mewnfudo
 • gorbryder ac iselder
 • materion teuluol
 • bwlio ac aflonyddu
 • addysg
 • hawliau defnyddwyr
 • pwysau yn y gweithle

Mae’r adnoddau’n cynnwys:

 • Llinell gymorth dros y ffôn
 • Cyngor dyled ac ariannol
 • Llyfrau gwaith hunangymorth y gellir eu lawrlwytho
 • Podlediadau, blogiau a mwy

Mae’r Rhaglen Cymorth i Weithwyr yn cynnig y canlynol i chi:

 • Cymorth, cyngor a gwybodaeth i helpu gyda’ch iechyd meddwl a’ch lles
 • Cymorth cwnsela cyfrinachol annibynnol a ddarperir gan bersonél gofalgar a chymwys
 • Cymorth gyda llawer o wahanol faterion gan gynnwys Perthynas, Cyllid, Anawsterau Teuluol, Pryder, Profedigaeth, Straen, Iselder, Materion yn y Gweithle a Thrawma
 • Cefnogaeth gyfrinachol i unrhyw un o heriau bywyd waeth pa mor fawr neu fach

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Cymru Amswer i Newid Cymru