Oedolion

Ffeindiwch ba help a chymorth sydd ar gael i oedolion yn Sir Ddinbych.

Services and information

Diogelu oedolion

Beth i’w wneud os byddwch yn ofni fod oedolyn mewn perygl o gael ei gam-drin.

Beth sydd o bwys i chi a sut y gallwch eich helpu eich hunan

Darganfyddwch sut i gael cymorth gyda thasgau bob dydd fel y gallwch aros yn eich cartref.

A yw fy nghartref yn addas ar fy nghyfer?

Newid a gwella fy nghartref fel y gallaf fyw'n ddiogel ac yn annibynnol.

Pwyntiau Siarad

Darganfod pwynt siarad.

Help i fyw adref

Os ydych chi'n cael problemau symud o gwmpas yn ddiogel, hyd yn oed gyda help cyfarpar, efallai gallem roi ychydig o gefnogaeth i chi i'ch helpu i barhau i fyw adref.

Cam-drin domestig

Mae yna nifer o sefydliadau a all helpu os byddwch chi neu rywun rydych chi’n eu hadnabod yn dioddef cam-drin domestig.

Deddf Gallu Meddwl

Cymorth i bobl y mae eu gallu i wneud penderfyniadau’n cael ei effeithio gan broblemau iechyd meddwl.

Digartrefedd

Gwybodaeth a chyngor i bobl sy'n ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref.

Talu am ofal

Efallai bydd rhaid i chi gyfrannu at gost eich gofal.

Dementia

Beth yw dementia, sut i gael help a sut mae’r Cyngor yn gweithio tuag at fod yn gyngor sy’n deall dementia.

Newidiadau i ofal a chymorth yng Nghymru

Darganfyddwch sut rydym yn darparu gofal a chefnogaeth.

Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid

Mae'r Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid yn darparu diogelwch cyfreithiol ar gyfer pobl ddiamddiffyn mewn ysbyty neu gartref gofal.

Atal codymau

Mae yna wasanaeth atal codymau yng ngogledd Cymru i unrhyw un dros 65 oed sydd wedi cael codwm neu'n ofni cael codwm.

Teleofal

Mae Teleofal yn fath penodol o dechnoleg gynorthwyol sy'n defnyddio synwyryddion a larymau i gadw pobl yn ddiogel yn eu cartrefi tra'n cynnal eu hannibyniaeth.

Datganiad sefyllfa'r farchnad

Rydym yn comisiynu gofal cymdeithasol a gwasanaethau cymorth i oedolion gan sawl gwahanol sefydliad.

Un Pwynt Mynediad

Gwybodaeth am y Un Pwynt Mynediad

Camddefnyddio sylweddau

Cymorth ac arweiniad i bobl yr effeithir arnynt gan gamddefnyddio alcohol, cyffuriau anghyfreithlon, neu feddyginiaethau dros y cownter neu bresgripsiwn.

Nam ar y synhwyrau

Gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael i bobl â nam ar y synhwyrau megis byddardod, trwm eu clyw, dallineb, nam ar eu golwg neu fyddardod-dallineb.

Atwrneiaeth Arhosol

Mae atwrneiaeth arhosol (LPA) yn ddogfen gyfreithiol sy'n gadael i chi benodi un neu fwy o bobl i'ch helpu i wneud penderfyniadau neu i wneud penderfyniadau ar eich rhan.