Cynllun Datblygu Lleol Newydd: Cam y Strategaeth a Ffefrir / cyn i’r cyhoedd ei harchwilio

Cam cyn-adneuo datblygu cynllun yw'r cam ffurfiol cyntaf lle gall y cyhoedd gyflwyno eu sylwadau. Cafwyd ymgynghoriad rhwng 8 Gorffennaf 2019 a 30 Awst 2019. Y dogfennau a oedd ar gael ar gyfer ymgynghori oedd y Drafft y Strategaeth a Ffefrir, yr Arfarniad o Gynaliadwyedd a’r Arfarniad Rheoliadau Cynefinoedd.

CDLl Ddiweddariad Covid-19

Diweddariad Cyffredinol

Mae’r wybodaeth hon yn darparu diweddariad am gynnydd presennol gyda Chynllun Datblygu Lleol (CDLl) Newydd Sir Ddinbych 2018-2033. Yn anffodus, bu oedi oherwydd pandemig y Coronafeirws ond mae gwaith wedi parhau yn y cefndir lle bynnag bu’n bosibl. Yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf, bu nifer o ofynion newydd y mae’n rhaid i’r CDLl eu bodloni gan gynnwys newidiadau i Bolisi a Chanllawiau Cenedlaethol ac mae angen diweddaru rhywfaint o’r sylfaen dystiolaeth a baratowyd o’r blaen. Mae hyn yn cynnwys Nodyn Cyngor Technegol wedi ei ddiwygio ar risg llifogydd sy’n gofyn am ddiweddaru ein Hasesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd. Ni ellir symud ymlaen gyda’r Strategaeth CDLl na gwaith ar safleoedd hyd nes bod hyn wedi ei gwblhau. Mae gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd i fodloni’r heriau hyn. Bydd angen adolygu’r cytundeb darparu sy’n nodi’r amserlen a’r trefniadau ymgynghori ar gyfer y CDLl newydd a rhagwelir y bydd hyn yn digwydd yn ystod haf 2022.

Mae dogfen Llywodraeth Cymru ‘Cymru’r Dyfodol - y Cynllun Cenedlaethol 2040’ a dogfen Cyngor Sir Ddinbych ‘Cynllun Datblygu Lleol 2006 - 2021' yn ffurfio cynllun datblygu’r Sir nes i’r CDLl newydd gael ei fabwysiadu gan yr awdurdod cynllunio lleol. Caiff pob cais cynllunio ei asesu yn erbyn polisïau'r cynllun datblygu yn ogystal â pholisïau cynllunio fel a nodir ym Mholisi Cynllunio Cymru Rhifyn 11.

Safleoedd Ymgeisiol

Mae newidiadau sydd ar droed i bolisi a chanllawiau cenedlaethol yn cael effaith uniongyrchol ar asesiadau ar safleoedd ymgeisiol.  Rydym yn sylweddoli bod pawb yn awyddus i weld canlyniadau’r asesiadau safle ond oherwydd y gwaith parhaus, ni fydd adroddiadau am asesiadau safleoedd ymgeisiol yn cael eu gwneud tan o leiaf haf 2022. Adroddir am bob un o’r safleoedd ymgeisiol gyda’i gilydd ac ni ddarperir diweddariadau am safleoedd unigol cyn yr adrodd ffurfiol.

Dogfennau cyn i’r cyhoedd archwilio’r Cynllun

Croesawyd yr ymatebion ar:

Safleoedd Posib'

Papurau Cefndir y Strategaeth a Ffefrir / cyn i’r cyhoedd ei harchwilio

Defnyddiwyd y dogfennau hyn i ddatblygu’r Strategaeth a Ffefrir ac maent yn cael eu darparu er gwybodaeth.

Tystiolaeth Gefndir

Mae’r dogfennau hyn yn ffurfio’r sail dystiolaeth ar gyfer y Strategaeth a Ffefrir ac maent yn cael eu darparu er gwybodaeth.

Beth nesaf?

Bydd yr holl ymatebion yn cael eu hystyried a byddant yn dylanwadu ar ddatblygiad y ‘CDLl i’w archwilio gan y cyhoedd’. Mae’r CDLl i’w archwilio gan y cyhoedd yn ddrafft llawn o’r Cynllun Datblygu Lleol a bydd yn cynnwys yr holl bolisïau lleol a dyraniadau am safleoedd.

Mae disgwyl i’r CDLl i’w archwilio gael ei gyhoeddi i’r cyhoedd ymgynghori arno yn ngwanwyn 2020.

Mae gwybodaeth am y camau wedyn i’w gweld dan y pennawd.