Landlordiaid

Gwybodaeth i landlordiaid yn Sir Ddinbych.

Services and information

Rhentu Doeth Cymru (gwefan allanol)

Mae Rhentu Doeth Cymru yn prosesu cofrestriadau landlordiaid ac yn cymeradwyo trwyddedau i landlordiaid ac asiantwyr sydd angen cydymffurfio â Deddf Tai (Cymru) 2014.

Tai Aml-feddiannaeth

Pryd fyddwch chi angen trwydded tai aml-feddiannaeth a sut i wneud cais.

Mewngofnodwch neu gofrestrwch eich cyfrif budd-dal tai landlord

Mewngofnodwch neu gofrestrwch eich cyfrif budd-dal tai landlord.

Diogelu Blaendaliadau Tenantiaeth (gwefan allanol)

Gwybodaeth am y cynlluniau diogelu blaendal sydd ar gael (GOV.UK).

Cefnogaeth i denantiaid

Budd-daliadau, grantiau a chyngor i'ch tenantiaid.

Credyd Cynhwysol i landlordiaid

Mae Credyd Cynhwysol yn fudd-dal wedi ei gynllunio i gefnogi pobl sydd ar incwm isel neu yn ddi-waith.

Safonau tai preifat

Safonau i’w disgwyl mewn tŷ rhent preifat.

Cynnig i Landlordiaid

Gwybodaeth am y Cynnig i Landlordiaid a sut i wneud cais.

Cysylltu â ni: Treth y Cyngor

Rhowch wybod i ni am denantiaid sy'n symud i mewn neu allan.

Cynllun Prydlesu'r Sector Preifat Llywodraeth Cymru

Hoffai'r Cyngor brydlesu eiddo gan berchnogion am gyfnod o 5 mlynedd er mwyn diwallu angen lleol o ran tai.