Cynllun Datblygu Lleol - Tystiolaeth, monitro a gwybodaeth

CDLl Ddiweddariad Covid-19

Diweddariad Cyffredinol

Mae’r wybodaeth hon yn darparu diweddariad am gynnydd presennol gyda Chynllun Datblygu Lleol (CDLl) Newydd Sir Ddinbych 2018-2033. Yn anffodus, bu oedi oherwydd pandemig y Coronafeirws ond mae gwaith wedi parhau yn y cefndir lle bynnag bu’n bosibl. Yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf, bu nifer o ofynion newydd y mae’n rhaid i’r CDLl eu bodloni gan gynnwys newidiadau i Bolisi a Chanllawiau Cenedlaethol ac mae angen diweddaru rhywfaint o’r sylfaen dystiolaeth a baratowyd o’r blaen. Mae hyn yn cynnwys Nodyn Cyngor Technegol wedi ei ddiwygio ar risg llifogydd sy’n gofyn am ddiweddaru ein Hasesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd. Ni ellir symud ymlaen gyda’r Strategaeth CDLl na gwaith ar safleoedd hyd nes bod hyn wedi ei gwblhau. Mae gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd i fodloni’r heriau hyn. Bydd angen adolygu’r cytundeb darparu sy’n nodi’r amserlen a’r trefniadau ymgynghori ar gyfer y CDLl newydd a rhagwelir y bydd hyn yn digwydd yn ystod haf 2022.

Mae dogfen Llywodraeth Cymru ‘Cymru’r Dyfodol - y Cynllun Cenedlaethol 2040’ a dogfen Cyngor Sir Ddinbych ‘Cynllun Datblygu Lleol 2006 - 2021' yn ffurfio cynllun datblygu’r Sir nes i’r CDLl newydd gael ei fabwysiadu gan yr awdurdod cynllunio lleol. Caiff pob cais cynllunio ei asesu yn erbyn polisïau'r cynllun datblygu yn ogystal â pholisïau cynllunio fel a nodir ym Mholisi Cynllunio Cymru Rhifyn 11.

Safleoedd Ymgeisiol

Mae newidiadau sydd ar droed i bolisi a chanllawiau cenedlaethol yn cael effaith uniongyrchol ar asesiadau ar safleoedd ymgeisiol.  Rydym yn sylweddoli bod pawb yn awyddus i weld canlyniadau’r asesiadau safle ond oherwydd y gwaith parhaus, ni fydd adroddiadau am asesiadau safleoedd ymgeisiol yn cael eu gwneud tan o leiaf haf 2022. Adroddir am bob un o’r safleoedd ymgeisiol gyda’i gilydd ac ni ddarperir diweddariadau am safleoedd unigol cyn yr adrodd ffurfiol.

Adroddiad Monitro Blynyddol y CDLl

Dan rwymedigaethau adran 76 Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, fel y'i diwygiwyd, ac adran 37 o Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) 2005, mae'n ddyletswydd ar y Cyngor i lunio adroddiad monitro blynyddol i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref bob blwyddyn a’i gyhoeddi ar ei wefan.

Mae monitro’n rhan hanfodol o adborth o fewn y broses o lunio polisïau. Dylai nodi'r heriau allweddol, y cyfleoedd a'r ffyrdd posib' ymlaen i adolygu ac addasu polisïau lleol. Mae'r broses yn offeryn i fesur perthnasedd a llwyddiant y CDLl a nodi unrhyw newid angenrheidiol. Mae hefyd yn rhoi adborth ar y graddau mae strategaeth a pholisïau’r CDLl yn cael eu darparu a'u cyflawni.

Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2019 (PDF, 623KB)

Asesiad Canlyniadau Llifogydd Strategol - Diweddariad

Asesiad Canlyniadau Llifogydd Strategol - Adroddiad Terfynol (Ionawr 2018) (PDF, 15.09MB)

Atodiad A – Aneddiadau Manwl

Atodiad B

Asesiad Safle Datblygu (MS Excel, 58KB)

Atodiad C

Parthau Llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 3.71MB)

Ffermydd gwynt

Asesiad o’r Farchnad Dai Leol

Asesiad o Angen, Galw a Fforddiadwyedd y Farchnad Dai Leol yn Sir Ddinbych (PDF, 2.1MB)

Astudiaeth Adwerthu - Capasiti

Astudiaeth Adwerthu Sir Ddinbych 2018 - Capasiti Adwerthu (PDF, 6.1MB)

Asesiad ac Archwiliad o Fannau Agored

Asesiad ac Archwiliad o Fannau Agored (PDF, 11.13MB)

Gwiriad Iechyd Canol Tref

Gwiriad Iechyd Canol Tref 2018 (PDF, 17.04MB)

Asesiad o Dir Cyflogaetha Thwf Economaidd

Astudiaeth deiliadaeth tai newydd

Astudiaeth Deiliadaeth Tai Newydd (PDF, 692KB)

Cysylltu â ni