Cyngor sy'n cael ei gynnal yn dda ac sy'n uchel ei berfformiad

Cyngor

Yr hyn rydym ni eisiau

Bod yn gyngor teg, tryloyw, sy’n perfformio’n dda, yn cynnig gwerth am arian, ac yn cynnig gwasanaeth da i gwsmeriaid yn gyson. Mae’r cyngor yn awyddus i fod yn gyflogwr creadigol, dewr, uchelgeisiol, hyderus a rhagorol, wedi’i gefnogi gan drefniadau sicrwydd a rheolaeth gref.

Ein nod:

 1. Sefydlu diwylliant cadarnhaol o uchelgais, tryloywder a gwelliant parhaus drwy:
  • Fod yn sefydliad ‘dysgu’ sy’n defnyddio adborth a gwersi a ddysgwyd i annog gwelliant sefydliadol
  • Meithrin diwylliant sy’n croesawu her briodol a theg
  • Defnyddio uniondeb, parch, undod ac urddas ym mhopeth a wnawn
 2. Bod yn agos at ein cymunedau drwy:
  • Wella ein systemau a’n prosesau fel bod bob un o’n cwsmeriaid yn derbyn gwasanaeth da a dibynadwy yn gyson
  • Gwella ein gwasanaethau drwy hyrwyddo, ymgysylltu a chyfathrebu ystyrlon â’r cyhoedd, cynghorau Dinas, Tref a Chymuned, a phartneriaid*
  • Gweithio mewn partneriaeth i gefnogi economi sy’n hyrwyddo gwaith teg, cyfiawnder a chaffaeliad cyhoeddus sy’n gymdeithasol gyfrifol, er mwyn cyfoethogi’r gadwyn gyflenwi leol*
 3. Nodi disgwyliadau perfformiad clir drwy:
  • Hyrwyddo diwylliant cryf o ran rheoli perfformiad a bod yn dryloyw mewn perthynas â’n perfformiad fel cyngor
  • Sicrhau ein bod yn arfer ein saith swyddogaeth llywodraethu craidd yn effeithiol, ac yn defnyddio adnoddau’n effeithiol. Mae’r swyddogaethau hyn yn cynnwys cynllunio corfforaethol, cynllunio ariannol, rheoli perfformiad, rheoli risg, cynllunio’r gweithlu, asedau a chaffael
  • Gweithio mewn modd adeiladol gyda’n rheoleiddwyr ac ombwdsmyn
  • Sicrhau fod gwerth am arian yn cael ei sefydlu o fewn ein diwylliant sefydliadol, a bod penderfyniadau’n cael eu cydbwyso gydag ystyriaeth o ansawdd gwasanaeth a gwerth cymdeithasol
 4. Hyrwyddo cysylltiadau staff ac aelodau etholedig cryf drwy:
  • Gynnal trefniadau llywodraethu effeithiol sy’n caniatáu ar gyfer gwneud penderfyniadau cryf
  • Gweithio gyda’n gilydd i sicrhau bod aelodau etholedig a chodau ymddygiad staff yn cael eu bodloni
 5. Sicrhau fod Cyngor Sir Ddinbych yn gyflogwr da ac yn lleoliad gwaith rhagorol drwy:
  • Ddarparu a sefydlu polisi lles y staff
  • Cefnogi hyfforddiant a datblygu’r gweithlu
  • Hyrwyddo tegwch, cydraddoldeb ac amrywiaeth*
  • Cydweithio i fynd i’r afael â phroblemau mewn perthynas â chadw a recriwtio staff

* Amcanion cydraddoldeb.