Tai o ansawdd yn Sir Ddinbych sy'n bodloni anghenion pobl

Tai

Yr hyn rydym ni eisiau

Sicrhau fod digon o dai o ansawdd uchel ar gael, gan ddiwallu anghenion holl drigolion Sir Ddinbych.

Ein nod:

 1. Sicrhau fod tai o ansawdd uchel sy’n bodloni anghenion pobl ddiamddiffyn, a’u helpu i fyw bywydau annibynnol mewn llety priodol am gyn hired â phosibl.
 2. Atal digartrefedd, a sicrhau fod unrhyw achosion o ddigartrefedd yn brin, byr ac na chaiff ei ailadrodd. Mae hyn yn cynnwys pobl ifanc sy’n gadael gofal.*
 3. Uwchraddio stoc dai’r cyngor i sicrhau eu bod yn:
  • Ddiogel ac yn cael eu cynnal yn dda
  • Lle bo hynny’n bosibl, bodloni anghenion trigolion, er enghraifft, y rheiny ag anableddau.*
  • Effeithlon o ran ynni ac wedi’u hinswleiddio'n dda.
 4. Cyfeirio trigolion at gyfleoedd i wella effeithlonrwydd eu cartrefi.
 5. Darparu mwy o gartrefi i fodloni’r angen a’r galw lleol, gan gynnwys:
  • 300 o dai fforddiadwy yn amodol ar argaeledd cyllid Llywodraeth Cymru
  • 35 o gartrefi arbenigol drwy Gynlluniau Gofal Ychwanegol
  • 170 o dai cyngor yn amodol ar argaeledd cyllid Llywodraeth Cymru
  • Gweithio i sicrhau cyn lleied o dai gwag â phosibl yn Sir Ddinbych
  • Archwilio sut gallwn ddiogelu tai drwy ddeddfwriaeth newydd gan Lywodraeth Cymru i reoli effaith ail dai
 6. Sicrhau fod ein trigolion yn cael gwybod am yr opsiynau a’r llwybrau tai sydd ar gael, yn ogystal â cheisio lleihau rhestr aros Un Llwybr Mynediad at Dai. Mae hyn yn cynnwys ymgysylltu â’r rheiny sydd eisoes yn byw mewn tai cyngor, a’r rheiny ar incwm isel.

* Amcanion cydraddoldeb.