Lles mewn ysgolion

Gwybodaeth am lles mewn ysgolion.

Services and information

Gwasanaeth Seicoleg Addysg

Mae Seicoleg Addysg yn ein helpu ni ac eraill i ddeall sut mae plant yn datblygu ac yn dysgu yn ogystal â sut maen nhw’n meddwl, yn teimlo ac yn ymddwyn.

Rheoli Anghenion Gofal Iechyd Disgyblion

Mae’r polisi rheoli anghenion gofal iechyd disgyblion yn bolisi statudol ar gyfer ysgolion i gefnogi disgyblion gydag anghenion gofal iechyd ac i sicrhau cyn lleied o amhariad â phosibl i’w addysg.

Gwrth-fwlio

Adnoddau gwrth-fwlio a chefnogaeth ar gyfer ysgolion.

Saesneg fel Iaith Ychwanegol

Mae’r gwasanaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol yn ddarparu cefnogaeth i ddisgyblion lleiafrifoedd ethnig yn Sir Ddinbych a Chonwy y mae eu hiaith gyntaf yn wahanol i'r Saesneg neu’r Gymraeg.

Cynllun Ysgolion Iach

Mae 'Ysgol Iach' yn hyrwyddo, diogelu ac ymgorffori iechyd a lles corfforol, meddyliol a chymdeithasol ei chymuned drwy gymryd camau cadarnhaol.

Llwybr Atal Hunan-Anaf

Mae llwybr asiantaethau ar y cyd wedi ei ddatblygu i darparu ymateb diogel a gefnogir i helpu pobl ifanc sy'n hunan-niweidio ac sy’n dod i sylw staff yn gyntaf mewn lleoliadau ysgol.

Canllawiau rhwydweithio cymdeithasol

Mae rhwydweithio cymdeithasol yn llwyfan i feithrin rhwydweithiau cymdeithasol neu gysylltiadau cymdeithasol ymhlith pobl sy'n rhannu diddordebau, gweithgareddau, cefndiroedd neu gysylltiadau bywyd go iawn.

Gwasanaeth Cwnsela Annibynnol Pobl Ifanc

Mae’r Gwasanaeth Cwnslera yn rhoi cyfle i bobl ifanc siarad gyda Cwnselydd annibynnol am unrhyw achos cymdeithasol neu emosiynol sydd ganddynt, mewn modd hawdd a diogel.

Digwyddiadau tyngedfennol

Gall argyfyngau a digwyddiadau tyngedfennol darfu ar y diwrnod ysgol a gofyn am weithredu ar unwaith.