Landlordiaid

Gwybodaeth i landlordiaid yn Sir Ddinbych.

Lleithder a llwydni

Mae lleithder a thyfiant llwydni yn cael ei achosi gan ormod o wlybaniaeth, a all fod yn waeth mewn tywydd oer oherwydd diffyg gwres a’r modd i awyru. Er mwyn lleihau lleithder a thyfiant llwydni yn eich cartref, gallwch wneud y canlynol:

  • cadw’r gwres ymlaen yn isel ac osgoi gwresogi un ystafell yn unig
  • sicrhau bod ffaniau echdynnu yn cael eu defnyddio a bod ffenestri ar agor wrth ymolchi/cael cawod a choginio.
  • gwella’r modd o awyru drwy agor ffenestri am gyfnod byr bob bore i gael gwared ar y gwlybaniaeth sydd wedi cronni dros nos
  • cael gwared ar anwedd a gwlybaniaeth o ffenestri ac arwynebau cyn gynted ag y mae'n ymddangos
  • ceisio osgoi sychu dillad ar reiddiaduron neu wresogyddion
  • cadw bwlch bach rhwng dodrefn mawr a’r wal er mwyn caniatáu i aer gylchredeg

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am leithder a llwydni o lyfrgell adnoddau Rhentu Doeth Cymru (gwefan allanol)

Services and information

Rhentu Doeth Cymru (gwefan allanol)

Mae Rhentu Doeth Cymru yn prosesu cofrestriadau landlordiaid ac yn cymeradwyo trwyddedau i landlordiaid ac asiantwyr sydd angen cydymffurfio â Deddf Tai (Cymru) 2014.

Tai Aml-feddiannaeth

Pryd fyddwch chi angen trwydded tai aml-feddiannaeth a sut i wneud cais.

Mewngofnodwch neu gofrestrwch eich cyfrif budd-dal tai landlord

Mewngofnodwch neu gofrestrwch eich cyfrif budd-dal tai landlord.

Diogelu Blaendaliadau Tenantiaeth (gwefan allanol)

Gwybodaeth am y cynlluniau diogelu blaendal sydd ar gael (GOV.UK).

Cefnogaeth i denantiaid

Budd-daliadau, grantiau a chyngor i'ch tenantiaid.

Credyd Cynhwysol i landlordiaid

Mae Credyd Cynhwysol yn fudd-dal wedi ei gynllunio i gefnogi pobl sydd ar incwm isel neu yn ddi-waith.

Safonau tai preifat

Safonau i’w disgwyl mewn tŷ rhent preifat.

Cynnig i Landlordiaid

Gwybodaeth am y Cynnig i Landlordiaid a sut i wneud cais.

Cysylltu â ni: Treth y Cyngor

Rhowch wybod i ni am denantiaid sy'n symud i mewn neu allan.