Sir Ddinbych sy'n dysgu a thyfu

Dysg

Yr hyn a ddymunwn

Cefnogi darpariaeth dysgu a hyfforddi o ansawdd, gan gynnwys datblygu sgiliau Cymraeg, sy’n galluogi pobl o bob oed i gyflawni eu llawn botensial yn bersonol ac yn broffesiynol, a hefyd yn mynd i’r afael ag anghydraddoldeb ac amddifadedd addysgol.

Yr hyn y bwriadwn ei wneud:

 1. Hyrwyddo dysgu a datblygiad ein plant a phobl ifanc drwy:
  • Gefnogi datblygiad plant yn y blynyddoedd cynnar
  • Gweithio gydag ysgolion a GwE, ein partner gwella ysgolion, i gynnal safonau uchel mewn darpariaeth addysg sy’n cael gwared â rhwystrau rhag dysgu ac yn arwain at gyflawniad da
  • Cefnogi ysgolion i gyflawni safonau newydd fel y rhai a bennir yn y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg, y cwricwlwm newydd i Gymru a’r côd Anghenion Dysgu Ychwanegol.*
 2. Darparu adeiladau a chyfleusterau o ansawdd uchel sy’n bodloni anghenion disgyblion, teuluoedd a’r gymuned ehangach, gan gynnwys gweithio â Rhaglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu Llywodraeth Cymru.
 3. Gweithio gyda phartneriaid (gan gynnwys colegau a phrifysgolion) i sicrhau bod pobl o bob oedran, gan gynnwys pobl ddiamddiffyn a’r rhai yn ein gofal ni, yn gadarn ac yn barod am waith, addysg bellach, neu hyfforddiant, wedi’i ategu gan:
  • Y cyfleoedd iawn am waith
  • Mynediad at waith gwirfoddol, profiad gwaith a phrentisiaethau o ansawdd uchel.*
  • Dysgu personol a phroffesiynol (sgiliau bywyd, er enghraifft, neu 'sgiliau gwyrdd').
 4. Hybu lles plant o deuluoedd difreintiedig ac isel eu hincwm. Mae hynny’n cynnwys ymestyn y ddarpariaeth prydau ysgol am ddim i holl ddisgyblion ein hysgolion cynradd a gweithio i leihau diffyg cyrhaeddiad ymysg plant a phobl ifanc drwy’r cynllun Tegwch mewn Addysg a’r prosiect Pris Tlodi Disgyblion.*

* Amcanion cydraddoldeb.