Sir Ddinbych ffyniannus

Yr hyn rydym ni eisiau

Cefnogi'r adferiad yn dilyn y pandemig, gan gynnwys manteisio ar gyfleoedd i alluogi trigolion i gael mynediad at gyflogaeth ac incwm da. Rydym yn awyddus i ddefnyddio twf economaidd fel cymhelliant ar gyfer lleihau anghydraddoldeb a thlodi.

Ein nod:

 1. Cydweithio gyda chymunedau a phartneriaid i ddarparu prosiectau a mentrau a fydd yn ysgogi twf economaidd, gan gynnwys:
  • Gweithio gydag Uchelgais Gogledd Cymru ar brosiectau Bargen Dwf Gogledd Cymru
  • Rhaglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru
  • Cronfa Codi'r Gwastad Llywodraeth y DU
  • Marchnad y Frenhines yn y Rhyl, a fydd yn darparu cyflogaeth a neuadd aml-ddefnydd gan gynnig casgliad o fwytai artisan, a gofod ar gyfer manwerthu a digwyddiadau
  • Hen Ysbyty Gogledd Cymru yn Ninbych, a fydd yn darparu swyddi adeiladu a chyfleoedd prentisiaeth yn ystod y cyfnod adeiladu, a chartrefi a chyfleusterau cymunedol yn yr hirdymor
 2. Datblygu strategaeth economaidd a fydd yn:
  • Datblygu economi gwyrdd Sir Ddinbych
  • Cefnogi busnesau gwledig
  • Adfywio canol trefi
  • Gwella ein cynnig twristiaeth
 3. Darparu cyngor a chymorth a fydd yn:
  • Galluogi twf busnes a datblygiad economaidd cryf
  • Cefnogi twf yr economi gymdeithasol leol, yn cynnwys busnesau cymunedol, cydweithredol a mentrau cymdeithasol
  • Sicrhau buddion i’r gymuned leol drwy brosesau caffael a phartneriaethau cymdeithasol