Gofalwyr 

Os ydych chi’n gofalu am rywun, fe allwn ni eich cefnogi gyda’ch dyletswyddau.

Services and information

Asesiad o anghenion gofalwr

Gwybodaeth am Asesiad o anghenion gofalwr.

Gofalwyr sy’n Oedolion

Yr wybodaeth a chefnogaeth sydd ar gael i ofalwyr sy’n oedolion.

Cerdyn argyfwng gofalwyr

Mwy o wybodaeth am Gardiau Argyfwng Gofalwyr a sut i dderbyn un.

Gofalwyr ifanc

Os ydych chi dan 18 oed ac yn gofalu am rywun, fe allwn ni eich helpu chi.

Siarter Gofalwyr Sir Ddinbych

Mae ein Siarter Gofalwyr yn annog sefydliadau i gynnig cymorth a dealltwriaeth i ofalwyr yn ein cymuned.

Llywodraeth Cymru: Siarter ar gyfer gofalwyr di-dâl (gwefan allanol)

Siarter yn egluro hawliau cyfreithiol gofalwyr di-dâl yng Nghymru o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Gofal ysbaid a seibiannau byr i ofalwyr

Gwybodaeth am yr hyn sydd ar gael i alluogi gofalwyr i gael seibiant am ychydig oriau bob wythnos, ychydig ddiwrnodau bob mis, neu’n hirach hyd yn oed.

Cefnogaeth ariannol a chyngor

Cefnogaeth ariannol a chyngor i ofalwyr .

Eiriolaeth

Gwybodaeth ac arweiniad ar eiriolaeth.

Diogelu oedolion

Beth i’w wneud os byddwch yn ofni fod oedolyn mewn perygl o gael ei gam-drin.

Hyfforddiant ar gyfer gofal cymdeithasol

Rydym yn darparu cyrsiau hyfforddi am ddim ar gyfer darparwyr gofal cymdeithasol ar draws y sector cyfan yn Sir Ddinbych.

Bathodyn Glas

Gwneud cais am fathodyn glas neu i’w adnewyddu.

Teleofal

Mae Teleofal yn fath penodol o dechnoleg gynorthwyol sy'n defnyddio synwyryddion a larymau i gadw pobl yn ddiogel yn eu cartrefi tra'n cynnal eu hannibyniaeth.

Cymorth i ofalwyr gan sefydliadau eraill

Cymorth gan sefydliadau eraill i ofalwyr yn Sir Ddinbych.