Sir Ddinbych mwy gwyrdd

Yr hyn rydym ni eisiau

Dod yn sefydliad Di-garbon Net erbyn 2030, a chyfoethogi, cynnal a gwella ein hasedau naturiol i gefnogi bioamrywiaeth. Mae’n rhaid i ni hefyd liniaru a gweithio gyda chymunedau i ymdopi ag effeithiau’r newid yn yr hinsawdd.

Ein nod:

 1. Darparu ein Strategaeth ar Newid Hinsawdd a Newid Ecolegol i ddod yn gyngor ecolegol gadarnhaol a di-garbon net erbyn 2030, gan gynnwys:
  • Cynyddu capasiti ynni adnewyddadwy mewn adeiladu y mae'r cyngor yn berchen arnynt ac yn eu gweithredu
  • Lleihau allyriadau carbon o’n cadwyn gyflenwi
  • Gwrthbwyso allyriadau carbon drwy blannu coed a mesurau eraill
  • Cynyddu'r cynefinoedd sydd ar gael ar gyfer peillio a bywyd gwyllt
  • Cynyddu dolydd blodau gwyllt brodorol newydd ar draws y sir
 2. Gwella cyfraddau ailgylchu a lleihau gwastraff drwy:
  • Weithredu gwasanaeth gwastraff newydd
  • Lleihau'r defnydd o blastig untro mewn ysgolion
 3. Cefnogi cymunedau i liniaru ac ymdopi ag effeithiau’r newid yn yr hinsawdd drwy:
  • Gynyddu rhandiroedd a chyfleoedd i dyfu bwyd yn y gymuned
  • Darparu cynlluniau i leihau perygl llifogydd arfordirol a mewndirol. Mae hyn yn cynnwys cymorth ar reoli tir gerllaw dyfrffyrdd
  • Annog rheoli rhostiroedd er mwyn lleihau’r perygl o dannau gwyllt, gan weithio gyda pherchnogion tir, ffermwyr, cymunedau a chyrff statudol