Yr hyn rydym ni'n ei gynnig 

Pobl ar y traeth

Yng Nghyngor Sir Ddinbych, credwn y dylai gwaith caled ac ymrwymiad ein staff gael eu gwobrwyo'n briodol.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o fanteision i helpu ein gweithwyr i sicrhau cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, datblygu yn eu gyrfa, a'u cefnogi yn eu gwaith.

Talu

Mae'r strwythur cyflog a graddio a ddatblygwyd gan y cyngor wedi'i gynllunio i sicrhau bod ein gweithwyr yn cael eu cydnabod a'u gwobrwyo am y cyfraniad a wnânt.

Mae manylion llawn y strwythur cyflog a graddio i'w gweld ar ein tudalennau cyflog a budd-daliadau.

Gwyliau Blynyddol

Ar gyfer gweithwyr y Cydgyngor Cenedlaethol (NJC), mae gennym hawl gwyliau blynyddol hael sy'n dechrau ar 26 diwrnod (yn ogystal â gwyliau banc) yn codi gyda hyd y gwasanaeth i gyfanswm o 32 diwrnod, felly po hiraf y byddwch yn gweithio i ni, y mwyaf o wyliau blynyddol a ddyrennir i chi.

Rydym hefyd yn cynnig cyfle i weithwyr brynu hyd at 40 diwrnod gwaith o wyliau blynyddol ychwanegol y flwyddyn.

Mae gan Brif Swyddogion JNC hawl i 32 diwrnod o wyliau blynyddol.

Trefniadau gweithio hyblyg

Mae oriau gwaith llawn amser yn Sir Ddinbych yn 37 yr wythnos. Gwyddom fod perfformiad gwaith yn well os yw ein gweithwyr yn gallu cael hyblygrwydd yn eu trefniadau gwaith. Credwn fod cydbwyso gofynion gwaith a bywyd yn galluogi gweithwyr i ddiwallu anghenion busnes yn well a gwella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd.

Mae'r Cyngor yn cynnig amrywiaeth o wahanol drefniadau gweithio ar gyfer llawer o'i rolau. Mae ein trefniadau gweithio yn cynnwys gweithio gartref, gweithio mewn swyddfa/safle a rhwydwaith o leoedd ar gyfer cydweithio mewn tîm.

Rydym hefyd yn cynnig cynllun oriau hyblyg ar gyfer nifer o swyddi o fewn y Cyngor, y cyfle i rannu swyddi a gweithio'n rhan-amser ynghyd ag ystod o bolisïau eraill i gefnogi hyblygrwydd.

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Bydd ein gweithwyr yn ymuno'n awtomatig â'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (LPGS), oni bai eu bod yn penderfynu optio allan. Mae gan bob aelod sydd â mwy na 2 flynedd o aelodaeth hawl i fudd-daliadau pensiwn. Mae'r CPLlL yn ddiogel iawn gan ei fod wedi'i nodi yn y gyfraith, ac mae'n rhoi'r canlynol i weithwyr:

 • Pensiwn diogel am oes
 • Arian parod di-dreth - Mae gennych yr opsiwn i gyfnewid rhan o'ch pensiwn am rywfaint o arian parod di-dreth ar eich ymddeoliad
 • Tawelwch meddwl - Yswiriant bywyd uniongyrchol a phensiwn i'ch gŵr, gwraig, partner sifil neu bartner a phlant sy'n cyd-fyw enwebedig, os byddwch yn marw ac, os byddwch byth yn mynd yn ddifrifol wael, gallech gael budd-daliadau afiechyd ar unwaith
 • Ymddeoliad cynnar - Gallwch ddewis ymddeol o 55 oed a derbyn eich budd-daliadau ar unwaith, er y gellir eu lleihau i'w talu'n gynnar
 • Ymddeoliad hyblyg - Os byddwch yn lleihau eich oriau neu'n symud i swydd lai uwch yn 55 oed neu ar ôl hynny, efallai y gallwch dynnu rhai neu'r cyfan o'r budd-daliadau rydych wedi'u cronni
Rhaglen Cymorth i Weithwyr (EAP)

