Tŷ a Gardd Hanesyddol Nantclwyd y Dre

Wal gardd Nantclwyd y Dre wedi dymchwel

Ar 9 Ionawr, canfuwyd bod wal gardd Nantclwyd y Dre wedi dymchwel yn sylweddol, gyda llawer iawn o rwbel yn llenwi llwybr troed Cwningar y Castell, gan adael rhan ansefydlog o wal ar ôl.

Mae mesurau diogelwch wedi’u rhoi ar waith a byddant yn aros ar waith wrth i gynlluniau gael eu cytuno i sicrhau bod modd i waith ddechrau i symud y rwbel a thynnu rhannau anniogel o’r wal i lawr.

Pan fydd y gwaith hanfodol wedi’i gwblhau, caiff trafodaethau pellach am ailadeiladu’r wal eu cynnal.

Tŷ Hanesyddol Nantclwyd y Dre

Nantclwyd y Dre yw’r ennillwyr o’r wobr Trysor Cudd Visit Wales 2017 a 2018.

Nantclwyd-y-Dre garden


Amseroedd agor

Mae Nantclwyd y Dre ar agor yn yr amseroedd canlynol: 

Hydref i fis Mawrth

Gallwch drefnu ymweliad grŵp yn ystod mis Hydref i fis Mawrth drwy anfon e-bost atom neu drwy ffonio 01824 709822, rhwng 10am a 3pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Ebrill tan Medi

 • Dydd Iau: 11am i 5pm
 • Dydd Gwener: 11am i 5pm
 • Dydd Sadwrn: 11am i 5pm

Mynediad olaf: 4pm

Prisiau

Os ydych yn talu’r pris llawn i fynd i Garchar Rhuthun neu Nantclwyd y Dre, cewch 20% oddi ar bris mynediad i’r safle arall wrth ddangos eich derbynneb. Mae hyn yn ddilys am y tymor cyfan.

 • Oedolyn: £7.00
 • Oedolyn - mynediad i’r ardd yn unig: £3.00
 • Plant 5 i 16 oed: £6.00
 • Plant - mynediad i’r ardd yn unig: £2.00
 • Plant dan 5 oed: Am ddim
 • Teulu (4 person o leiaf 1 plentyn): £20.00
 • Pobl hŷn (60 oed +): £6.00
 • Myfyrwyr: £6.00
 • Grwpiau o 15+ person: £3.00 y pen
 • Gofalwr gydag ymwelwr anabl: Am ddim
 • Clwb Archeolegwyr Ifanc: Am ddim

Cysylltu â ni

Stryd y Castell
Rhuthun
LL15 1DP

Ebost: treftadaeth@sirddinbych.gov.uk

Ffôn: 01824 709822

Cyfryngau cymdeithasol

Manylion am Nantclwyd y Dre

Dewch ar daith drwy saith oes Nantclwyd y Dre, plasty trefol ffrâm bren dyddiedig hynaf yn Cymru.

Adeiladwyd y tŷ gwreiddiol yn 1435 ond mae wedi ei estyn a’i uwchraddio sawl gwaith wedi hynny.

Mae Nantclwyd y Dre wedi ei adfer yn hyfryd fel bod modd i ni gael cipolwg ar fywydau’r preswylwyr gwahanol ac ar ffasiwn y blynyddoedd a fu.

Mae modd i ymwelwyr weld ystlumod pedol lleiaf yn yr atig trwy'r 'Camera Ystlumod' a defnyddio sgriniau rhyngweithiol i ddysgu mwy am y tŷ a'i drigolion.

Dewch i ymweld â'r Ardd Arglwyddi sydd wedi hadfer yn llawn , mae mynediad i'r Ardd Arglwyddi wedi'i gynnwys yn y pris mynediad i'r tŷ.

Dyma'r meysydd parcio agosaf:

Llogi man cyfarfod hwn

Gallwch logi ystafelloedd parlwr Nantclwyd y Dre ar gyfer digwyddiadau, partion a cyfarfodydd. Bydd angen i chi drefnu eich arlwyaeth eich hun a gallwch ddefnyddio ein cegin a’n hoergell. Mae gan y lleoliad hwn le ar gyfer hyd at 60 o westeion.

 • Yn ystod amseroedd ymweld cyhoeddus: £25 yr awr
 • Y tu allan i amseroedd ymweld cyhoeddus: £25 yr awr + ffi untro o £45

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.