Sir Ddinbych iachach, hapusach a gofalus

Yr hyn rydym ni eisiau

Hyrwyddo diogelwch, gwytnwch a lles pobl o bob oedran, gan ddefnyddio rhwydweithiau cymunedol cryf sy'n galluogi pobl i fyw'n ddiogel, hapus, annibynnol a derbyn cymorth lle bo angen.

Ein nod:

 1. Sicrhau bod cynnig gofal cymdeithasol y cyngor o safon uchel, gan gynnwys:
  • Hyrwyddo diwylliant cryf o ddiogelu plant, pobl ifanc ac oedolion yn y sir
  • Darparu'r gofal a'r gefnogaeth orau bosibl i'n rôl Rhianta Corfforaethol
  • Cefnogi'r rheiny ag anghenion dysgu ychwanegol neu gymhleth
  • Gweithio gyda rhieni i wella cefnogaeth a seibiant i ofalwyr. Mae hyn yn cynnwys gofalwyr o bob oed
  • Parhau i weithio tuag at fod yn Sefydliad Cyfeillgar i Ddementia.*
  • Gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gyfrannu at ddarparu gwasanaeth gofal cenedlaethol o ansawdd uchel
 2. Cefnogi lles, iechyd meddwl a gwytnwch unigolion o fewn cymunedau drwy:
  • Sicrhau mynediad at y wybodaeth, cyngor a’r cymorth cywir drwy Un Pwynt Mynediad, Llywiwr Cymunedol a Gwasanaeth Llyfrgell
  • Annog cymunedau i fod yn oed-gyfeillgar, rhyng-genedlaethol a chynhwysol, gan leihau unigedd ac unigrwydd*
  • Cefnogi cyfleusterau chwaraeon lleol i ddod â phobl ynghyd

* Amcanion Cydraddoldeb.