Trwyddedau parcio glan môr yn is

Mae'r dudalen hon ar gyfer pobl 60 oed a hŷn. Dylai pobl o dan 60 oed edrych ar y dudalen trwyddedau parcio pris llawn ger y traeth.

Os ydych chi’n defnyddio meysydd parcio ger y traeth yn rheolaidd, gallai prynu trwydded barcio arbed arian i chi.

Sut ydw i’n defnyddio’r drwydded barcio hon?

Fe gewch chi ddefnyddio’r drwydded barcio glan môr neu arhosiad hir yn y meysydd parcio hyn:

Os ydych chi’n dangos eich trwydded barcio’n glir yn eich cerbyd, ni fydd angen i chi brynu tocynnau talu ac arddangos i barcio yn y meysydd parcio hyn.

Sut ydw i’n gwneud cais am drwydded barcio?

Os ydych chi’n 60 oed neu’n hŷn bydd y ffi am eich trwydded glan môr yn is.

Gallwch brynu trwyddedau prisiau gostyngedig i feysydd parcio yn ein Siopau Un Alwad. Gall cwsmeriaid sy’n adnewyddu trwydded pris gostyngedig hefyd ei phrynu drwy ffonio Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01824 706000.

Pan fyddwch chi’n gwneud eich cais cyntaf am drwydded ar gyfradd is, bydd arnom ni angen copi o’ch dogfen cofrestru cerbyd yn ogystal â chopi o un o’r canlynol:

  • trwydded yrru
  • tystysgrif geni (a phrawf o’ch preswyliaeth e.e. bil gwasanaeth gyda’ch cyfeiriad arno)
  • pasbort (a phrawf o’ch preswyliaeth)
  • hawl gan yr Adran Gwaith a Phensiynau i bensiwn ar ôl ymddeol

Faint mae’n gostio?

Os ydych chi’n 60 oed neu’n hŷn codir ffi is arnoch chi, sef £35. Bydd yn cynyddu i £50 o 2 Ebrill 2024.

Mae’n costio £5 i adnewyddu trwydded wedi ei dwyn neu ei cholli.

Petaech chi’n newid eich cerbyd mae’n rhaid i chi anfon eich trwydded yn ôl atom ni ac fe wnawn ni roi un newydd i chi. Ni chodir tâl am hyn.