Tŷ a Gardd Hanesyddol Nantclwyd y Dre

Tŷ Hanesyddol Nantclwyd y Dre

Mae Nantclwyd y Dre ar gau. Bydd Nantclwyd y Dre yn ailagor ddydd Sadwrn 23 Mawrth tan 30 Medi 2024. Byddwn yn agored bob dydd Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn o 10:30am tan 5:00pm, ac mae mynediad olaf am 4:00pm.

Beth am deithio mewn amser wrth gamu trwy saith oes Nantclwyd y Dre ac ymlacio yn hyfrydwch tawel Gardd yr Arglwydd?

Nantclwyd y Dre yw’r ennillwyr o’r wobr Trysor Cudd Visit Wales 2017, 2018 a 2023.

Delweddau

Delweddau

Nantclwyd y dre -

Nantclwyd y dre -

Nantclwyd y dre -

Nantclwyd y dre -

Manylion am Nantclwyd y Dre

Mae Nantclwyd y Dre yn cynnig cyfle unigryw i archwilio mwy na 500 mlynedd o hanes, o’r cyfnod canoloesol i’r 20fed ganrif. Camwch drwy saith oes y tŷ rhestredig Gradd I hwn sydd wedi’i adnewyddu’n hyfryd, wrth iddo ddatgelu bywydau ei breswylwyr. Dechreuwch eich taith ym 1435 a dysgu am sut wnaeth yr adeilad ehangu o fod yn dŷ gwehydd i fod yn dŷ tref cyfreithiwr o’r 17eg ganrif ac ysgol Fictoraidd i ferched ifanc. 

Mae Gardd yr Arglwydd yn le hyfryd o dawel yng nghanol Rhuthun. Dewch â phicnic neu ewch am dro trwy wyrddni hardd, lliwiau llachar gyda golygfeydd o Fryniau Clwyd a Chastell Rhuthun yn gefndir.

Gall ymwelwyr ifanc fod yn “Archwilwyr Ifanc” gyda’n llwybrau a bagiau benthyg wedi’u dylunio’n arbennig i’w helpu i ddysgu mwy am hanes a natur Nantclwyd y Dre.

Mae ein camera ystlumod yn gyfle gwych i weld ein clwyd arbennig o ystlumod pedol lleiaf, ystlumod hirglust ac ystlumod lleiaf. 

Os ydych chi’n chwilio am anrheg unigryw, mae ein siop yn llawn cynnyrch gan gynhyrchwyr lleol, gan gynnwys dewis o jamiau a siytni wedi’u gwneud gyda ffrwythau a gafodd eu cynaeafu o Ardd yr Arglwydd.

Mae Nantclwyd y Dre yn lleoliad unigryw a phersonol ar gyfer priodas, partneriaeth sifil neu i adnewyddu addunedau.

Dyma'r meysydd parcio agosaf:

Quality Assured logoHidden Gem 2023 award

Amseroedd agor

Mae Nantclwyd y Dre ar agor yn yr amseroedd canlynol: 

Hydref i fis Mawrth

Gallwch drefnu ymweliad grŵp yn ystod mis Hydref i fis Mawrth drwy anfon e-bost atom neu drwy ffonio 01824 709822.

Ebrill tan Medi

 • Dydd Iau: 10:30am i 5pm
 • Dydd Gwener: 10:30am i 5pm
 • Dydd Sadwrn: 10:30am i 5pm

Mynediad olaf: 4pm

Prisiau

Os ydych yn talu’r pris llawn i fynd i Garchar Rhuthun neu Nantclwyd y Dre, cewch 20% oddi ar bris mynediad i’r safle arall wrth ddangos eich derbynneb. Mae hyn yn ddilys am y tymor cyfan.

 • Oedolyn: £9.00
 • Plant 5 i 16 oed: £7.00
 • Plentyn dan 5 oed: am ddim
 • Tocyn teulu - 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn: £25.00
 • Tocyn teulu - 1 oedolyn a hyd at 3 plentyn: £16.00
 • Pris grŵp - o leiaf 15 o bobl: £7.50 y pen (£50 ychwanegol yn ystod y tymor y bydd ar gau)
 • Grŵp ysgol: £5.00 y plentyn (£50 ychwanegol yn ystod y tymor y bydd ar gau)
 • 1 gofalwr yn dod gydag ymwelydd anabl: am ddim
Tocyn Gardd

Tocyn Gardd

Mae'r tocyn yn cynnwys:

 • mynediad am ddim i erddi Nantclwyd y Dre yn ystod oriau agor 2024
 • ffordd hawdd a chyfleus i gyrraedd y gerddi
 • hefyd yn cynnwys 20% oddi ar bris mynediad i dy Nantclwyd y Dre unrhyw adeg yn ystod yr oriau agor

Prisiau

 • Teulu (4 person o leiaf 1 plentyn): £15
 • Oedolyn: £10

Telerau ac amodau

 • Mae Tocyn Gardd yn caniatáu mynediad am ddim ir ardd yn ystod oriau agor arferol (nid yw'n cynnwys digwyddiadau lle mae'n rhaid talu)
 • Mae'r tocyn yn ddilys tan 30 Medi 2024
 • Dim ond deiliad y tocyn all ddefnyddio'r tocyn ac ni ellir ei drosglwyddo i unrhyw ddefnyddiwr arall
 • Bydd y tocyn yn caelei dynnu'n ôl os bydd yn cael ei gamddefnyddio
 • Gellir cael tocyn newydd yn lle un sydd wedi ei golli neu ei ddifrodi (tâl o £1)

Er mwyn prynu Tocyn Gardd galwch heibio Nantclwyd Y Dre yn ystod oriau agor a byddwn n cyhoeddi eich tocyn, yn barod i'w ddefnyddio ar unwaith.

Cysylltu â ni

Stryd y Castell
Rhuthun
LL15 1DP

Ebost: treftadaeth@sirddinbych.gov.uk

Ffôn: 01824 709822

Cyfryngau cymdeithasol

Llogi man cyfarfod hwn

Gallwch logi ystafelloedd parlwr Nantclwyd y Dre ar gyfer digwyddiadau, partion a cyfarfodydd. Bydd angen i chi drefnu eich arlwyaeth eich hun a gallwch ddefnyddio ein cegin a’n hoergell. Mae gan y lleoliad hwn le ar gyfer hyd at 60 o westeion.

 • Yn ystod amseroedd ymweld cyhoeddus: £25 yr awr
 • Y tu allan i amseroedd ymweld cyhoeddus: £25 yr awr + ffi untro o £45

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.