Mae hwn yn wasanaeth cyfrinachol a reolir yn annibynnol ar gyfer gweithwyr a'u teuluoedd sydd ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Mae'r rhaglen yn darparu cyngor a chwnsela arbenigol mewn meysydd fel cyllid, problemau teuluol a phersonol, materion gwaith, problemau sy'n gysylltiedig ag iechyd, gofal plant a hawliau defnyddwyr.

Arbedion Ffordd o Fyw drwy DCC Rewards Direct

Mae rhaglen unigryw DCC Rewards Direct yn rhoi mynediad i'n gweithwyr at yr holl gynilion a'r manteision sy'n deillio o fod yn gyflogai i Gyngor Sir Ddinbych.

Mae ystod wych o Gynilion Ffordd o Fyw ar gael ar-lein neu ar y stryd fawr, ledled y wlad ac yn eich ardal leol ar eich bwydydd, gwyliau, bwyta allan, DIY, trydan, yswiriant, moduro a mwy. Mae 1,000 o gynigion ar gael a all arbed £100 i chi ar eich siopa bob dydd. Arbedwch ddefnyddio arian yn ôl, gostyngiadau ar-lein, siopa dros y ffôn a'ch Cerdyn Vectis am ostyngiadau yn y siop.

Ein Diwylliant Dysgu

Rydym bob amser yn annog ein gweithwyr i ddatblygu eu sgiliau i allu darparu'r gwasanaeth gorau i'n cymunedau a'n trigolion. Mae dyheadau gyrfa ein gweithwyr yn bwysig i ni. Rydym yn cynnig ystod eang o gyfleoedd dysgu a datblygu ac yn asesu anghenion datblygu gweithiwr yn rheolaidd drwy drafodaethau a chyfarfodydd un i un rheolaidd gyda'u rheolwr llinell.

Dysgu a Datblygu.

Cynllun gwirfoddoli

Mae'r cyngor yn cydnabod bod rhai gweithwyr yn dymuno cael cyfle i ddatblygu sgiliau proffesiynol a phersonol tra'n helpu pobl leol, y gymuned neu wella'r amgylchedd.

I gefnogi hyn, gall gweithwyr gymryd hyd at 5 diwrnod y flwyddyn i wirfoddoli a gwneud gwahaniaeth i'w cymuned leol. Drwy annog gweithgareddau gwirfoddol, mae Cyngor Sir Ddinbych yn dangos eu bod yn gwerthfawrogi eu gweithwyr, grwpiau lleol a chymuned Sir Ddinbych.

Buddion eraill

Yn ogystal â'r uchod, rydym yn cynnig pecyn buddion helaeth a chystadleuol sy'n cynnwys:

 • Amrywiaeth o bolisïau sy'n ystyriol o deuluoedd
 • Cynllun talebau gofal plant
 • Cyfleoedd ar gyfer hyfforddiant a datblygiad personol
 • Cynllun Beicio i'r Gwaith
 • Cynllun aberthu cyflog ceir a chynllun prydlesu ceir
 • Cynllun tâl salwch cytundebol hael
 • Cynlluniau yswiriant meddygol
 • Cymorth Iechyd Galwedigaethol mewnol
 • Profion llygaid am ddim a chyfraniadau tuag at sbectol ar gyfer gofynion VDU
 • Gostyngiad Aelodaeth Hamdden Gweithle Egnïol
 • Opsiwn i brynu Microsoft Office ar gyfer eich cyfrifiadur cartref am bris gostyngol
 • Arbed arian ar Fysiau Arriva
 • Undeb Credyd Cambrian
 • Rhowch wrth ennill cynllun

Tâl a buddion.