Sir Ddinbych sy'n dysgu a thyfu

Yr hyn rydym ni eisiau

Cefnogi darpariaeth dysgu a hyfforddi o ansawdd sy’n galluogi pobl o bob oed i gyflawni eu llawn botensial, yn bersonol ac yn broffesiynol.

Ein nod:

 1. Hyrwyddo darpariaeth dysgu a datblygu ein plant a phobl ifanc drwy:
  • Wella’r cymorth a’r cyngor sydd ar gael i rieni
  • Cefnogi datblygiad plant y blynyddoedd cynnar
  • Gweithio gydag ysgolion a GwE, ein partner gwella ysgolion, i gefnogi darpariaeth safonau addysg uchel sy’n gwaredu rhwystrau i ddysgu ac yn arwain at gyflawniad da
  • Cefnogi Ysgolion i ddarparu yn erbyn safonau newydd, megis Cynllun Strategol y Gymraeg Mewn Addysg, y cwricwlwm newydd i Gymru, a’r cod Anghenion Dysgu Ychwanegol*
  • Darparu adeiladau a chyfleusterau o ansawdd uchel, gan weithio mewn partneriaeth gyda Rhaglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu Llywodraeth Cymru
 2. Cefnogi ysgolion i drosglwyddo i fod yn Ysgolion sy’n Canolbwyntio ar Gymunedau, gan ddarparu ystod o wasanaethau a gweithgareddau i helpu i fodloni anghenion disgyblion, eu teuluoedd, a’r gymuned ehangach.
 3. Gweithio gyda phartneriaid (gan gynnwys colegau a phrifysgolion) i sicrhau fod pobl o bob oedran, gan gynnwys y rhai diamddiffyn a'r rhai dan ein gofal ni, yn gadarn ac yn barod am gyflogaeth, addysg bellach, neu hyfforddiant, gyda chefnogaeth:
  • Y cyfleoedd cywir ar gyfer gwaith
  • Mynediad at waith gwirfoddol, profiad gwaith a chyfleoedd prentisiaeth o ansawdd uchel*
  • Dysgu personol a phroffesiynol (e.e sgiliau bywyd neu 'sgiliau gwyrdd')
  • Cynnig allgyrsiol cryf sydd ar gael i bobl ifanc drwy’r ddarpariaeth Gwasanaeth Ieuenctid

* Amcanion cydraddoldeb.