Lles mewn ysgolion

Gwybodaeth am lles mewn ysgolion.

Urddas Mislif

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi sefydlu nifer o gynlluniau fel bod pobl ifanc a phreswylwyr eraill yn cael cynnyrch mislif ecogyfeillgar a chynaliadwy am ddim, wedi eu danfon i’ch drws. Rydym wedi creu partneriaeth â Hey Girls i ddarparu cynnyrch cynaliadwy drwy wasanaeth tanysgrifiad.

Services and information

Gwasanaeth Seicoleg Addysg

Mae Seicoleg Addysg yn ein helpu ni ac eraill i ddeall sut mae plant yn datblygu ac yn dysgu yn ogystal â sut maen nhw’n meddwl, yn teimlo ac yn ymddwyn.

Rheoli Anghenion Gofal Iechyd Disgyblion

Mae’r polisi rheoli anghenion gofal iechyd disgyblion yn bolisi statudol ar gyfer ysgolion i gefnogi disgyblion gydag anghenion gofal iechyd ac i sicrhau cyn lleied o amhariad â phosibl i’w addysg.

Gwrth-fwlio

Adnoddau gwrth-fwlio a chefnogaeth ar gyfer ysgolion.

Saesneg fel Iaith Ychwanegol

Mae’r gwasanaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol yn ddarparu cefnogaeth i ddisgyblion lleiafrifoedd ethnig yn Sir Ddinbych a Chonwy y mae eu hiaith gyntaf yn wahanol i'r Saesneg neu’r Gymraeg.

Cynllun Ysgolion Iach

Mae 'Ysgol Iach' yn hyrwyddo, diogelu ac ymgorffori iechyd a lles corfforol, meddyliol a chymdeithasol ei chymuned drwy gymryd camau cadarnhaol .

Llwybr Atal Hunan-Anaf

Mae llwybr asiantaethau ar y cyd wedi ei ddatblygu i darparu ymateb diogel a gefnogir i helpu pobl ifanc sy'n hunan-niweidio ac sy’n dod i sylw staff yn gyntaf mewn lleoliadau ysgol.

Canllawiau rhwydweithio cymdeithasol

Mae rhwydweithio cymdeithasol yn llwyfan i feithrin rhwydweithiau cymdeithasol neu gysylltiadau cymdeithasol ymhlith pobl sy'n rhannu diddordebau, gweithgareddau, cefndiroedd neu gysylltiadau bywyd go iawn.

Gwasanaeth Cwnsela Annibynnol Pobl Ifanc

Gwybodaeth am Wasanaeth Cwnsela Annibynnol Pobl Ifanc Sir Ddinbych gan gynnwys sut i wneud atgyfeiriad a rhoi caniatâd.

Digwyddiadau tyngedfennol

Gall argyfyngau a digwyddiadau tyngedfennol darfu ar y diwrnod ysgol a gofyn am weithredu ar unwaith.

Anghenion Dysgu Ychwanegol (Anghenion Addysgol Arbennig)

Gwybodaeth ynglŷn â chefnogi plant a phobl ifanc gydag anawsterau a/neu anableddau dysgu.

Urddas mislif

Eitemau mislif am ddim i fyfyrwyr (8 – 18 oed) a phreswylwyr sy’n derbyn budd-dal incwm isel yn Sir Ddinbych.